Subsidie brandveiligheid en instandhouding voor jeugdinfrastructuur

De gemeente voorziet in een subsidie voor noodzakelijke herstellingswerken en werken ter bevordering van de brandveiligheid en inbraakpreventie van jeugdwerkinfrastructuur voor erkende Zemstse jeugdverenigingen.

Met dit reglement wil de gemeente de Zemstse jeugdverenigingen stimuleren om hun lokalen brandveilig te maken en inbraak en -daaraan gekoppeld- vandalisme tegen te gaan. Een gunstig brandweerverslag voor elk jeugdlokaal is het hoofddoel.

De gemeente kan tussenkomen in de materiaalkosten die door jeugdverenigingen worden gemaakt voor:

 • Het bevorderen van de veiligheid van de gebouwen bestemd voor het lokale jeugdwerk, in het bijzonder de brandveiligheid. Voorbeelden: aankoop van brandblusapparaten, plaatsing brandwerende deuren, ...
 • Noodzakelijke werken aan bestaande gebouwen met het oog op de aanwending ervan voor het lokale jeugdwerk, om het even wie eigenaar is van het gebouw. Voorbeelden: saneren van onveilige elektriciteitsinstallaties, herstellen van plafonds, plaatsen van sanitair, …
 • Herstellingskosten bedoeld om het lokaal en/of bijhorende installaties in goede staat te houden, zodat het gebruik ervan in optimale omstandigheden kan verlopen.
 • Noodzakelijke werken aan bestaande gebouwen met het oog op inbraakpreventie zoals dit tijdens het voorafgaand technopreventief advies door de bevoegde functionaris werd aanbevolen. Voorbeeld: de installatie van veiligheids- of schrikverlichting, ...
 • De beveiliging van alle buitendeuren die directe toegang geven tot het lokaal.

Voor wie?

 • Voor erkende Zemstse jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

Voorwaarden

 • De subsidiëring van brandveiligheids- en instandhoudingswerken kan slechts toegekend worden na advies van de gemeentelijke technische diensten en indien de werken, waarvoor de subsidie aangevraagd wordt, beantwoorden aan een reële en objectieve noodzaak.
 • De subsidiëring van inbraakpreventiewerken kan slechts toegekend worden na technopreventief advies van de preventiedienst van de politie (KASTZE).
 • De totale kosten moeten ten minste € 500 bedragen en mogen niet meer dan € 50 000 bedragen. 
 • De vereniging zal steeds in haar lokalen de controle van de werken toestaan door de gemeentelijke technische diensten of de preventiedienst van de politie.

Procedure

 • De vereniging dient de aanvraag in bij het team Vrije Tijd - Jeugd via het aanvraagformulier.

 • Het aanvraagformulier gaat vergezeld van volgende bijlagen:

  • een overzicht van de gemaakte kosten;
  • afschriften van de facturen ter staving. Op de facturen moeten de gebruikte materialen afzonderlijk gefactureerd zijn.
 • De aanvraag moet je voor 1 oktober binnenbrengen bij het team Vrije Tijd - Jeugd.

 • Het aanvraagformulier vind je onderaan.

Regelgeving

 • Het reglement voor de subsidies brandveiligheid en instandhouding voor jeugdinfrastructuur vind je onderaan.