Openbaar onderzoek en bekendmakingen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan u consulteren via deze link.
Alle lopende openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen zijn tijdelijk opgeschort door de Corona-crisis. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn op dit moment nog niet gekend.

Opgelet! We hebben gemerkt dat via Internet Explorer niet alles zichtbaar is wat zichtbaar zou moeten zijn. Via Mozilla Firefox of Google Chrome is er geen probleem.


Definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan van buurtweg nr. 37 in Elewijt, gelegen tussen Lange Ravestraat en Vinnestraat.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zemst brengt in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2020 ter kennis dat het rooilijnplan van buurtweg nr. 37 in Elewijt definitief werd vastgesteld.

Het dossier werd ter inzage gelegd van het publiek van 2 december 2019 tot en met 2 januari 2020. Er werd een bezwaarschrift ingediend.

Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan is te raadplegen op www.zemst.be > Omgeving > Openbaar onderzoek en bekendmakingen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in artikel 24 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.

Datum publicatie: 04-03-2020

Openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Wij vragen de gemeenten om via de gebruikelijke kanalen (via bijv. website, eigen nieuwsbrief, …) het ontwerpplan bekend te maken aan de bevolking. Gedurende deze termijn kan iedereen, ook u als gemeente, opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be. We zullen een verslag opmaken van de reacties en dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor leggen eind dit jaar.

Hieronder vindt u het voorstel van actieplan, met een uitgebreide samenvatting vooraan.

https://ovam.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/Actieplan%20voedselverlies%20en%20biomassa%28rest%29stromen%20circulair%202021-2025.pdf

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar. Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst.

Er is een omgevingsanalyse opgemaakt die een overzicht geeft van de aanpak in de omringende regio’s evenals een marktanalyse van de biomassastromen. De ontwerpplantekst is vanaf heden te vinden op www.ovam.be.