sprite
Gemeente Zemst

Reglementen

Belasting of retributie?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van die overheid tegenover staat. Belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Belastingen hebben ook een nevendoel waardoor er door het beleid bepaalde klemtonen kunnen worden gelegd, bijvoorbeeld het ontmoedigen van verwaarloosde panden en leegstand.

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad. Ze worden gevestigd op specifieke activiteiten of situaties. De gemeenteraad moet de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen en in eventuele vrijstellingen voorzien.

 

Bezwaar indienen tegen een gemeentebelasting

Gaat u niet akkoord met een op uw naam gevestigde belasting, dan kan u een bezwaar indienen na ontvangst van het aanslagbiljet.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen de drie maanden na de datum waarop het aanslagbiljet werd verzonden of van de kennisgeving van de aanslag.

Een bezwaarschrift kan u op volgende manieren indienen:

  • per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1, 1980 Zemst
  • per e-mail, te verzenden naar financien@zemst.be

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt uw naam, uw hoedanigheid, (eventueel nieuw) adres of de zetel van de belastingplichtige;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige;
  • is door u ondertekend en gedateerd.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.

 

Opcentiemen en aanvullende personenbelasting

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen, zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting, moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting…) worden overgenomen van de basisbelasting. Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting op het niveau van de federale, gewestelijke of provinciale overheid. Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.