Aankoop van een woning of grond

Bij het aankopen van een woning of grond komt heel wat kijken. Neem op voorhand contact op met team Omgeving om eventuele gekende problemen na te gaan, en de stedenbouwkundige voorschriften op te vragen die voor het perceel van toepassing zijn.

De notaris

De notaris bemiddelt bij de aankoop van een bouwgrond of woning en bij het verlijden van de leningsakte. Je doet er dus goed aan reeds vroegtijdig met hem contact op te nemen. Hij kan je zowel op financieel als op juridisch vlak belangrijke raad geven. De eigenaar, verkoper of notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunnen garanderen dat het wel degelijk om een perceel bouwgrond gaat.

Wanneer een notaris een fout heeft gemaakt door vergetelheid, onachtzaamheid, slordigheid, enz. kan je terecht bij:
C.V. Verzekering van het Notariaat
Bergstraat 34, 1000 Brussel
tel. 02 505 08 70
www.notaris.be

Je kan deze verzekering enkel aanspreken via de notaris zelf. Weigert hij medewerking, contacteer dan de voorzitter van de notariskamer van het gerechtelijk arrondissement waartoe de notaris behoort.

Meer info kan je krijgen bij:
Koninklijke Federatie van Notarissen
Bergstraat 30-34, 1000 Brussel
tel. 02 505 08 10
www.notaris.be

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Vanaf 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij verkoop van woningen, appartementen, ... Vanaf 1 januari 2009 is deze verplichting er eveneens voor verhuur van woongebouwen.

Het energieprestatiecertificaat informeert de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Meer info kan je krijgen op de website: https://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat

De notariële akte

Om de verkoop wettelijk te bezegelen, moet binnen de 4 maand na de ondertekening van de voorlopige verkoopsovereenkomst de verkoop worden geregistreerd. Dit gebeurt door middel van een notariële akte. Dit is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een notaris. Ze is tegenwerpelijk aan derden en heeft een vaste datum. De akte levert voor beide partijen een volledig bewijs op van de overeenkomst die in de akte is opgenomen. In ruil voor zijn prestaties bij het opstellen van de akte zal de notaris een ereloon vragen. Dit ereloon is verschillend naargelang de inhoud van de overeenkomst die in de notariële akte is opgenomen.
Ofwel hebben koper en verkoper dezelfde notaris, ofwel hebben ze er beiden één. In het laatste geval wordt het honorarium (ereloon) gedeeld door de twee notarissen en brengt dit dus geen extra kosten mee.

De openbare verkoop

Een openbare verkoop wordt volledig geregeld door de notaris, een openbaar ambtenaar.
De notaris wijst het goed onmiddellijk toe aan de meestbiedende (mits akkoord van de eigenaar). Hier wordt geen voorlopige verkoopovereenkomst gesloten, zoals bij de verkoop uit de hand, maar wordt de akte onmiddellijk opgemaakt en ondertekend. De dag na de openbare verkoop moeten de kosten betaald worden, nl. een globaal bedrag bestaande uit o.a. de registratierechten, het ereloon van de notaris en de kosten voor aanplakking en bekendmaking. De betaling van de koopsom moet meestal binnen de maand gebeuren.

Het bodemattest (OVAM)

Sinds 1 oktober 1996 is het bodemsaneringsdecreet van toepassing. Dit decreet bepaalt dat bij iedere overdracht (verkoop, verhuur, verpachting, schenking, …) van een grond, al dan niet bebouwd, een bodemattest moet worden aangevraagd door de verkoper bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dit attest moet verplicht vermeld worden in de akte. Zonder bodemattest is de overdracht onmogelijk! Voor bedrijventerreinen of terreinen waar activiteiten plaatsvinden die verontreiniging kunnen veroorzaken, moet ook een bodemonderzoek worden uitgevoerd.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij team Omgeving-Milieu.

Het attest kan je aanvragen via https://www.ovam.be/webloket

Andere aandachtspunten

  • De watergevoeligheid van het perceel
  • Mogelijke bronnen van geluidsoverlast (bedrijven, autosnelweg,…)
  • Is het perceel volledig bebost?
  • De staat van een eventuele ondergrondse mazouttank
  • De mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woning