Hinder bij werken

Afsprakennota 

Inzake hinder bij werken op het openbaar domein werd in 2000 door de gemeenteraad een afsprakennota goedgekeurd. In die nota wordt vastgelegd hoe en wanneer ondernemers en zelfstandigen op de hoogte worden gehouden van werken voor hun deur of in hun buurt. 


Hinderpremie voor werken

Vanaf 1 juli 2017 kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken (die starten na die datum). Ook in Zemst worden wel eens werken uitgevoerd waardoor handelaars hinder ondervinden. Om hen wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze gebruik maken van deze Vlaamse premie van € 2 000.

De Vlaamse overheid maakt zélf een selectie van handelaars die in aanmerking komen. De gemeente zal niet langer hinderattesten afleveren. De overheid bassert zicht voor de selectie op de data uit GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein). De gemeente zal, als opdrachtgever van werken, alle werven correct en tijdig ingeven in het GIPOD.

Het is wel belangrijk dat je als handelaar/ondernemer je ervan verzekert dat je bedrijfsgegevens correct ingevuld zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Het is immers uit die databank dat de overheid de adresgegevens ophaalt van de getroffen handelaars.

Bekijk hier een filmpje over de hinderpremie.

Let op!

Voor werken gestart vóór 1 juli 2017 geldt de nieuwe hinderpremie niet! Tot 31 december 2017 middernacht kan hiervoor nog de rentetoelage of inkomenscompensatie voor hinder bij openbare werken ingediend worden. Meer info daarover vind je hieronder.


Uitverkoop

Als je ‘handelsactiviteit door overmacht aanzienlijk wordt gehinderd’, mag je volgens de handelspraktijkenwet je voorraad uitverkopen. Opgelet: je mag enkel uitverkopen als je commerciële activiteiten worden geschaad, bv. als werken de toegang tot je winkel of opslagplaats geheel of gedeeltelijk afsluiten.

Als je een uitverkoop wil houden, moet je de federale Overheidsdienst Economie hiervan per aangetekende brief verwittigen. Deze brief moet onder meer volgende gegevens bevatten:

  • het motief van het voornemen om uit te verkopen (bv. openbare werken verhinderen de toegang tot de winkel);
  • de begindatum van de uitverkoop;
  • het handelsregisternummer;
  • het adres van de uitverkoop.

Bovendien moet het ingeroepen motief worden bewezen, bv. aan de hand van een attest van de gemeente (bv. hinderattest in het kader van inkomenscompensatievergoeding) waarin wordt bevestigd dat er effectief openbare werken worden uitgevoerd.

Meer informatie:

FOD Economie
Regulering en Organisatie van de Markt
afdeling Handelsreglementering
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
tel. (02) 206 51 89 - fax. (02) 206 57 71


Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Werkgevers die getroffen worden door wegenwerken kunnen in geval van overmacht een uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

De maximumtermijnen van het uitstel bedragen in beginsel 4 en in uitzonderlijke gevallen 6 maanden.

De afbetalingsmodaliteiten moeten betrekking hebben op het geheel van de schuld (bijdragen, bijdrageopslagen en intresten) en moeten maandelijkse stortingen vaststellen. Het toegestane uitstel van betaling heeft geen invloed op de eventuele toepassing van burgerlijke sancties, meer bepaald het aanrekenen van bijdrageopslagen en verwijlintresten wegens het overschrijden van de wettelijke vervaldagen.

De aanvraag om uitstel heeft evenmin invloed op het inleiden van gerechtelijke vervolgingen wanneer het uitstel betrekking zou hebben op bijdragen die dreigen te verjaren, of wanneer een jaar verstreken is, hetzij sinds de eisbaarheid van de schulden, hetzij sinds de datum van de aangetekende brief waarmee de verschuldigde bijdragen zijn meegedeeld of ambtshalve vastgesteld.

Bijkomende inlichtingen in verband met het uitstel van betaling, kunt u krijgen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat.

Meer informatie:

RSZ - Directie Inning
Victor Hortaplein 11
1060 BRUSSEL
tel. 02 509 31 11
fax 02 509 30 19
http://www.rsz.fgov.be


Vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Commissie vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Getroffen zelfstandigen kunnen vrijstelling vragen om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Je vraagt deze vrijstelling per aangetekende brief bij je sociaal verzekeringsfonds, dat je vervolgens een formulier zal bezorgen waarin je je financiële toestand moet toelichten. Nadien beoordeelt een commissie bij het Ministerie van Middenstand de aanvraag. Je kan tot vier kwartalen vrijstelling bekomen. Je behoudt na vrijstelling alle sociale rechten, uitgezonderd het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen.

Afbetalingsplan voor sociale bijdragen zelfstandigen

Als een aanvraag tot vrijstelling niet aangewezen is (omdat je bv. je pensioenrechten niet wil verliezen), dan kan je ook een afbetalingsakkoord sluiten met je sociaal verzekeringsfonds. Na het afbetalingsakkoord te hebben uitgevoerd, kan je een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan je per gewone brief aanvragen.


Tijdelijke werkloosheid voor personeel

Als er om economische redenen onvoldoende werk is voor je arbeiders (bv. door een tijdelijke onbereikbaarheid van je zaak) kan je, mits het naleven van bepaalde formaliteiten, een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Je arbeiders blijven dan verder in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Zo vermijdt je dat je mensen moet ontslaan.

Om voor je bedienden een gelijkaardige regeling te bekomen, zal je echter moeten aantonen dat je hen om redenen van overmacht tijdelijk niet kan tewerkstellen. Openbare werken worden echter meer en vlotter aanvaard als dergelijk geval van overmacht.

Aangezien er echter voor bepaalde sectoren afwijkingen van de algemene wettelijke regeling bestaan, neem je best vooraf contact op met je sociaal secretariaat of met de RVA. Zij zullen je verder helpen met de aanvraag en het correct invullen van de noodzakelijke formulieren.

Meer informatie:

RVA - Werkloosheidsbureau
Keizerslaan 7
1000 Brussel
tel. 02 515 41 11
fax 02 514 11 06
http://www.rva.fgov.be


Belastingen en BTW

Directe belastingen (vennootschapsbelasting/personenbelasting)

Als je vrijstelling wil bekomen voor de nalatigheidinteresten op directe belastingen richt je een verzoekschrift tot gemak van betaling en vrijstelling aan de bevoegde ontvanger der directe belastingen. Hij onderzoekt elke vraag in het licht van de feitelijke omstandigheden. Overmacht zoals bv. openbare werken kunnen aanleiding zijn om vrijstelling of gemak van betaling van nalatigheidinteresten te bekomen.

BTW

Ook voor BTW kan vrijstelling worden verleend voor de betaling van (nalatigheids)intresten. Hiertoe dient je een gemotiveerd verzoekschrift te richten aan de gewestelijke directeur van de belastingen over toegevoegde waarde, registratie en domeinen.

Terugbetaling van voorafbetalingen

Wanneer een onderneming problemen kent door openbare werken kan een terugbetaling van voorafbetaling worden gevraagd. De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan de dienst Voorafbetalingen, Financiekantoren, Kruidtuinlaan 50, bus 33 in 1010 Brussel. Een verklaring op eer waarbij de onderneming heeft bevestigd schade te hebben geleden moet bij de aanvraag worden gevoegd. Die verklaring moet ook worden mede ondertekend door een ontvanger, een erkend boekhouder of een accountant.