Algemeen directeur

De algemeen directeur leidt de gemeente- en OCMW-diensten. Zij is de verbindingspersoon tussen ambtenaren en mandatarissen en staat in voor een efficiënte werking van de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Zij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en staat ook in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en voor de interne controle.

Samen met de administratie bereidt de algemeen directeur de vergaderingen voor van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij woont de vergaderingen bij en adviseert de mandatarissen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en waakt over de correcte naleving van de regelgeving.

Samen met de burgemeester ondertekent zij alle officiële documenten.

Voorzitter managementteam (MAT)

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Samenstelling

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.