Openbaar onderzoek en bekendmakingen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan u consulteren via deze link.
Alle lopende openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen zijn tijdelijk opgeschort door de Corona-crisis. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn op dit moment nog niet gekend.

Opgelet! We hebben gemerkt dat via Internet Explorer niet alles zichtbaar is wat zichtbaar zou moeten zijn. Via Mozilla Firefox of Google Chrome is er geen probleem.


Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. U zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen in het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

  • het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek.
  • met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in de kantoren van Onroerend Erfgoed in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.

Definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan van buurtweg nr. 37 in Elewijt, gelegen tussen Lange Ravestraat en Vinnestraat.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zemst brengt in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2020 ter kennis dat het rooilijnplan van buurtweg nr. 37 in Elewijt definitief werd vastgesteld.

Het dossier werd ter inzage gelegd van het publiek van 2 december 2019 tot en met 2 januari 2020. Er werd een bezwaarschrift ingediend.

Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan is te raadplegen op www.zemst.be > Omgeving > Openbaar onderzoek en bekendmakingen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in artikel 24 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.

Datum publicatie: 04-03-2020