Openbaar onderzoek opheffing en de gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 42 - Elewijt

Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van Zemst brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad d.d. 27 mei 2021, het ontwerp grafisch plan tot opheffing en de gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 42 in Elewijt voorlopig werd vastgesteld.

Het dossier is tevens te raadplegen op www.zemst.be > Omgeving > Openbaar onderzoek en bekendmakingen.

Het dossier ligt na telefonische afspraak via het telefoonnummer 015 62 71 37 ook ter inzage bij de gemeentelijke dienst team infrastructuur, op volgend adres : De Griet 1, 1980 Zemst

Vragen over het dossier kunnen gedurende de volledige termijn van aanplakking per telefoon of per mail (infrastructuur@zemst.be) gesteld worden.

Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021 om 12 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen schriftelijk (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst voor het einde van het openbaar onderzoek. Deze bezwaren of opmerkingen mogen ook digitaal bezorgd worden via infrastructuur@zemst.be.

In bijlage : het GR besluit + het grafisch plan tot opheffing + schattingsverslag