SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Het gemeentebestuur maakt werk van een beleidsvisie ‘Open Ruimte in Zemst’ (ORIZ). Om uitvoering te geven aan de grote ambities die er zijn voor de resterende open ruimte, zijn er immers bijkomende beleidspistes nodig om werk te kunnen maken van een multifunctioneel en ruimtelijk kwalitatief ingericht openruimtelandschap.

De open ruimte die we nog hebben in Vlaanderen (én in Zemst) is erg divers. Het zijn grotendeels onbebouwde gebieden die gebruikt worden als akker, bos, weiland, speelterrein, park, plein.

Uit de beleidsvisie zal een beleidsplan met concrete acties en beheer van de open ruimte vloeien. Met dit beleidsplan zullen we de waardevolle open ruimte in Zemst uitbreiden en versterken tot één samenhangend geheel.

Zo worden op termijn

  • betere natuurverbindingen voor fauna en flora mogelijk;
  • ontstaan er aangename verbindingen voor de inwoners;
  • wordt het toeristisch-recreatief netwerk aantrekkelijker;
  • leveren we een positieve bijdrage aan het milieu;
  • én aan landbouw met een focus op duurzame voedselproductie en korte keten.

Zo gaat er bijvoorbeeld aandacht naar het beschermen van de leefgebieden van de Grote Pimpernel en de Kamsalamander zodat zij niet gaan migreren. Behoud van biodiversiteit is prioritair.