Openbaar onderzoek en bekendmakingen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan u consulteren via deze link. Opgelet! We hebben gemerkt dat via Internet Explorer niet alles zichtbaar is wat zichtbaar zou moeten zijn. Via Mozilla Firefox of Google Chrome is er geen probleem.

Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van Zemst brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad d.d. 12 december 2019, het ontwerp van rooilijnplan en de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 66 in Zemst voorlopig werd vastgesteld.

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis aan het loket Grondgebied, De Griet 1 in 1980 Zemst, tijdens de openingsuren. Het dossier is tevens te raadplegen op www.zemst.be > Omgeving > Openbaar onderzoek en bekendmakingen.

Het openbaar onderzoek loopt van 20 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 om 12 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen schriftelijk (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst voor het einde van het openbaar onderzoek. Deze bezwaren of opmerkingen mogen ook digitaal bezorgd worden via infrastructuur@zemst.be.