De WWW van de wegenwerken

Waarom?

Waarom worden er rioleringswerken uitgevoerd en een gescheiden stelsel aangelegd?

Vlarem II verplicht jouw gemeente tot het maximaal aanleggen van een gescheiden rioolstelsel, met afzonderlijke buizen voor het regenwater en het afvalwater.

Maar de Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook de burger om het afvalwater en het hemelwater op privaat domein te scheiden van zodra er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’.

Waarom is afkoppelen als burger verplicht bij de aanleg van een gescheiden riolering?

De regen die op onze wegen, daken en vele verharde oppervlakken valt, komt nog grotendeels in de riolering terecht. Onze rioleringen kunnen de grote toevloed van water bij hevige regenbuien niet aan, met wateroverlast tot gevolg. Afvalwater dat teveel verdund is met regenwater kan niet zo efficiënt gezuiverd worden in de zuiveringsinstallaties. Daarom leggen we afzonderlijke afvoer voor regenwater en afvalwater aan.

Waarom is een septische put verplicht indien er nog geen riolering aanwezig is in de straat?

Al het afvalwater moet aangesloten zijn op de septische put: zowel zwart (toilet) als grijs (douche, keuken,..) afvalwater. Als er geen riolering aanwezig is, dan zal de septische put fungeren als zuiveringssysteem. Door de zwaartekracht worden de vaste delen naar de bodem getrokken. De organische delen onderaan de septische put zijn een goede voedingsbron voor bacteriën, die de vaste delen vloeibaar maken en afbreken.

Waarom is een septische put verboden bij de aanleg van riolering in de straat?

Als je huis aangesloten is op een gescheiden afvoer (met regenwater en afvalwater een aparte leiding) dan gaat het vuile water onmiddellijk naar de zuiveringsinstallatie. Het water kan veel beter gereinigd worden in het zuiveringsstation dan in de eigen septische put. De aanwezigheid van de septische put zorgt ervoor dat het afvalwater veel minder geconcentreerd is. Dit verlaagt het rendement van de waterzuiveringsinstallaties. Bij gescheiden riolering heb je dus geen septische put nodig.

Wat als?

Wat als er wegenwerken in jouw straat gepland zijn?

Afhankelijk van de aard en de grootte van de werken zullen er infovergaderingen georganiseerd worden. Een eerste infovergadering zal plaats vinden bij de ontwerpfase van het project. Voor de infovergadering bij de uitvoering van de werken, zullen de langswoners ongeveer een maand voor de start van de werken uitgenodigd worden.

Wat als ik niet tevreden ben over de werken van de nutsmaatschappijen?

Iedere nutsmaatschappij heeft zijn eigen manier om klachten te behandelen. De ene al wat beter dan de andere. Wij raden aan om de klacht in eerste instantie tot de maatschappij zelf te richten. Pas nadat de nutsmaatschappijen hier geen gevolg aan geeft, kan je de gemeente informeren.

Fluvius

De Watergroep

Telenet

Proximus

Wat als een aannemer in jouw straat wegenwerken uitvoert en je niet van jouw oprit kan ?

Wanneer de aannemer jou niet verwittigd heeft dat buiten de werkuren van een wegenisproject jouw oprit ontoegankelijk is, kan je best rechtstreeks contact opnemen met de aannemer. Bij wegenwerken wordt door de gemeente ook een infobrief verspreid. Hierop kan je de contactgegevens van de betreffende aannemer terugvinden.

Wat als een aannemer in jouw straat wegenwerken uitvoert en het huisvuil niet werd opgehaald?

Wanneer het huisvuil niet werd opgehaald bij een wegenisproject, kan je best rechtstreeks contact opnemen met de aannemer. Bij de start van de werken worden er afspraken gemaakt met Incovo en de aannemer over de verzamelplaatsen van de huisvuilophaling. Bij wegenwerken wordt door de gemeente ook een infobrief verspreid. Hierop kan je de verzamelplaatsen voor het huisvuil en de contactgegevens van de betreffende aannemer terugvinden. 

Wat als een aannemer bij wegenwerken schade aanbrengt aan jouw eigendom?

We doen er alles aan om private goederen te beschermen en schade te voorkomen.

Als er toch schade is aan privé goederen in een werfzone door wegenwerken, is de aannemer verantwoordelijk.

Hierbij dient u volgende procedure te volgen:

Heeft u schade aan uw eigendom?

  • Raadpleeg uw brandverzekeraar om na te gaan of de schade gedekt is in de brandpolis.
  • In dit geval kan uw verzekeraar de zaak met u regelen en nadien terugvorderen van de schadeverwekker, eventueel voorafgegaan door een expertise van de schade.
  • Indien er rechtsbijstand voorzien is in uw brandpolis of via een aparte polis kan u via deze weg de aannemer in gebreke stellen.

Voer zelf geen herstellingen uit (of laten uitvoeren) zonder tussenkomst met de schadeverwekker. 

Heeft u schade aan een voertuig igv de wegenwerken?

U vult het aanrijdingsformulier in en vermeldt onder “partij B” de gegevens van de
 aannemer.

Uw autoverzekeraar zal de schade met u regelen en in het kader van de conventie van
verzekeraars de schade terugvorderen van de tegenpartij.

Het gemeentebestuur zal de aannemer per mail/brief op de hoogte brengen van uw schadegeval en hem verzoeken over te gaan tot een eventuele schaderegeling.

Binnen de gemeente volgt een collega het dossier op.

Wat als ik vochtige doekjes in het toilet smijt?

Je kan beter geen vochtige doekjes in jouw toilet doorspoelen. Deze kunnen ernstige schade aanrichten aan pompstations en zuiveringsinstallaties. Door de opeenstapeling van deze doekjes worden er proppen gevormd die de werking van de pompen en de waterzuiveringsinstallaties blokkeren of zelfs laten uitvallen. De proppen moeten manueel verwijderd worden, een onaangename en vooral arbeidsintensieve klus. Gooi vochtige doekjes na gebruik dus in de vuilnisbak en niet in het toilet!

Wist je dat?

...1m³ verharding jaarlijks drie volle badkuipen water opvangt.

...een grote oppervlakte verharden tot overstromingen en wateroverlast leidt.

...hier meestal je lager gelegen buur de dupe van is.

...de gemeente Zemst om die reden opritten van 4,5m breed toelaat.

.. er een gemeentelijk ‘integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering’ bestaat?

.. er geen frituurolie, benzine, verf en afvalwater in de straatkolken gegooid mag worden?

.. dit een milieuovertreding is die bestraft wordt?