Startnota – gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’

publieke raadpleging van 21 augustus 2020 tot 19 oktober 2020.

Met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’ wil het Vlaams Gewest uitvoering geven aan het stedelijk omgevingsbeleid voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor bedrijvigheid, wonen en andere stedelijke functies, maar waarbij ook sterk wordt ingezet op de versterking van het groenblauwe netwerk door het creëren en uitbreiden van stads(rand)bossen en het behouden en verder versterken van groene ruimtes en ruimte voor water in de geplande nieuwe ontwikkelingen.

Benieuwd naar wat het uitvoeringsplan nog meer omvat?

Voor meer informatie kan je terecht op www.omgevingvlaanderen.be/grup.

Een papieren exemplaar ligt eveneens ter inzage op het gemeentehuis. Wie graag het papieren exemplaar inkijkt, kan hiervoor een afspraak maken met Team Omgeving op het nummer: 015 62 71 31.

Inspraakreacties kunnen in de periode van 21 augustus 2020 tot uiterlijk 19 oktober 2020 per aangetekende brief toegezonden worden aan:

de Vlaamse Regering,
p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Koning Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel

of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs of digitaal kenbaar gemaakt worden via de website www.omgevingvlaanderen.be

De bezwaren en opmerkingen kunnen ook tot 19 oktober 2020 bij de gemeente worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2020 14.36 uur