Oproep kandidaat-deskundigen voor Gecoro

Elke zes jaar wordt er kort na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) samengesteld.

De gemeente Zemst is op zoek naar kandidaat-deskundigen voor de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), het adviesorgaan voor ruimtelijke ordening in de gemeente. De Gecoro bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen (milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van landbouwers, verenigingen van handelaars en sociaal-culturele verenigingen) en anderzijds uit deskundigen. De Gecoro is samengesteld uit tien leden, de voorzitter inbegrepen, waarbij het aantal deskundigen met één verhoogd wordt ten aanzien van de huidige Gecoro. Zo kan nog meer expertise en kennis inzake ruimtelijke ordening aangetrokken worden, en kan de Gecoro deskundiger ingezet worden op ruimtelijke vraagstukken.
Kandidaten moeten beantwoorden aan de volgende profielschets. Hij of zij:

  • heeft voeling met wat er leeft in Zemst;
  • heeft een aantoonbaar inzicht en expertise in ruimtelijke ordening (competenties, professionele of beleidsmatige ervaring, opleidingen, ...). Er wordt onder andere gezocht naar een deskundige in mobiliteit die kwetsbare weggebruikers (fietsers of wandelaars) kan vertegenwoordigen;
  • is communicatief en luistervaardig zonder vooringenomenheid;
  • is voldoende beschikbaar om documenten en rapporten op korte tijd door te nemen, zich inhoudelijk een beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en erover te vergaderen om tot een advies te komen;
  • heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor ogen bij het uitbrengen van adviezen.

Er wordt niet langer als voorwaarde gesteld dat de leden verplicht inwoners moeten zijn van Zemst. Zo wordt een deskundige die veel kennis heeft over Zemst en zijn ruimtelijke ordening, maar wel buiten Zemst woont, niet meteen uitgesloten. De leden mogen in maximaal één andere Zemstse adviesraad zetelen. Zo krijgen meer burgers de kans om deel uit te maken van de Gecoro. Om deskundigen de kans te geven zich kandidaat te stellen, zal er een oproep verschijnen in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website.

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019 17.25 uur