Openbaar onderzoek en bekendmakingen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan u consulteren via deze link. Opgelet! We hebben gemerkt dat via Internet Explorer niet alles zichtbaar is wat zichtbaar zou moeten zijn. Via Mozilla Firefox of Google Chrome is er geen probleem.

Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op het gemeentehuis of bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur (team Omgeving) of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.
Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

In uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis van de bevolking dat een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Zemst vanaf 26-09-2019 tot en met 26-10-2019 ter inzage ligt op de dienst Omgeving, De Griet 1, 1980 Zemst, elke voormiddag van 9.00u tot 12.00u, dinsdagavond van 16.00u tot 19.00u en woensdagnamiddag van 13.30u tot 16.00u.

Iedereen kan binnen deze periode via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel