Waterbeleidsnota 2020-2025

De Vlaamse regering treft momenteel de voorbereidingen voor de opmaak van de waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen (voor meer info zie www.volvanwater.be).

Met deze beleidsnota beoogt men een aantal doelstellingen zoals het nastreven van veiligheid en droogterisicobeheer en een goede kwaliteit van onze waterlopen. Tevens moet de samenwerking met andere beleidsdomeinen versterkt worden.

Het rapport bevat een aantal krachtlijnen:

  • de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verbeteren;
  • de waterketen duurzaam beheren;
  • overstromingsrisico's duurzaam verminderen;
  • waterschaarste beperken en de gevolgen van droogte tot een minimum beperken;
  • het partnernetwerk en de werking over de beleidsdomeinen heen verder uitbouwen, investeren in innovatie en evalueren naar een sluitende financiering;

De gemeente neemt deze doelstellingen en krachtlijnen alvast mee in haar beleid voor de volgende jaren.

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019 16.13 uur