Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en stedenbouwkundige verordeningen. De GECORO bundelt en co├Ârdineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp van deze plannen en verordeningen.

Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

In Zemst bestaat de GECORO uit 10 leden: 6 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 4 vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen. Elk lid (behalve de voorzitter) heeft een plaatsvervanger. Ze worden voor 6 jaar benoemd door de gemeenteraad.

De vergaderingen gaan in principe door op het gemeentehuis. De GECORO vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen dus door iedereen bijgewoond worden. Sommige agendapunten kunnen wel in ‘gesloten’ zitting behandeld worden. Dan gelden er andere regels.