Natuur en groen

Natuurgebieden / Natuurprojecten / acties

Team Omgeving is verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

In de gemeente Zemst bevinden zich gebieden met een belangrijke natuurwaarde (Dorent, Bos Van Aa, Kollinten, Schom-Releghem, Zenne- en Barebeek vallei, Vriezenbroeck, …). Vele van deze gebieden zijn eigendom van de Vlaamse Overheid of van Natuurpunt maar ook de gemeente Zemst voert een aankooppolitiek om gebieden te beschermen of verder ecologisch te ontwikkelen (onder meer in de Zennevallei). 

Jaarlijks worden natuurprojecten uitgevoerd (aanplanting en beheer kleine landschapselementen, beheer of aanleg van poelen, bebossing, hakhoutbeheer, maaibeheer, paddenoverzetacties, haagplantacties, ...).

Algemene informatie over lineaire landschapselementen, hoogstam- en haagplantacties vind je bij het Regionaal Landschap Brabantse kouters. Voor specifieke informatie over de gemeentelijke natuurprojecten of de natuurgebieden in Zemst neem je best contact op met team Omgeving.

Periodiek organiseert de gemeente acties zoals ‘behaag je tuin’ en ‘zaai een bloemenakker’. Hou hiervoor Zemst-info of www.zemst.be in het oog of contacteer team Omgeving.

Koesterburen

De provinciale campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' heeft tot doel iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk biodiversiteit is en iedereen te laten kennismaken met de soorten die specifiek in de eigen gemeente voorkomen. In de campagne worden ze 'onze Koesterburen' genoemd.

ONZE KOESTERBUREN zijn: ijsvogel, matkop, kluut, grote pimpernel, kamsalamander, meervleermuis, sleedoornpage.

Wanneer in de leefgebieden, waarin onze koesterburen voorkomen, maatregelen genomen worden, beschermen we niet alleen onze koesterburen maar meteen ook andere soorten die in datzelfde leefgebied leven. Op die manier wordt er gewerkt aan de biodiversiteit en dus ook aan onze levenskwaliteit en deze van de volgende generaties.

Meer info: www.koesterburen.be

Vergunningen / Kappen bomen

In de meeste gevallen is een (natuur)vergunning of toelating nodig voor het rooien van bomen (al dan niet in bosverband) houtkanten, hagen en het wijzigen van vegetatie, dempen van poelen, …. In bepaalde gebieden zijn deze handelingen soms niet toegelaten. Meer details vind je terug op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Subsidies

Deze subsidies kan je terugvinden in het subsidiereglement:

  • beheer en aanplantingen van houtkanten, bomenrijen, knotbomen en beheer waardevolle graslanden;
  • aanleg en ontwikkeling van amfibieënpoelen;
  • aankoop van groengebieden.