Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de gemeente vastlegt.

Op 18 augustus 2016 werd de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd. Deze herziening is een update van het oorspronkelijke GRS waarbij de uitgevoerde maatregelen werden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen werden geformuleerd.

Op 9 april 1998 werd de oorspronkelijke versie goedgekeurd.

Op 22 oktober 2009 werd de aanvulling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief aanvaard door de Deputatie van Vlaams- Brabant.

Een GRS is nooit 'af'. Het is een getekende en/of geschreven fase van een stedenbouwkundig proces dat oneindig is. Bij een GRS is het niet de bedoeling om de toekomstige ruimtelijke structuur concreet vast te leggen, het ontwikkelt enkel een globale visie op de ontwikkeling van de gemeente.

Een GRS bestaat uit drie delen:

  • een informatief gedeelte: omvat alle basisinformatie die nodig is voor de opmaak van het structuurplan. Het is een doelgericht onderzoeken van de bestaande ruimtelijke structuur, te verwachten evoluties, ruimtelijke potenties, ...
  • een richtinggevend gedeelte: formuleert de beleids- en actievoorstellen, die het resultaat zijn van het toetsen van de doeleinden aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten;
  • een bindend gedeelte: omvat een aantal concrete beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening die het gemeentebestuur van Zemst binden.

Het plan zegt dus niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die wél uitspraak doen over specifieke percelen.