Bekendmakingen rooilijn- en innemingsplannen

Maatregelen covid-19

De termijn om een administratief beroep in te dienen tegen een gemeenteraadsbeslissing over gemeentelijke rooilijnplannen en grafische plannen tot opheffing van een gemeenteweg, is geschorst van 16-03-2020 tot en met 27-04-2020 (periode van noodmaatregelen).
Administratieve beroepen die werden ingediend vanaf 16 maart 2020 zijn ontvankelijk en worden behandeld door de Vlaamse Regering.

Voor de meeste recente informatie, kan u best op de website van Vlaanderen terecht.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van een gemeentelijk rooilijnplan of opheffing van een gemeenteweg kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Dit volgens de modaliteiten vervat in artikel 24 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Het beroep kan door de volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de beslissing tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan of de opheffing van de gemeenteweg.
Bij het beroepschrift is op straffe van onontvankelijkheid het bewijs gevoegd dat een dossiervergoeding van 100 euro betaald werd;

2° het college van burgemeester en schepenen van de aanpalende gemeenten, op voorwaarde dat het nieuwe, gewijzigde, verplaatste of op te heffen wegdeel paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding, en voor zover de gemeente in kwestie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht;

3° de deputatie en de leidend ambtenaar van het departement of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde, op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.