Volgende stap in ontwikkeling Zorg- en welzijnssite Releghem

De raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2024 keurde het bestek voor de opmaak van een ruimtelijk masterplan voor de site Releghem goed. De bedoeling is om een ontwerper aan te stellen die een overkoepelend plan maakt voor de ontwikkeling van de site rond het huidige woonzorgcentrum.

Zoals overal in Vlaanderen vergrijst de bevolking. In Zemst liggen de vergrijzingscijfers boven het gemiddelde. Om dit op te vangen en om een antwoord te bieden op thema’s als armoede (in Zemst liggen de armoedecijfers lager dan het Vlaams gemiddelde) en eenzaamheid willen we toewerken naar een zorg- en welzijnssite waar verschillende generaties en verschillende functies samenkomen. De bedoeling is om een plek te creëren waar alle Zemstenaars terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en welzijn om een zinvol leven te kunnen leiden. Dit zowel voor mensen die ouder worden en daardoor vaak ondersteuning nodig hebben, maar ook voor andere mensen die ondersteuning nodig hebben.

 Sociale cohesie en wonen

Op de site zullen functies die sociale cohesie bevorderen – de zogenaamde inclusieve functies – gecombineerd worden met wonen voor ouderen en kwetsbare groepen. Dit uiteraard met de nodige aandacht voor fysieke en mentale toegankelijkheid.

Wat de inclusieve functies betreft onderzoeken we of het haalbaar is om volgende zaken te voorzien: een lokaal dienstencentrum, een (sociaal) restaurant/bistro, een dagverzorgingscentrum, huis van het kind, een kinderdagverblijf, een welzijnscentrum (dit is een uitgebreid gezondheidscentrum), strijkwinkel, extra diensten die het project ondersteunen en een publieke open ruimte waarin alle generaties hun plek krijgen. De samenwerking tussen bestaande waardevolle initiatieven en nieuwe initiatieven zal uiteraard gestimuleerd worden. 

Voor het woonaspect is er een nauwe verbinding met de woonwijk in de omgeving. Dit biedt mensen die minder mobiel zijn toch de kans om in het centrum te wonen en deel te nemen en gebruik te maken van het buurtgericht programma. Concreet gaat het om een woonzorgcentrum met 92 woongelegenheden, een groep van 51 erkende assistentiewoningen, noodwoningen en eventueel woningen voor kwetsbare groepen. Het bestaande woonzorgcentrum zal dus na ruim dertig jaar vernieuwd worden zodat kan ingespeeld worden op de wensen en noden van nu en volgende generaties, maar ook bijvoorbeeld op de huidige inzichten over duurzaamheid, open ruimte ...

Project

Het project Site Releghem wordt in goede banen geleid door een stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van het beleid van de gemeente, medewerkers van de diensten van het OCMW, een lid van het team van de Vlaamse Bouwmeester en een externe projectleider. Voor de projectbegeleiding stelde de gemeente eind vorig jaar vzw Ik aan.

Na een grondige analyse van de huidige context en diepgaand onderzoek over de ambities en de mogelijkheden van de gemeente, besliste de raad voor maatschappelijk welzijn nu over het bestek om een ontwerper aan te stellen die een ruimtelijk masterplan maakt voor de hele site.

Gepubliceerd op dinsdag 30 april 2024 13.49 uur