sprite
Gemeente Zemst

Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Deze gemeentebelasting is kosteloos voor de bestemmelingen.

De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht geeft om te drukken of om het gelijkgestelde product te produceren. Als deze persoon niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever vermeld op het drukwerk. De drukker en de fysieke of rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

De belasting wordt vastgesteld op:

  • € 0,005 per verspreid exemplaar tot en met 10 gram;
  • € 0,01 per verspreid exemplaar van 11 tot en met 75 gram;
  • € 0,02 per verspreid exemplaar van 76 tot en met 225 gram;
  • € 0,03 per verspreid exemplaar vanaf 226 gram.

De belastingplichtige moet binnen de 14 dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of gelijkgestelde product.

Jaarlijks wordt een aanslagbiljet opgesteld op basis van de aangifte van de belastingplichtige.

volledig reglement   
aangifteformulier