Organiseer je een evenement/feest deze zomer?

De zomerperiode zit normaal gezien vol met feesten en evenementen. Helaas moeten we ons dit jaar aanpassen aan de door corona gecreëerde situatie. Hieronder geven we in een notendop weer waar je voor welk evenement/feest rekening mee moet houden.

Ter volledigheid geven we onderaan deze pagina ook nog de ‘Zes Gouden Regels’ mee.

Familie- of tuinfeest

Een BBQ of familiefeestje in de tuin kan tot maximum 10 personen die in je vaste bubbel zitten. Een aanvraag is niet nodig maar verwittig best je buren zodat ze op de hoogte zijn. Ondanks het feit dat het toegestaan is, vragen we je toch om rekening te houden met de buurt en het aantal bijeenkomsten in je eigen tuin te beperken. Er zijn geen specifieke voorwaarden maar de 6 gouden regels (zie hieronder) blijven steeds van toepassing, bij voorkeur ook in je eigen bubbel.

Receptie of banket

Hiervoor moet je onderscheid maken tussen een privé of een publiek evenement.

Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel). De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan.

De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 100 binnen en 200 buiten. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:
1. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
2. een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4. elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5. het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
6. het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
8. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
9. De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

Voor vaste locaties zoals feestzalen is een aanvraag niet nodig. Voor deze evenementen op tijdelijke locaties, zoals in je tuin, doe je een melding via vt@zemst.be. Op die manier kunnen we de politie op de hoogte brengen van het evenement. We vragen je ook om je buren te verwittigen als je iets organiseert in je tuin of in je straat.

Voor recepties en banketten gelden dezelfde maatregelen die ook de horeca moet naleven. Meer info op: https://heropstarthoreca.be/.

Publieke evenementen

Een evenement of een voorstelling kan voor max. 100 personen (binnen) of max. 200 personen (buiten). Als je catering voorziet, moet dit gebeuren volgens dezelfde maatregelen die ook de horeca moet naleven (https://heropstarthoreca.be/). Een afhaaltoog of afhaal eetstandjes mogen niet. Je evenement stopt ten laatste om 1 uur.

Een publiek evenement vraag je aan via de website van de gemeente Zemst. Hierop ontvang je dan zo snel mogelijk een goedkeuring of een afwijzing. Normaal moet je een aanvraag minimum acht weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.

Belangrijk is dat je bij je aanvraag de score op de evenementen risicomatrix (CERM) toevoegt. Deze score zal mee bepalen of je evenement een goedkeuring kan krijgen. De CERM vind je hier.

Daar bovenop moet je voor elk evenement een COVID-veiligheidsplan opmaken. Dit plan dien je in voor de start van het evenement.

Eetdagen

Een publieke eetdag van een vereniging kan op een vaste of tijdelijke locatie voor max. 100 personen (binnen) of max. 200 personen (buiten), waarbij de gasten aan tafels van max. 10 personen zitten.

Een eetdag vraag je aan via de website van de gemeente Zemst. Hierop ontvang je dan zo snel mogelijk een goedkeuring of een afwijzing. Normaal moet je een aanvraag minimum acht weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.

Je moet voor elke eetdag een COVID-veiligheidsplan opmaken. Dit plan dien je in voor de start van het evenement. Maak je gebruik van een vaste locatie, dan volstaat het als die locatie een algemeen COVID-veiligheidsplan heeft.

Wil je meerdere gasten per tafel ontvangen dan moeten de tafels en stoelen na het vertrek van de gasten ontsmet worden, voor er nieuwe gasten mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden. Zet géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, enz. op tafel Geef voorkeur aan individueel verpakte porties.

Verder gelden dezelfde maatregelen die ook de horeca moet naleven. Meer info op: https://heropstarthoreca.be/.

Straat-/buurtfeesten

Straat- of buurtfeesten (op uitnodiging) zijn op dit moment niet toegelaten gezien dit private evenementen zijn.

Sportevenementen

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):
Deze activiteiten kunnen plaatsvinden
• maximum met 50 personen ;
• steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities
Competities mogen plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, moet die aangevraagd worden via de website van de gemeente Zemst. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Belangrijk is dat je bij je aanvraag de score op de evenementen risicomatrix (CERM) toevoegt. Deze score zal mee bepalen of je straat- of buurtfeest een goedkeuring kan krijgen. De CERM vind je hier.

Hou wel altijd rekening met het protocol dat de federatie van jouw sportdiscipline opstelde. Dit protocol moet je strikt toe passen.

Bovendien moet je voor outdoor sporten met publiek een COVID-veiligheidsplan opmaken. Dit plan dien je in voor de start van het evenement. Voor zich herhalende activiteiten zoals een wekelijkse voetbalwedstrijd volstaat het om eenmalig een COVID-veiligheidsplan in te dienen.

Religieuze diensten

Religieuze diensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks, dagelijks of naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) kunnen doorgaan met een maximum van 100 personen.

Vinden deze plaats in de daarvoor voorziene vaste infrastructuren is er geen aanvraag nodig. Diensten op het openbaar domein vraag je aan via de website van de gemeente Zemst.

Hou er bij het organiseren rekening mee dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen elke persoon bewaard moet blijven, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Fysieke aanrakingen tussen personen onderling, maar ook van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden. Daar bovenop moeten middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking gesteld worden bij de in- en uitgang. Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Fuiven

Klassieke fuiven of dansfeesten zijn tot nader order niet toegestaan. Er kunnen immers enkel evenementen doorgaan waarbij deelnemers in vaste bubbels van max. 10 personen ondergebracht worden. Ook evenementen die gebruik maken van een afhaaltoog of voedingskramen kunnen voorlopig niet.

Andere evenementen

Voor andere evenementen die niet in één van de bovenstaande passen kun je een aanvraag sturen naar vt@zemst.be. Omschrijf in je vraag duidelijk het evenement dat je wil organiseren met zoveel mogelijk details. Dan trachten we zo snel mogelijk een antwoord te geven op deze aanvraag.

De 6 gouden regels

We benadrukken nogmaals dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:
1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf
4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5) Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen.
6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).


Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.