Openbaar onderzoek en bekendmakingen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan u consulteren via deze link. Opgelet! We hebben gemerkt dat via Internet Explorer niet alles zichtbaar is wat zichtbaar zou moeten zijn. Via Mozilla Firefox of Google Chrome is er geen probleem.

  

Aankondiging openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging buurtweg 68 in Zemst

Het college van burgemeester en schepenen van Zemst brengt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen, ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad d.d. 21 februari 2019, een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot het ontwerp van rooilijnplan en de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 68 in Zemst.

Het dossier met de daarbij horende stukken, ligt ter inzage in het gemeentehuis, aan het loket Grondgebied, De Griet 1 in 1980 Zemst, tijdens de openingsuren.

Het openbaar onderzoek loopt van 2 april 2019 tot en met 3 mei 2019 en zal gesloten worden op 3 mei 2019 om 12 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd op het gemeentehuis, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1, 1980 Zemst voor het einde van het openbaar onderzoek.

Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op het gemeentehuis of bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur (team Omgeving) of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.
Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.