Verkeersleefbaarheidsplan

Het gemeentebestuur van Zemst wil werk maken van fijne leefbuurten. Het studiebureau Vectris maakte een verkeersleefbaarheidsplan op, onder meer gebaseerd op een participatietraject met een 145 bewoners. Tijdens een eerste overleg bracht een burgerpanel de knelpunten en de kwaliteiten in kaart. Tijdens een tweede overleg, overliepen we de mogelijke maatregelen met vragen als Waar kunnen we een straat enkelrichting maken? Waar zou een fietsstraat een goed idee zijn? Op basis daarvan werkte het studiebureau verschillende scenario’s uit. Die bespraken we samen op de derde participatieavond.¬†We sloten het participatietraject met de burgers af met een infomarkt voor alle burgerpanels op 15 januari 2020, waar de ontwerpplannen voor alle deelgemeenten werden getoond.
Op 18 februari 2021 werd het verkeersleefbaarheidsplan voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie en de burgerpanels. De presentatie vind je hier.

8 krachtlijnen

Deze gezamenlijke denkoefening heeft geleid tot een rapport met een aantal aanbevelingen voor een beter evenwicht tussen verblijfskwaliteit en bereikbaarheid in Zemst. Concreet werden er 8 krachtlijnen vooropgesteld:

  1. De onmiddellijke schoolomgeving moet kindvriendelijk en autoluw zijn.
  2. Verblijfsgebieden worden afgebakend waarin de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de leefbaarheid. Zone 30 wordt er de norm zodat de fietser veilig en comfortabel de weg kan delen met voertuigen. Het rapport doet een voorstel voor aangepaste afbakening van de bebouwde kom in de deelgemeenten.
  3. De centrumgebieden worden beter herkenbaar gemaakt, met aangepast materiaalgebruik, ontharding waar mogelijk en meer kansen voor ontmoeting.
  4. Er wordt een fijnmazig netwerk voor voetgangers gerealiseerd, met de nodige aandacht voor veilige oversteekplaatsen. De voorstellen uit het rapport werden onderzocht binnen het gemeentelijk Trage Wegenplan.
  5. Er wordt een fijnmazig netwerk voor fietsers gerealiseerd, met de nodige aandacht voor leesbare voorrangsregels voor elke wegbestuurder.
  6. In overleg met De Lijn en NMBS wordt gestreefd naar een goede combi-mobiliteit, zodat iedereen beter toegang zou kunnen hebben tot het openbaar vervoer. De info over de heraanleg van het NMBS stationsplein in Weerde vind je hier.
  7. Voor de auto blijft alles bereikbaar, maar niet altijd via de kortste weg. Het rapport doet een aantal aanbevelingen voor de aanpassingen van de wegcategorisering.
  8. Het verkeersleefbaarheidsplan wordt op een slimme en waar mogelijk participatieve manier uitgerold en geëvalueerd. Samen met jou willen we nagaan hoe we de aanbevelingen uit het rapport kunnen vertalen naar aanpassingen op het terrein. Dit zal gefaseerd gebeuren; niet alles kan in één keer worden uitgevoerd.

Het rapport doet ook aanbevelingen voor de gewestwegen, waarvan het Agentschap Wegen en Verkeer de wegbeheerder is. De uiteindelijke beslissing ligt bij hen, maar als gemeente dringen we verder aan op noodzakelijke aanpassingen om ook de gewestwegen in onze gemeente veiliger te maken.

Op basis van het verkeersleefbaarheidsplan werkte gemeente Zemst een actieplan uit in relatie tot het gemeentelijk meerjarenplan. In het actieplan (zie bijlage) staat vermeld wanneer en hoe de principes uit het rapport zullen worden uitgerold.