Trage wegen gebruiken

Enkele afspraken bij het gebruik van trage wegen

De trage wegen zijn er voor de trage weggebruikers: wandelaars, fietsers, ruiters. Het gemotoriseerd verkeer is uit den boze. 

Heel wat van deze trage wegen lopen ook door landbouwgebied. De akkers en de dieren zijn de broodwinning van de landbouwers. Wij hopen dan ook dat je respect hebt voor de fauna en flora. Lees ook onze folder.

OPGELET! Niet alle wegen zijn openbaar toegankelijk. Op websites als openstreetmap.org of Google Maps staan vaak ook private wegen getekend. Gebruik deze niet!

Met de hond op pad? 

Hondenpoep kan besmet zijn met de parasiet Neospora Caninum. Honden hebben die besmetting eerder opgelopen in een weiland of door het eten van rauw vlees. In de hond plant de parasiet zich voort door eitjes te produceren. Deze eitjes komen met de ontlasting weer naar buiten. Wanneer de hond poept in een weiland waarvan het gras gebruikt wordt als voer voor de koeien kunnen de eitjes de koe besmetten.

Deze besmetting heeft bij het vee vaak grote gevolgen zoals:

  • doodgeboren of verminkte kalveren;
  • vruchtbaarheidsproblemen;
  • verminderde melkgift.

Honden die loslopen in de buurt van koeien zoals in een weiland of op een veehouderij kunnen vervolgens weer eenvoudig besmet worden met de parasiet door bijvoorbeeld contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van de koeien.

Voorkom dus dat honden en koeien besmet worden. Laat je hond niet loslopen in weilanden. En wanneer hij daar wel zijn behoefte doet, ruim dit dan op.

Wie is er verantwoordelijk bij (lichamelijk) schade bij gebruik van een trage weg?

Als gemeente stellen wij alles in het werk om de gemeentewegen veilig en proper te houden. We hebben sensibiliseringscampagnes rond zwerfvuil opgezet, markeringspalen gezet, naambordjes geplaatst, baasjes aangemoedigd en aangespoord om gebruik te maken van de hondenlosloopweides, … 

Trage wegen zijn een subcategorie van gemeentewegen die vaak op private percelen liggen. Je moet hierbij al eens door een weide of tuin. Eén van de vragen die we onlangs ontvingen was: ‘Wat als er ongevallen gebeuren op trage wegen door het toedoen van dieren. Wie is dan aansprakelijk?’

Die vraag is complex met veel facetten.

Het algemeen uitgangsprincipe is dat de aansprakelijkheid verdeeld is over verschillende partijen. Elke betrokken partij kan zich van zijn aansprakelijkheid ontdoen. Wel moet hij dan kunnen aantonen dat het ongeval een rechtstreeks gevolg is van het uitlokken van vreemd niet autonoom of abnormaal gedrag van het dier en de tegenpartij hiervan oorzaak is.

Stel, een passant loopt door een weide tussen de paarden en een van de paarden geeft hem een flinke trap. Wie wordt dan verantwoordelijk gesteld?

Een tweede voorbeeld: een passant met hond loopt door een weide en de hond valt jouw koe aan. 

Er zijn verschillende betrokken partijen op een trage weg:

  • De wegbeheerder

Heeft de gemeente weet van het feit dat de dieren zich op de openbare weg bevinden, dan kan zij in de aansprakelijkheid delen.

De gemeente kan waarschuwingsborden zetten en het pad afzetten met paaltjes om weggebruikers te waarschuwen maar onttrekt zich daarmee niet aan haar aansprakelijkheid.

De gemeente is alvast verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

  • De eigenaar van het dier

Volgens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek: "De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, diegene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was."

De eigenaar of juridische bewaker van het dier kan zich slechts van zijn aansprakelijkheid bevrijden, indien hij bewijst dat de aangerichte schade het gevolg is van een vreemde oorzaak, namelijk overmacht, een daad van het slachtoffer of een derde.

Kan je als eigenaar van een paard aantonen dat de wandelaar een abnormaal gedrag bij jouw paard heeft uitgelokt, dan ben je niet meer aansprakelijk voor je dier en wordt die aansprakelijkheid volledig verlegd naar tegenpartij. 

  • De weggebruiker

Algemeen wordt gesteld dat je jezelf als weggebruiker niet in gevaar mag brengen. Honden horen steeds aan de leiband.

Een wandelaar die een gebied betreedt dat is afgesloten met poortjes moet er zich van bewust zijn dat die poorten er staan omdat er zich dieren bevinden in het afgesloten gedeelte.

Een paard van achter benaderen is gevaarlijk en kan een trap uitlokken. Moeders beschermen hun kroost.

Als de eigenaar van het paard kan aantonen dat je het dier hebt "uitgelokt", dan kan de volledige aansprakelijkheid bij jou als wandelaar komen te liggen.

  • Een buitenstaander (een 'derde partij')

Wordt het dier op hol gejaagd door bijvoorbeeld een overvliegende luchtballon, dan zal de bewaarder van het dier zich kunnen 'bevrijden' van de aansprakelijkheid, die dan bij de 'derde partij' komt te liggen.

Wat er ook gebeurt, de aansprakelijkheidsregeling wordt op dat ogenblik een feitenkwestie te beoordelen door de rechter.

Gelukkig zijn de statistieken van dergelijke ongevallen op trage wegen behoorlijk beperkt. En allicht komt dat door het loutere feit dat er zich nu eenmaal niet zoveel problemen voordoen.