sprite
Gemeente Zemst

Zemst geselecteerd ikv provinciale oproep 'Lokale Ruimte trajecten'

Zemst geselecteerd ikv provinciale oproep 'Lokale Ruimte trajecten'

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant lanceerde recent een oproep voor gemeentelijke projectvoorstellen rond kernversterking. Lokale besturen worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen: de mobiliteitsdruk neemt alsmaar toe, de bouw van appartementen binnen dorpen zit in de lift, de lintbebouwing blijft uitbreiden en het landschap verder versnipperen, het klimaatvraagstuk vraagt ook op lokale schaal om initiatieven... Het provinciebestuur wil als streekmotor samenwerken met de steden en gemeenten, door in te zetten op kernversterking. De opwaardering van dorpskernen zorgt voor een heropleving van aangename en bereikbare centra. Dit moet gebeuren door het versterken van hun herkenbaarheid en centrumfunctie. Het woondorp kan weer een leefdorp worden. Vlaams-Brabant wil voorstellen testen met pilootprojecten. Gemeenten konden een projectvoorstel indienen waaruit het provinciebestuur een selectie maakt.
De gemeente Zemst diende het gemeentelijk project 'herinrichting dorpskern Elewijt' in als projectvoorstel. Het projectvoorstel van de gemeente Zemst heeft betrekking op een actueel vraagstuk waarmee de minder goed ontsloten dorpskernen geconfronteerd worden: op welke manier kunnen de kwaliteiten van het dorp (nabijheid van groene beekvallei, erfgoedwaarde, trage wegen netwerk, ...) vertaald worden naar een reeks uitgangspunten en principes die toelaten om de identiteit van het dorp te verzoenen met de verdichtingsoperatie die reeds is ingezet. Op welke manier kan de leefbaarheid van de kern het uitgangspunt vormen voor toekomstige ontwikkelingen.
Het voorstel van de gemeente Zemst werd door de provinciale beoordelingscommissie als zeer waardevol bevonden. Omdat ons projectvoorstel gelijkaardige uitdagingen bevat als het voorstel van een aantal andere gemeenten, adviseert de commissie om één gezamenlijk onderzoek te voeren waarin deze voorstellen als cases worden opgenomen.
Het advies van de commissie is om een algemene opdracht 'toolkit kwaliteitsvolle kernversterking' aan te besteden, die zowel inhoudelijke aanknopingspunten als juridische instrumenten moet bieden die gemeentebesturen kunnen gebruiken om ruimtelijke kwaliteit prioritair te maken op kwantitatieve verdichting.

« Terug