sprite
Gemeente Zemst

Kennisgeving MER Watergevoelig Openruimtegebied

Kennisgeving MER Watergevoelig Openruimtegebied

In de periode 2013-2015 selecteerde de Vlaamse Regering in de gemeente Zemst twee signaalgebieden: Zenne Afleiding (omgeving van de Chiro-terreinen in Zemst) en WUG Barebeek (omgeving Gasthuishofweg/Barebeek in Hofstade).

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (bv. woonuitbreidingsgebied, industriegebied ...) waar er een mogelijke tegenstrijdigheid is tussen de huidige bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. De selectie van signaalgebieden kadert binnen de conceptnota van de Vlaamse Regering over de aanpak voor het vrijwaren van het waterbergend vermogen in het kader van de korte termijnactie signaalgebieden van het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Voortbouwend op de beslissingen van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden, werd ook de mogelijkheid gecreëerd om gebieden aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Kort samengevat wordt er een bouwverbod opgelegd op de gebieden die geselecteerd worden als WORG. Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek en heeft als gevolg dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften van toepassing worden, en de voordien geldende bestemming wordt opgeheven.

Binnen de aangeduide watergevoelige open ruimtegebieden zijn waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies. Er wordt geopteerd om een breed gamma aan functies die compatibel kunnen zijn met het overstromingsregime in de watergevoelige open ruimtegebieden toe te laten.

Voorafgaand aan de selectie tot WORG moet er een milieueffectrapport (MER) worden opgemaakt.

Momenteel ligt de kennisgeving ‘milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden’ ter inzage. In dit document wordt beschreven wat precies zal bestudeerd worden in het MER alsook de manier waarop de studie zal uitgevoerd worden.

Op basis van de kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, en in het bijzonder over de te bestuderen van effecten en de manier waarop deze effecten zullen bestudeerd worden. De kennisgeving is dan ook te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om mee te denken over de gewenste inhoud van het plan-milieueffectenrapport.

De kennisgeving ligt van 30 juli tot en met 30 augustus 2018 ter inzage bij de gemeenten die overlappen met het studiegebied. (kennisgeving en kaartenbundel vind je terug via [www.lne.be/mer-dossierdatabank]. Hier vindt je ook hoe je een opmerking of bezwaar kan indienen.

Voor Zemst is enkel kaart nr. 55 van toepassing. Hierop zijn de twee signaalgebieden in Zemst aangeduid: Zenne Afleiding en WUG Barebeek.

Info: team Omgeving | tel. 015 62 71 31 | omgeving@zemst.be

« Terug