Jacht

De jacht en de natuur

Vroeger waren mensen op het platteland meer vertrouwd met de natuur en de jacht. Vlaanderen is dichter bevolkt en veel inwoners zijn niet meer vertrouwd met deze aspecten. Meer zelfs …voor veel inwoners betekent de jacht “een vijand van de natuur”. Echter … niets is minder waar. De natuur kan niet zonder een goed jachtbeheer. Uiteraard moeten de jagers de regels van de natuur en de afspraken met de samenleving volgen.
De jacht heeft de natuur nodig en de natuur in Vlaanderen heeft ook de jacht nodig. Zo is een belangrijke taak van de jacht om de biodiversiteit in stand te houden en onze landbouwgewassen te beschermen. Maar niet iedereen kan zomaar gaan jagen. De jacht is een Vlaamse bevoegdheid en de strikte regelgeving valt onder de verantwoordelijkheid van het agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De handhaving ervan gebeurt door de natuurinspectie ANB en de lokale politie.

Vlaanderen kent drie soorten populatiebeheer:

 • gewone jacht: normaal duurzaam populatiebeheer;
 • bijzondere jacht: schade door wild voorkomen en inperken na melding aan het ANB;
 • bestrijding: aangerichte schade inperken na melding aan het ANB.

Er zijn vier categorieën wild waarop gejaagd mag worden:

 1. grofwild: edelhert, damhert, moeflon, ree en wild zwijn;
 2. kleinwild: fazant, haas en patrijs;
 3. waterwild: Canadese gans, grauwe gans, kievit, smient en wilde eend;
 4. overig wild: houtduif, konijn, verwilderde kat en vos.

Er zijn 5 manieren om op jacht te gaan:

 1. Aanzitjacht (grofwild) / loerjacht (kleinwild)
  Eén jager wacht op een vaste plaats (hoogzit) tot de dieren dichterbij komen om ze te bejagen.

 2. Bersjacht (grofwild)
  Eén jager wandelt door het terrein of volgt het wild actief om ze te bejagen.

 3. Jacht voor de voet (kleinwild)
  Eén of meer jagers lopen over het terrein en bejagen de dieren die voor zich uit gaan.

 4. Drijfjacht (grofwild/ kleinwild)
  Een groep drijvers ‘drijft’ de dieren naar de jagers die in lijn opgesteld zijn aan de rand van het terrein waar ze de dieren kunnen bejagen. Voor drijfjacht op grof wild is een officiële toestemming nodig.

 5. Drukjacht (grofwild)
  Meerdere drijvers lopen in het jachtgebied rond. Ze verstoren al wandelend het wild zodat de dieren weggaan uit hun dekking. De jagers staan op bepaalde plaatsen, op hoogzitten, opgesteld om ze te bejagen. Voor drukjacht op grofwild volstaat een melding aan Natuur en Bos.

Regelgeving in Vlaanderen: “De jager is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn schot. De jager neemt alle veiligheidsmaatregelen op zich en zorgt ervoor dat hij geen schade berokkent aan mens of dier tijdens de jacht.”

 Iedereen kan deelnemen aan het examen om jager te worden. Wie slaagt voor het jachtexamen ontvangt een jachtexamen getuigschrift. Hiermee kun je een jachtverlof aanvragen bij de arrondissementscommissaris van je provincie. Meer informatie over het jachtexamen vind je op www.natuurenbos.be/jachtexamen.

Wanneer is de jacht open?

In het jachtopeningsbesluit staat op welke bejaagbare wildsoort je mag jagen in een bepaalde periode. Zowel de gewone jacht als de bijzondere jacht hebben specifieke openingstijden. Een handige overzichtstabel vind je op www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/wanneer.

Hoe ver staat de jager van mijn huis?

Afstand Weg van woning Naar woning
< 150 meter Ja Neen
≥ 150 meter Ja Ja

Waar mag men jagen?

Het jachtrecht is verbonden met het eigendomsrecht. De eigenaar van een perceel heeft ook het jachtrecht van dat perceel. Dat kan de eigenaar zelf uitoefenen of doorgeven aan iemand anders. Sinds 2014 is de overeenkomst om het jachtrecht door te geven aan een jager enkel schriftelijk mogelijk. Op de website van het ANB vind je daarvoor een modelovereenkomst. Waar is jagen toegelaten? | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be)

Jachtplan

Alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht heeft, vormen samen een jachtterrein. Om te mogen jagen, moet een jager het jachtrecht op verschillende percelen verzamelen tot hij een aaneengesloten jachtterrein van minstens 40 hectare heeft. Jaarlijks moet de jager voor 1 april een jachtplan van zijn jachtterrein indienen bij de arrondissementscommissaris. Het jachtplan kan men raadplegen om na te gaan waar gejaagd mag worden: www.geopunt.be (onder Natuur en Milieu > Jacht).

Aanpassing van het jachtplan

Stel je vast dat jouw eigendom of het perceel waarop je het jachtrecht hebt, verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kun je de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan via de website van het ANB.

Wat als er een dier geschoten wordt?

Heeft de jager wild geschoten dan wordt hij eigenaar. Het verhandelen en het vervoeren ervan is aan strikte regels gebonden. Het wild kan enkel vervoerd worden in de periode dat de jacht geopend is en tot 10 dagen daarna. Grofwild moet gelabeld worden zodat het traceerbaar is. De jager geeft jaarlijks mee aan het ANB hoeveel wild hij geschoten heeft – dit om een overzicht van de populatie bij te houden. Via weefselstalen van het geschoten wild worden wildziekten opgespoord.

Schade en overlast door wild

Hoe je overlast door wilde dieren kunt aanpakken, lees je op www.natuuralsgoedebuur.be.

Wanneer wild schade toebrengt aan je tuin of aan landbouwgewassen kan je dat melden via www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Ook een ongeval met een wild dier kan je daar melden.

 Wist je dat?

 1. Een jager mag een perceel enkel betreden met toestemming van de eigenaar.
 2. Ook op zon- en feestdagen mag er gejaagd worden.
 3. De jager wordt gecontroleerd door de natuurinspectie en de politie.
 4. Familie en vrienden mogen de jager vergezellen op jacht, maar enkel de jager met jachtverlof mag vuren met het geweer.
 5. Ook het wapen van de jager moet officieel in orde zijn en geregistreerd zijn in de wapendatabank van de Federale overheid.

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos

Havenlaan 88 bus 75

1000 Brussel

T 02 553 81 02

W https://natuurenbos.vlaanderen.be/jagen

E natuurinspectie.oost.anb@vlaanderen.be (Vlaams-Brabant, arr. Leuven) T 011 74 25 03

E natuurinspectie.middenvlaanderen.anb@vlaanderen.be (Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde) T 03 224 62 48