Asielzoeker

Asielzoekers bieden zich eerst aan bij de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel om hun asielaanvraag in te dienen. Zij ontvangen daar een bijlage 26. Er wordt hen een woonplaats toegewezen of ze kiezen zelf een woonplaats.

Procedure

Asielzoekers die in Zemst komen wonen, melden zich bij de medewerkers van Vreemdelingenzaken op het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze maak je via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.

Er wordt een adreswijziging opgestart. Nadat de wijkagent het verblijf heeft vastgesteld, wordt er een attest van immatriculatie (oranje kaart) opgemaakt geldig voor drie maanden. Dit attest kom je afhalen na afspraak met de medewerkers van Vreemdelingenzaken.

Het eerste jaar van de asielprocedure wordt dit attest telkens verlengd met drie maanden. Na het eerste jaar wordt het attest maandelijks verlengd. De verlengingen duren tot er een uitspraak is in de asielprocedure.

Wat meebrengen

Bij het eerste bezoek:

  • Bijlage 26

Na controle wijkagent: 

  • 2 recente pasfoto's: let op de eisen.

Dit kan enkel op afspraak. Deze kan u maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.