Voetwegen, buurtwegen, trage wegen

Sinds 1 september 2019 is het decreet gemeentewegen van toepassing.

Dit decreet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 en vervangt o.a. de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het rooilijnendecreet van 2009.

Het is te lezen via deze link.

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, ongeacht de eigenaar van de grond. Dit moet de procedures en handhaving vereenvoudigen.

Bevoegdheid naar de gemeenten

De gemeenteraad krijgt voortaan de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor zijn gemeentewegen en is dus ook verantwoordelijk voor het openen en open houden (onderhoud) van deze wegen.

Voorgaande beslissingen (< 01-09-2019)

Alle bestaande administratieve beslissingen en plannen (BPA, RUP, verkaveling, rooilijnplan, Atlas der Buurtwegen enzovoort) en gerechtelijke uitspraken over gemeentewegen blijven onverminderd van toepassing. Dat betekent dus ook dat ‘verdwenen’ buurtwegen (die alleen nog ‘in rechte’ bestaan) juridisch blijven bestaan, tot ze door een expliciete beslissing van de overheid worden gewijzigd of opgeheven.

In onze gemeente bestaan diverse buurtwegen die werden opgetekend in een atlas der buurtwegen. Voor elke deelgemeente bestaat er een atlas der buurtwegen. Deze atlassen der buurtwegen, alsook de aangebrachte wijzigingen (verleggingen, afschaffingen), kunnen steeds geraadpleegd worden bij team Infrastructuur tijdens de openingsuren.

Je kan deze ook raadplegen http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit/ of www.geopunt.be.

Aanpassingen (> 01-09-2019)

Elke aanpassing (wijziging, verplaatsing of opheffing) aan een weg die opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen, moet gebeuren volgens een vastgelegde procedure. Deze procedure is terug te vinden in het decreet. 

Het schema kan je terugvinden in bijlage.

De definitieve beslissingen kan je hier terugvinden.

Verzoekschrift wijziging gemeenteweg (zie sjabloon onderaan)

Eenieder, particulier, bedrijf, vereniging of organisatie, kan een verzoekschrift indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen:

  • hetzij om een gemeenteweg te laten vaststellen, wanneer een grondstrook de voorbije 30 jaar door het publiek werd gebruikt
  • hetzij om een gemeenteweg te laten opheffen, wanneer deze minstens 30 jaar niet meer gebruikt werd door het publiek

De gemeente is niet verplicht om op het verzoek in te gaan als dit niet past in het wegenbeleid of als het verzoek ingaat tegen het publiek belang. Anderzijds kan de gemeente ook zonder verzoek een aanpassingsdossier opstarten uit eigen initiatief.

Het verzoekschrift vermeldt onderaan de nodige dossierstukken die ingediend moeten worden:

Openbare onderzoeken

Elk dossier wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De lopende openbare onderzoeken kan je hier terugvinden.

Trage Wegen

De gemeente is in 2012 gestart met de herwaardering van buurtwegen, uitgebreid met andere trage wegen. In 2016 keurde de gemeenteraad de visie goed en ook de provincie keurde het Trage Wegenplan goed. Op 21-01-2021 keurde de gemeenteraad de herziening van het Trage Wegenplan goed.

Dit Trage Wegenplan wordt ook gebruikt om dossiers tot aanpassing van buurtwegen te kaderen.

Het plan bestaat uit:

  • Kompasnota met 10 doelstellingen. Hierin werden alle noden en bezorgdheden verwerkt;
  • actielijst: die zegt wat ze met elke trage weg willen doen;
  • prioriteiten lijst: vermeldt de timing.

De acties, prioriteiten en toegankelijkheid zijn te bekijken in Google maps.

Nog niet alle trage wegen zijn open, maar zijn er toch al heel wat mooie. Zin om op pad te gaan? Bekijk hier het overzicht van onze kaartjes, die kunnen op eenvoudig verzoek worden bezorgd.