Oproep naar kandidaten voor de GECORO van Zemst

Bij de start van de nieuwe legislatuur worden de gemeentelijke overlegorganen opnieuw samengesteld. Zo kan je je ook kandidaat stellen om deel uit te maken van de GECORO.

Wedersamenstelling

Bij de start van de nieuwe legislatuur worden de gemeentelijke overlegorganen opnieuw samengesteld. Zo kan je je ook kandidaat stellen om deel uit te maken van de GECORO.

De GECORO, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, is een politiek onafhankelijke adviesraad. Ze vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening van de gemeente.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals het geven van advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en stedenbouwkundige verordeningen en over andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening, dit op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad. De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

De GECORO bestaat enerzijds uit deskundigen en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Het aantal leden is vastgesteld op 10, waarvan 6 deskundigen.

De kandidaturen worden door de gemeenteraad beoordeeld. Die zal een voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers en een vaste secretaris aanduiden. Niet meer dan twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Leden worden benoemd voor zes jaar.

De GECORO vergadert gemiddeld vijf keer per jaar, meestal ’s avonds, en meestal op een dinsdag.

Ideaal profiel deskundigen

  • Heb je voeling met wat er leeft in Zemst?
  • Kan je aantonen dat je inzicht en expertise hebt in ruimtelijke ordening en planning, aan de hand van competenties, professionele of beleidsmatige ervaring, opleidingen, ...? Er wordt ook specifiek gezocht naar een deskundige in mobiliteit die kwetsbare weggebruikers (fietsers, wandelaars) kan vertegenwoordigen.
  • Ben je communicatief en luistervaardig zonder vooringenomenheid?
  • Ben je bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan vergaderingen van de GECORO en hiervoor vooraf de nodige documenten en rapporten door te nemen? Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zemst vormt de basis voor het uitbrengen van adviezen.
  • Ook deskundigen van buiten Zemst kunnen lid zijn van de GECORO.
  • Als lid van de GECORO mag je in maximaal één andere adviesraad van Zemst zetelen.

Je kan je kandidatuur ondersteunen door een diploma, beroepservaring en/of andere ervaring en beschikbaarheid.

Maatschappelijke geledingen

De representatieve verenigingen en organisaties van de maatschappelijke geledingen ontvangen van het gemeentebestuur een uitnodiging om een kandidaat-lid en een kandidaat-plaatsvervanger voor te dragen. Zij moeten hierbij rekening houden met de verplichte man-vrouwverhouding.

Je kan je kandidatuur echter ook individueel indienen. In je brief vermeld je dan voor welke van de vier maatschappelijke geledingen uit de lijst hieronder je jezelf kandidaat stelt en wat je betrokkenheid hiermee is:

  1. Milieu- en natuurverenigingen;
  2. Verenigingen van handelaars;
  3. Verenigingen van landbouwers;
  4. Verenigingen uit de sociaal-culturele sector.

Je kan je kandidatuur ondersteunen met een begeleidende brief van een vereniging of organisatie.

Kandidaatstelling

Stuur je kandidatuur met je motivatie vóór 15 april 2019 via een brief naar het college van burgemeester en schepenen of per mail naar omgeving@zemst.be.

Meer inlichtingen kan je bekomen bij team Omgeving op 015 62 71 69.

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019 11.22 uur