Strooiplan

Tijdens de wintermaanden treedt het strooiplan van gemeente Zemst in werking. Je vindt het strooiplan hier onder. Meer info in de bijlageng.

 1. Coördinatie en weersbewaking
  • De coördinatie gebeurt door de hoofdteamcoördinator of zijn vervanger (teamcoördinatoren).
  • Buiten de diensturen: de persoon van wacht, indien mogelijk in overleg met de hoofdteamcoördinator.
  • De verantwoordelijke neemt steeds het initiatief, al dan niet op vraag van burgemeester, politie of derden.
  • Bij twijfelachtige situaties raadpleegt de verantwoordelijke de burgemeester of zijn plaatsvervanger (1°, 2°, 3° schepen). Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan na een oproep van de politie, waarbij de verantwoordelijke twijfelt aan de noodzakelijkheid van een interventie.
  • De taak van de verantwoordelijke beperkt zich in principe tot het organiseren van de interventie (werklieden optrommelen, richtlijnen geven enz.)
  • Er zal maandelijks een lijst worden opgesteld wie de verantwoordelijke kan contacteren van de werklieden. Bij gebrek worden ze door de technisch deskundige vooraf aangeduid. Bij ijzelbestrijding van wegen wordt er dagelijks afgesproken welke werklieden buiten de diensturen bereikbaar zijn om de winterdienst te vervullen. Voor het weekend gebeurt dit de laatste werkdag.
  • Bij wintertoestand tijdens de nacht, starten de strooiwerken vanaf 4.30 uur (rijwegen en fietspaden).
  • Aan de gang zijnde strooiwerken worden ’s avonds afgewerkt na de diensturen. Bij aanhoudende wintertoestand dient ook in het weekend gestrooid, om verkeerschaos te voorkomen. De gladheidsbewaking van het wegennet wordt uitgevoerd door de coördinator of zijn vervanger. Buiten de diensturen is dit de persoon van wacht.
  • Er wordt gebruik gemaakt van:
   • buienradar België;
   • weersvoorspellingen;
   • eigen waarneming.
 2. Werkwijze
  1. Algemeen:
   • Bij kans op wintertoestand wordt vooraf het benodigd materieel en de middelen gemonteerd en geladen ( zie verder).
   • Buiten de diensturen: de dag voordien, zodat deze klaar staan voor interventie. Een volledige montage duurt circa 45 minuten, waardoor ’s morgens teveel tijd verloren gaat.
   • De persoon van wacht controleert om 3 uur de wintertoestand. Hij waarschuwt ook de ploegen wanneer interventie noodzakelijk is.
  2. Rijwegen
   • De route voor het strooien van wegen werd opgesteld volgens het mobiliteitsplan van de gemeente. Door wegen- en rioleringswerken wordt de route zoveel mogelijk aangepast volgens de situatie. Ook de omleidingen worden gestrooid. De strooidienst heeft te allen tijde een routebeschrijving in de vrachtwagen.
   • Zo worden in eerste instantie alle verbinding- en verzamelwegen gestrooid. Maar ook functionele wegen worden dadelijk gestrooid ( scholen, sporthallen, woonzorgcentra).
   • De rondrit met de strooiwagen is beschreven in ' Routebeschrijving 1ste in bijlage. De benodigde tijd met de opzetstrooier bedraagt minstens 4 ½ u (afhankelijk van de toestand van de weg). Indien de eerste route afgewerkt is, zal er een tweede interventie plaats hebben volgens de lijst in bijlage (routebeschrijving 2de interventie).
   • Na het uitvoeren van deze ronde en bij aanhoudende gladheidstoestand, wordt een derde route gestrooid. Dit gaat om minder belangrijke wegen maar voor de bewoners veel gebruikt (vb. centrums).
   • De vierde route bestaat in het verwijderen van sneeuw, enkel door middel van de sneeuwploeg. Dit gaat meer om woonwijken, landbouwwegen.
   • De route wordt wanneer nodig aangepast ifv weersgesteldheid, prioriteiten.
  3. Fietspaden
   • De chauffeurs krijgen een routebeschrijving, zodat alle fietspaden in Zemst worden geborsteld, zie bijlage. Ook hier is er een hiërarchie van fietspaden. Verbindingen krijgen prioriteit.
   • Door snel en vroeg te starten met deze werken is de sneeuw niet vastgevroren aan de ondergrond en kan er snel en degelijk gewerkt worden
   • Routes van schoolgaande leerlingen worden ook behandeld, vb Vaartdijk.
   • Na afwerking eerste route, wordt de tweede route aangevat. Het gaat vooral op fietsstroken op landbouwwegen.
   • Makkelijkste werking: Sneeuwschaaf of -borstel met achteraan zoutstrooier. In principe is op 1 dag alles geveegd en gestrooid.
   • De fietssnelweg wordt eveneens in eerste prioriteit sneeuw- en ijzelvrij gemaakt.
  4. Voetpaden
   • Bij elke wintersituatie met gevaar voor voetgangers worden de toegangen tot en de voetpaden voor de gemeente- en OCMW-gebouwen geruimd en gestrooid, dus ook tijdens de weekends.
   • Met de klusjesdienst van het OCMW wordt een planning en organisatie afgesproken.
   • Stopplaatsen tussen het autobusschuilhuisje en de rijweg, omgeving van stations worden ook sneeuwvrij gemaakt tijdens de diensturen.
   • Er wordt steeds met drie ploegen gewerkt om de hinder voor de bevolking snel te verhelpen ( zie bijlage ).
   • De omgeving van het gemeentehuis wordt machinaal geborsteld en manueel bestrooid om de beplanting te sparen.
   • De inritten van de tunnel onder de E -19 te Elewijt worden manueel bestrooid.
  5. Verhuurde openbare gebouwen, scholen, gemeentehuis.
   • De werklieden strooien niet binnen de open ruimte van verhuurde openbare gebouwen, op de speelplaatsen van de scholen.
    Om het probleem van ijzelvorming te voorkomen wordt een kleine zoutvoorraad ter beschikking gesteld van de scholen en verhuurde openbare gebouwen (De Melkerij, OCH, ' d Oude School). Deze voorraad wordt bewaard in een afsluitbare kunststofbak met een schop.
   • Ook in de kelder van het gemeentehuis, WZC Releghem, Paviljoen Maria en Administratie Hoogstraat worden dergelijke bakken geleverd. Op die manier kunnen andere personen dan de werklieden de omgeving sneeuw- en ijsvrij maken.
 3. Materieel
  1. Rijwegen:
   • Bij kans op hinder: vrachtwagen met opzetstrooier. Preventief wordt de sneeuwploeg gemonteerd vooraan de vrachtwagen.
   • Personeel: een chauffeur met een bediener strooier/routelezer.
   • Bij grote hoeveelheid (vanaf 5 cm) sneeuw wordt de sneeuwploeg vooraan de vrachtwagen gebruikt.
  2. Fietspaden:
   • We hebben drie sneeuwborstels en een sneeuwploeg ter beschikking die voor de drie trekkers worden gemonteerd.
   • Bedoeling is om onze drie trekkers te gebruiken voor het sneeuwvrij maken van de fietspaden.
   • Bij ijzelvorming wordt de sneeuwploeg vooraan de trekker met de achtergedragen zoutstrooier gebruikt worden.
  3. Voetpaden
   • Het sneeuwvrij maken gebeurt door middel van twee kleine handstrooiers en een borstelmachine, in combinatie met dooizout.
 4. Bevoorrading
  • Voorraad GWP: deze bedraagt momenteel 30 ton (overschot van verleden jaar).
  • Bijkomend is een firma aangewezen die het zout levert indien de 60 ton in voorraad ontoereikend is.

Nog dit: Dooizout werkt enkel indien er voldoende wordt gemanoeuvreerd op sneeuw of ijs.