Hemelwater- en droogteplan Zemst

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een wijzigend neerslagpatroon. In Vlaanderen zal de neerslag in de winter toenemen, en droge zomers zullen vaker voorkomen. Daarnaast neemt de intensiteit van de buien in de zomer alsmaar toe waardoor korte buien met veel neerslag afgewisseld worden met langere droge periodes. Daarom was er een actualisatie van het hemelwaterplan van Zemst nodig om naast rioleringstechnische oplossingen ook een antwoord te bieden op dit gewijzigde neerslagpatroon en de toekomstige gevolgen van wateroverlast en droogte.

De actie 'we bereiden ons voor op wateroverlast en droogte' is opgenomen in het meerjarenplan onder de doelstelling 7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief - actieplan 7.2. Ruimte voor water

Hemelwater- en droogteplan Zemst

Het hemelwater- en droogteplan van gemeente Zemst is een langetermijnvisie van het watersysteem. Er worden onthardingskansen, mogelijke bufferlocaties, typestraten en blauwgroene assen aangeduid, die de gemeente Zemst in staat stellen om bij toekomstige projecten terug te vallen op dit plan. Daarnaast willen we de waterhuishouding ook omvormen tot een klimaatrobuust en duurzaam systeem. Om die reden wordt niet enkel gekeken naar hoe water moet worden afgevoerd, maar ook naar infiltratie en hergebruik ervan, zowel op publiek als op privaat domein. Deze maatregelen moeten wateroverlast en droogte voorkomen, maar hebben ook een positief effect op de waterkwaliteit. Grote hoeveelheden neerslag op het gemengde stelsel zorgen immers voor een grotere overstortfrequentie en verdunning van de afvalwaterstroom in de waterzuivering.

In bijlage kan je het hemelwater- en droogteplan terugvinden met de algemene visie en maatregelen en een visie en actieplan per deelgemeente van Zemst.