Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente, zij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente en zij beschikt over zeer specifieke politiebevoegdheden. Dat weerspiegelt zich ook in haar bevoegdheden.

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Als ‘eerste ambtenaar’ neemt de burgemeester kennis van alle zaken die de gemeente aanbelangen. De burgemeester is natuurlijk geen echte ambtenaar maar heeft een openbaar ambt.

Als vertegenwoordiger van de centrale overheid

De Vlaamse Regering benoemt de burgemeesters. Als orgaan van de centrale overheid in de gemeente is de burgemeester onder meer belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale, Vlaamse en provinciale overheden, tenzij dit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen is opgedragen. De burgemeester handelt op eigen gezag. De burgemeester is daarvoor geen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad of het schepencollege en moet zich alleen aan de instructies van de betreffende overheid houden. De burgemeester kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één van de schepenen, maar wel onder de eigen verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden: het eensluidend verklaren van afschriften, ambtenaar van de burgerlijke stand (het sluiten van huwelijken)…

Politiebevoegdheden

Als hoofd van de bestuurlijke politie staat de burgemeester in voor de openbare orde, de veiligheid, de gezondheid en de rust in de gemeente. In de politiezone Kastze maakt zij van rechtswege deel uit van het politiecollege. De burgemeester is belast met de uitvoering van de politiewetten. Als bestuurlijke politie-overheid heeft de burgemeester de bevoegdheid om politiemaatregelen te nemen. Hierbij kunnen drie bevoegdheden worden onderscheiden: de uitvoeringsbevoegdheid, de verordende bevoegdheid inzake ordehandhaving en de bevoegdheid voor het vorderen van de gewapende macht.

Raadpleeg met de onderstaande knop een overzicht van de beslissingen van de burgemeester.

Besluitenlijst

Samenstelling

 • Veerle Geerinckx N-VA

  Burgemeester

  Contactgegevens

  Adres
  Damstraat 81/A000, 1982Zemst-Weerde
  GSM
  0479 36 09 14
  tel.
  015 61 88 83
  E-mail
  veerle.geerinckx@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Algemeen beleid, veiligheid, communicatie & participatie, Intergemeentelijke samenwerking & externe relaties, evenementen & feesten en juridische zaken

  Zitdag

  Op afspraak