Openbaar onderzoek - buurtweg 32 in Weerde (Kostersvoetweg)

Het college van burgemeester en schepenen van Zemst brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad d.d. 14 september 2023, het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan van buurtweg 32 in Weerde (Kostersvoetweg) en de gedeeltelijke wijziging van buurtweg 32 in Weerde (Kostersvoetweg) voorlopig werd vastgesteld.

Het dossier is te raadplegen op www.zemst.be. Het dossier ligt na telefonische afspraak via het telefoonnummer 015 62 71 37 ook ter inzage in het gemeentehuis aan het loket Grondgebied, De Griet 1, 1980 Zemst. Vragen over het dossier kunnen gedurende de volledige termijn van aanplakking per telefoon of per mail (openbareruimte@zemst.be) gesteld worden.

Het openbaar onderzoek loopt van 26 september 2023 tot en met 27 oktober 2023, 12 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen schriftelijk (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst voor het einde van het openbaar onderzoek. Deze bezwaren of opmerkingen mogen ook digitaal bezorgd worden.