SDG 06: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

 1. Bestrijding wateroverlast
  Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. En door de toenemende verhardingsgraad en de klimaatsopwarming is een toename van het risico op wateroverlast te verwachten. We hechten daarom veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen. Zemst was de tweede gemeente van de provincie die een hemelwaterplan had uitgewerkt in de strijd tegen wateroverlast in de dorpskernen! Het doel van een hemelwaterplan is dit risico zo goed mogelijk proberen te beperken. Je kan het hemelwaterplan inkijken bij team Infrastructuur.
 2. Hergebruik van hemelwater
  Hemelwater (= regenwater) opvangen en hergebruiken is eigenlijk vanzelfsprekend. Terwijl in grote delen van de wereld drinkbaar water een onbereikbare luxe is, spoelen we er hier ons toilet mee door. Dit is ethisch, maar ook economisch niet langer te verantwoorden, want drinkwater produceren is een dure aangelegenheid en bovendien hebben we in Vlaanderen geen overschot aan water. Regenwater gebruiken kan voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is.
  Bij nieuwbouw of herbouw wordt de eigenaar daarom verplicht om zijn hemelwater te scheiden van zijn afvalwater, en te hergebruiken, infiltreren of bufferen volgens de ladder van Lansink. De ladder van Lansink staat symbool voor de waterhiërarchie en geeft de beste manier weer waarop we water behandelen.
 3. Schone beken
  Elk huishouden produceert afvalwater. Denk maar aan het water van de sanitaire installatie, uit de keuken, van de wasmachine, ... In heel Vlaanderen moet het huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden. Via de gemeentelijke rioleringen wordt het water afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsstation. Dit is nog niet overal mogelijk in de gemeente. Een deel van het afvalwater dat nu nog in de beken belandt, sluit ons team aan op het rioleringsnet. Wij zijn momenteel bezig met riolerings- en wegenwerken in de Hoogstraat en de Beekveldstraat. Iedereen wil graag propere beken; de keerzijde van de medaille is dat deze werken wel tijdelijk hinder veroorzaken voor buurtbewoners, handelaars en verkeer.
 4. Aanleg nieuwe drinkwaterleiding op een duurzame wijze
  Het waterbedrijf Water-link zal komende jaren extra waterleveringen van drinkwater aan De Watergroep in Zemst realiseren. Om deze extra waterlevering mogelijk te maken, zal er een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd worden in Zemst.
  Bij de omgevingsvergunning zouden enkele bomen gekapt worden. Deze zouden vervangen worden door houtkanten. Als voorwaarde is er door gemeente Zemst opgelegd in de omgevingsvergunning dat elke boom opnieuw aangeplant moet worden op dezelfde plaats. Indien dit niet mogelijk is, moet er op de bestaande plaats houtkant aangeplant worden EN moet op een andere plaats een nieuwe boom aangeplant worden.