De WWW van de wegenwerken- vervolg

Waarom?

Waarom duren riolerings- en wegeniswerken zo lang?

Dit is afhankelijk van veel factoren: de complexiteit van het project, de werken i.v.m. nutsleidingen, de grootte van het project, de capaciteit van de aannemer, de planning van inzet materiaal, …

Het bestek, waarin de uitvoering van de werken gedetailleerd wordt beschreven, legt de aannemer een strikt tijdschema op. De duur van de werken wordt uitgedrukt in werkdagen, weekends en werkonderbrekingen door slecht weer niet inbegrepen. Door onverwachte omstandigheden zoals vrieskou, aanhoudende regen, een hoge grondwaterstand of slechte ondergrond, kan het gebeuren dat de werken tijdelijk moeten worden stilgelegd. Dergelijke situaties verlengen de uitvoeringstijd.

Waarom blijf ik tijdens de werkuren best uit de werkzone?

Dit is voor de veiligheid van zowel jezelf als de arbeiders. De machines en vrachtwagens nemen ook veel plaats in. Autoverkeer vertraagt de werken.

Waarom mag men drie weken lang niet over een betonverharding of nieuw aangelegde klinkers rijden?

De betonfundering moet eerst uitharden. Beton bereikt zijn definitieve sterkte pas na maximum 28 dagen. We tellen 1 week voor de aanleg, en dus nog maximum 3 weken om het beton verder te laten rusten. Als die tijd niet wordt gerespecteerd, gaat het beton barsten en gaan er zich na enkele weken of maanden verzakkingen voordoen.

Waarom wordt er na de eerste asfaltlaag niet verder gewerkt tot alle asfaltverharding aangelegd is?

De werken gebeuren in verschillende fases. Eerst wordt de riolering gelegd, dan de asfaltonderlaag. Met de toplaag wordt vaak gewacht tot alle andere werken uitgevoerd zijn, om geen naden in het wegdek te hebben en schade te voorkomen.

Het is ook efficiënter om de klinkers van de voetpaden en parkeerstroken te leggen, als de toplaag er nog niet ligt. Dat werkt beter. Als de asfaltonderlaag is uitgehard, mag het plaatselijk verkeer erover rijden.
Het blijft wel uitkijken voor uitstekende putdeksels, die al op de hoogte van de toplaag liggen.

Waarom wordt er geen asfalt gelegd als het koud is of regent?

Koude heeft een negatief effect op de kwaliteit van het asfalt. Afhankelijk van het soort asfalt, moet de temperatuur hoger liggen dan 5°C of zelfs 10°C. Anders gaat het asfalt te snel uitharden en wordt het korrelig. Zo kunnen er putten in de weg ontstaan.
Asfalt is een film die op de weg wordt gelegd. Als het regent, koelt die film aan de buitenkant te sterk af, waardoor er onvoldoende binding is met de ondergrond.

Waarom wordt er geen beton gelegd als het koud is?

Beton leggen gaat moeilijk bij temperaturen van minder dan 5°C. In beton zit water. Als dat bevriest, verbreekt het de betonstructuur. De aannemer mag wel beton leggen als hij speciale maatregelen neemt, die goedgekeurd zijn door de leidend ingenieur van het studiebureau.

Waarom worden er toezichtputjes geplaatst?

De toezichtputjes, die de scheiding vormen tussen de private riolering en de openbare riolering, dienen om controle te kunnen uitvoeren op de leidingen.

Ze worden op de private percelen geplaatst en komen net voorbij de rooilijn te staan. Bij rijwoningen die op de rooilijn staan, komen de putjes zo kort mogelijk bij de gevel op het openbaar domein te staan.

Waarom moet ik mijn riolering laten keuren?

Deze keuring is een noodzaak om aangesloten te worden op het rioleringssysteem. Er wordt dan nagegaan of jouw waterafvoer correct gescheiden is aangesloten (afval- en regenwater apart).

Je vraagt jouw keuring zelf aan bij een keurder die je kan vinden op www.vlario.be. Dit kan pas wanneer je privé-riolering volledig gescheiden is. Enkele attesten van het type Vlario worden aanvaard. Meldt dit dan ook zeker aan jouw keurder. Het conform keuringsattest moet je aan de gemeente bezorgen binnen de 6 maanden nadat je aansluitputjes zijn geplaatst. Enkel attesten van een Vlario gecertificeerde keurder worden aanvaard!

Indien je te laat bent met het indienen van het conformiteitsattest van keuring, dat ben je onderhevig aan een belasting van € 100 per maand dat je in gebreke blijft.

Wat als?

Wat als ik in schoolomgevingen werfverkeer zie aan het begin en einde van de schooldag?

De gemeentebesturen van de politiezone Kastze hebben het Charter Werftransport ondertekend en werken zo samen met de politie en de bouwsector aan een bereikbare en veilige omgeving tijdens werken. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Deze voorwaarde wordt ook uitdrukkelijk opgenomen in de vergunningen voor werken in schoolomgevingen. Zie je tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer, dan kun je contact opnemen met politie Kastze, via 02/759 78 72. Meer informatie over het charter, vind je op charterwerftransport.be of neem contact op met de verkeersdienst via verkeer@zemst.be

Wat als ik een grote levering verwacht?

Bpost wordt geïnformeerd over de geplande werken. Zij zullen hun bedeling aanpassen.
Voor grotere levering neem je best contact op met de aannemer. Samen maak je de nodige afspraken.

Wat als ik een handselszaak heb in de werkzone?

Waar mogelijk worden de werken gefaseerd uitgevoerd. De straten worden dan deel per deel opengebroken én aaneensluitend afgewerkt met een voorlopige verharding (bv. een extra laag steenslag) of door het aanbrengen van een tijdelijke overbrugging. Zo wordt op zijn minst een gedeeltelijke bereikbaarheid van de straat verzekerd. Voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken heeft de aannemer soms wat speling in tijd nodig om de juiste machines te kunnen inzetten of op de levering van materiaal te wachten.

Het bestek, waarin de werken volledig beschreven worden, verplicht de aannemer om te zorgen dat elke woning minstens toegankelijk blijft voor voetgangers. Wanneer de werken vlak voor de deur plaatsvinden, worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woning. Dit gebeurt door het uitvlakken van hoogteverschillen (bv. met een extra lading zand) of door het aanbrengen van een tijdelijke overbrugging. Het is mogelijk dat de woningen niet bereikbaar zijn met de auto, bijvoorbeeld om een betonverharding te laten drogen. In dat geval zal je vooraf door de aannemer worden verwittigd.

In samenwerking met het gemeentebestuur plant de politie tijdens de werken de nodige omleidingen voor het verkeer. Hierbij gaat speciale aandacht naar de bereikbaarheid van handelszaken en dienen veilige toegangswegen voor fietsers en voetgangers gewaarborgd te blijven. De omleidingen worden tijdens het verloop van de werken waar nodig aangepast. De aannemer is op elk moment verantwoordelijk voor het correct aanbrengen van een duidelijke verkeerssignalisatie.

Mogelijks komt jouw onderneming in aanmerking voor een Hinderpremie. Meer info op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie.

Wat als ik water in mijn kelder krijg?

Oude rioleringen verkeren vaak in een slechte staat en vertonen tal van lekken. Langs deze openingen kan er grondwater binnensijpelen, waardoor de rioolbuis het grondwater draineert. Bij kelders die niet voldoende waterdicht zijn, voorkomt dit drainerend effect dat er water in komt te staan. Maar het is niet de bedoeling dat een riool grondwater draineert en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoert. Via een lekkende riolering sijpelt bovendien afvalwater in de bodem en in het grondwater. Het is dus noodzakelijk lekkende rioleringen door nieuwe rioolbuizen te vervangen, maar dit kan inderdaad het grondwaterpeil beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om te allen tijde als een goede huisvader te zorgen voor een waterdichte kelder. Tijdens het ontwerp van het project wordt onderzocht of de geplande werken invloed hebben op de grondwaterhuishouding. Indien nodig worden er aangepaste maatregelen genomen tijdens de uitvoering van het project.

Wat als ik problemen heb met mijn afwatering: toilet dat niet doortrekt, putjes die blijven volstaan etc.?

Indien je problemen hebt met de afwatering zijn er meerdere mogelijkheden:

  • De verstopping kan op je privaat domein zitten. Er zijn enkele controles die je zelf kan doen om de oorzaak vast te stellen. Kijk de toezichtsputjes na. Komt hier geen water in dan is de kans groot dat de verstopping in je eigen leidingen zit. In dat geval kan je best een ruimer inschakelen. De gemeente kan deze ruiming niet voor jou regelen.
  • De verstopping kan op openbaar domein zitten. Kan je in je eigen leidingen en putten geen oorzaak vaststellen? Contacteer dan de gemeente via www.zemst.be/melding. Onze medewerkers kunnen het plaatselijke technisch team langs sturen om een eventuele verstopping op openbaar domein vast te stellen. Als zij aanwijzingen vinden voor een verstopping op openbaar domein zal de gemeente een oplossing voorzien. Indien zij niets kunnen vaststellen kan je best alsnog zelf een ruimer inschakelen om je eigen afvoerleidingen te laten ontstoppen.

Wat als mijn oprit hoger/lager ligt dan de nieuwe weg?

Als na de aanleg op openbaar domein een hoogteverschil met je bestaande oprit ontstaat, zal jouw oprit op privaat domein kosteloos aangepast worden door de aannemer, zodat hij aansluit op het openbaar domein. De aanpassing gebeurt op een maximum afstand van 1 meter. Je dient dan wel je toestemming te geven voor werken op privaat domein. Je ontvangt hiervoor bij de start van de werken een invulfiche. Hierop kan je ook aanduiden hoe breed jouw oprit moet zijn.

Hou er wel rekening mee dat je voor opritten en andere verhardingen op je perceel vaak een omgevingsvergunning nodig is.

Van zodra de uitvoering ter plaatse is gebeurd, worden geen wijzigingen meer aanvaard, tenzij op jouw kosten.

Waar?

Waar kan ik tijdens de werken voor informatie terecht?

Bij de start van de werf ontvang je de nodige contactgegevens.
De aannemer is het eerste aanspreekpunt van de omwonenden tijdens de uitvoering van de werken. Daarnaast is er ook een werftoezichter. Hij/zij staat in voor de naleving van de gedragscode tussen de gemeente en de aannemer. De afspraken in deze code stellen een goede verstandhouding met de buurt centraal.

Voor de omwonenden en handelaars kan het lonend zijn om zich te laten vertegenwoordigen door één contactpersoon die als spreekbuis optreedt voor de hele buurt. Wekelijks houden alle technische partners (studiebureau, aannemer, gemeente, ...) een werfvergadering. Voor of na deze vergadering kan tijd worden vrijgemaakt om klachten, eventuele schadegevallen en de planning van de werken te bespreken. Zo wordt veel wrevel voorkomen en worden kleine problemen ter plaatse opgelost.
Als tijdens de werken het werkschema moet worden gewijzigd (bv. stilleggen van de werken omwille van het weer of omwille van de veiligheid, onderbreking van stroom, water, …), dan brengen de gemeente of de aannemer de omwonenden hiervan op de hoogte.

Wist je dat…?

 De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.