Openbaar onderzoek - gemeenteweg buurtweg 21 in Elewijt

Het college van burgemeester en schepenen van Zemst brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad d.d. 27 april 2023, het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan / grafisch plan tot opheffing van buurtweg 21 in Elewijt en de gedeeltelijke verplaatsing / opheffing van buurtweg 21 in Elewijt voorlopig werd vastgesteld.

Je kan het dossier hieronder raadplegen. Het dossier ligt na telefonische afspraak via het telefoonnummer 015 62 71 37 ook ter inzage bij de gemeentelijke dienst team Openbare Ruimte, op volgend adres: De Griet 1, 1980 Zemst. Vragen over het dossier kunnen gedurende de volledige termijn van aanplakking per telefoon of per mail (openbareruimte@zemst.be) gesteld worden.

Het openbaar onderzoek loopt van 26 juni 2023 tot en met 27 juli 2023, 12 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen schriftelijk (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst voor het einde van het openbaar onderzoek. Deze bezwaren of opmerkingen mogen ook digitaal bezorgd worden via openbareruimte@zemst.be.