sprite
Gemeente Zemst

Ondernemen in Zemst

Starters

Online informatie

Veruit de meest complete informatie voor startende ondernemers vind je op de websites van de Vlaamse en federale overheden. Ook de meeste belangenorganisaties en beroepsfederaties hebben zeker ook een eigen website waar je terechtkan. Je zal ook bij een ondernemingsloket moeten aankloppen.

Brochure 'Zelfstandig Worden'

De federale overheid geeft de brochure 'Zelfstandige worden' uit, die je hier kan downloaden (PDF).

Gemeente

Uiteraard neemt je ook contact op met de gemeente. Waarvoor precies je bij ons terecht moet, hangt af van de activiteit die je zal uitoefenen. Mogelijk krijg je met meer dan één gemeentelijke dienst te maken (financiën, milieu, stedenbouw, openbare werken...). De ambtenaar Lokale Economie zal je daarbij graag helpen.

Terug naar boven

Hinder bij werken

Afsprakennota 

Inzake hinder bij werken op het openbaar domein werd in 2000 door de gemeenteraad een afsprakennota goedgekeurd. In die nota wordt vastgelegd hoe en wanneer ondernemers en zelfstandigen op de hoogte worden gehouden van werken voor hun deur of in hun buurt. 


Hinderpremie voor werken

Vanaf 1 juli 2017 kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken (die starten na die datum). Ook in Zemst worden wel eens werken uitgevoerd waardoor handelaars hinder ondervinden. Om hen wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze gebruik maken van deze Vlaamse premie van € 2 000.

De Vlaamse overheid maakt zélf een selectie van handelaars die in aanmerking komen. De gemeente zal niet langer hinderattesten afleveren. De overheid bassert zicht voor de selectie op de data uit GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein). De gemeente zal, als opdrachtgever van werken, alle werven correct en tijdig ingeven in het GIPOD.

Het is wel belangrijk dat je als handelaar/ondernemer je ervan verzekert dat je bedrijfsgegevens correct ingevuld zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Het is immers uit die databank dat de overheid de adresgegevens ophaalt van de getroffen handelaars.

Bekijk hier een filmpje over de hinderpremie.

Let op!

Voor werken gestart vóór 1 juli 2017 geldt de nieuwe hinderpremie niet! Tot 31 december 2017 middernacht kan hiervoor nog de rentetoelage of inkomenscompensatie voor hinder bij openbare werken ingediend worden. Meer info daarover vind je hieronder.


Inkomenscompensatievergoeding

(Regeling geldt tot 31 december 2017 voor werken gestart voor 1 juli 2017 - zie boven)

De inkomenscompensatievergoeding voor handelaars is vanaf 1 januari 2014 van toepassing op alle openbare werken. Als handelaar of horeca-uitbater heb je recht op een vergoeding per kalenderdag dat je zaak moet sluiten wegens de werken, indien je aan volgende voorwaarden voldoet.

 • je bent zelfstandige (meerdere zelfstandigen of meewerkende echtgenoten van dezelfde zaak kunnen deze vergoeding aanvragen);
 • de werken waarover het attest handelt, zorgen voor hinder en de uitbating van je zaak is nutteloos tijdens de werken;
 • je bent actief in de detailhandel of in de horeca of je hebt in elk geval contact met consumenten;
 • je stelt minder dan 10 mensen te werk;
 • je omzet of balanstotaal is lager dan 2 miljoen euro;
 • je hebt geen andere beroepsinkomsten dan de inkomsten uit de activiteit in de inrichting die hinder ondervindt van de openbare werken.

Er is sprake van hinder als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • geen enkele van de openbare parkeerplaatsen in de straat waarin de inrichting is gelegen, kan worden gebruikt;
 • er zijn geen geen openbare parkeerplaatsen beschikbaar binnen een straal van 100 m rond de enige toegang tot de inrichting.
 • de toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of beide richtingen;
 • voetgangers kunnen onmogelijk de toegang tot de inrichting bereiken;

De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de 8e dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting. De maximumperiode is 30 kalenderdagen, met mogelijkheid tot verlenging (en) zodat de volledige periode van de hinder kan worden gedekt.

De procedure voor het verkrijgen van de inkomenscompensatievergoeding vind je op de website van VLAIO (zie onder). De praktische afhandeling gebeurt door PMV/Z:


Meer informatie:

PMV/Z
Oude Graanmarkt 63 
1000 Brussel 
T 02 229 53 10
e-mail: vergoedingen@fonds.vlaanderen 
web: http://www.vlaio.be/maatregel/inkomenscompensatievergoeding-zelfstandigen


Rentetoelage

(Regeling geldt tot 31 december 2017 voor werken gestart voor 1 juli 2017 - zie boven)

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Om het cashflow probleem op te vangen komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rente.

 

Meer informatie:

Agentschap Innoveren & Ondernemen

  Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
  Koning Albert II-laan 35 bus 12 
  1030 Brussel 
  hinderopenbarewerken@vlaanderen.be 

  www.vlaio.be

Herman Verbruggen

  herman.verbruggen@vlaio.be
  T 02 553 38 38

Bart Jorissen

  bart.jorissen@vlaio.be
  T 02 553 38 19

http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage


Uitverkoop

Als je ‘handelsactiviteit door overmacht aanzienlijk wordt gehinderd’, mag je volgens de handelspraktijkenwet je voorraad uitverkopen. Opgelet: je mag enkel uitverkopen als je commerciële activiteiten worden geschaad, bv. als werken de toegang tot je winkel of opslagplaats geheel of gedeeltelijk afsluiten.

Als je een uitverkoop wil houden, moet je de federale Overheidsdienst Economie hiervan per aangetekende brief verwittigen. Deze brief moet onder meer volgende gegevens bevatten:

 • het motief van het voornemen om uit te verkopen (bv. openbare werken verhinderen de toegang tot de winkel);
 • de begindatum van de uitverkoop;
 • het handelsregisternummer;
 • het adres van de uitverkoop.

Bovendien moet het ingeroepen motief worden bewezen, bv. aan de hand van een attest van de gemeente (bv. hinderattest in het kader van inkomenscompensatievergoeding) waarin wordt bevestigd dat er effectief openbare werken worden uitgevoerd.


Meer informatie:

FOD Economie
Regulering en Organisatie van de Markt
afdeling Handelsreglementering
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
tel. (02) 206 51 89 - fax. (02) 206 57 71
www.mineco.fgov.be (uitverkoop)


Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Werkgevers die getroffen worden door wegenwerken kunnen in geval van overmacht een uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

De maximumtermijnen van het uitstel bedragen in beginsel 4 en in uitzonderlijke gevallen 6 maanden.

De afbetalingsmodaliteiten moeten betrekking hebben op het geheel van de schuld (bijdragen, bijdrageopslagen en intresten) en moeten maandelijkse stortingen vaststellen. Het toegestane uitstel van betaling heeft geen invloed op de eventuele toepassing van burgerlijke sancties, meer bepaald het aanrekenen van bijdrageopslagen en verwijlintresten wegens het overschrijden van de wettelijke vervaldagen.

De aanvraag om uitstel heeft evenmin invloed op het inleiden van gerechtelijke vervolgingen wanneer het uitstel betrekking zou hebben op bijdragen die dreigen te verjaren, of wanneer een jaar verstreken is, hetzij sinds de eisbaarheid van de schulden, hetzij sinds de datum van de aangetekende brief waarmee de verschuldigde bijdragen zijn meegedeeld of ambtshalve vastgesteld.

Bijkomende inlichtingen in verband met het uitstel van betaling, kunt u krijgen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat.


Meer informatie:

RSZ - Directie Inning
Victor Hortaplein 11
1060 BRUSSEL
tel. 02 509 31 11
fax 02 509 30 19
http://www.rsz.fgov.be


Vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Commissie vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Getroffen zelfstandigen kunnen vrijstelling vragen om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Je vraagt deze vrijstelling per aangetekende brief bij je sociaal verzekeringsfonds, dat je vervolgens een formulier zal bezorgen waarin je je financiële toestand moet toelichten. Nadien beoordeelt een commissie bij het Ministerie van Middenstand de aanvraag. Je kan tot vier kwartalen vrijstelling bekomen. Je behoudt na vrijstelling alle sociale rechten, uitgezonderd het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen.

Afbetalingsplan voor sociale bijdragen zelfstandigen

Als een aanvraag tot vrijstelling niet aangewezen is (omdat je bv. je pensioenrechten niet wil verliezen), dan kan je ook een afbetalingsakkoord sluiten met je sociaal verzekeringsfonds. Na het afbetalingsakkoord te hebben uitgevoerd, kan je een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan je per gewone brief aanvragen.


Tijdelijke werkloosheid voor personeel

Als er om economische redenen onvoldoende werk is voor je arbeiders (bv. door een tijdelijke onbereikbaarheid van je zaak) kan je, mits het naleven van bepaalde formaliteiten, een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Je arbeiders blijven dan verder in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Zo vermijdt je dat je mensen moet ontslaan.

Om voor je bedienden een gelijkaardige regeling te bekomen, zal je echter moeten aantonen dat je hen om redenen van overmacht tijdelijk niet kan tewerkstellen. Openbare werken worden echter meer en vlotter aanvaard als dergelijk geval van overmacht.

Aangezien er echter voor bepaalde sectoren afwijkingen van de algemene wettelijke regeling bestaan, neem je best vooraf contact op met je sociaal secretariaat of met de RVA. Zij zullen je verder helpen met de aanvraag en het correct invullen van de noodzakelijke formulieren.

Meer informatie:
RVA - Werkloosheidsbureau
Keizerslaan 7
1000 Brussel
tel. 02 515 41 11
fax 02 514 11 06
http://www.rva.fgov.be


Belastingen en BTW

Directe belastingen (vennootschapsbelasting/personenbelasting)

Als je vrijstelling wil bekomen voor de nalatigheidinteresten op directe belastingen richt je een verzoekschrift tot gemak van betaling en vrijstelling aan de bevoegde ontvanger der directe belastingen. Hij onderzoekt elke vraag in het licht van de feitelijke omstandigheden. Overmacht zoals bv. openbare werken kunnen aanleiding zijn om vrijstelling of gemak van betaling van nalatigheidinteresten te bekomen.

BTW

Ook voor BTW kan vrijstelling worden verleend voor de betaling van (nalatigheids)intresten. Hiertoe dient je een gemotiveerd verzoekschrift te richten aan de gewestelijke directeur van de belastingen over toegevoegde waarde, registratie en domeinen.

Terugbetaling van voorafbetalingen

Wanneer een onderneming problemen kent door openbare werken kan een terugbetaling van voorafbetaling worden gevraagd. De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan de dienst Voorafbetalingen, Financiekantoren, Kruidtuinlaan 50, bus 33 in 1010 Brussel. Een verklaring op eer waarbij de onderneming heeft bevestigd schade te hebben geleden moet bij de aanvraag worden gevoegd. Die verklaring moet ook worden mede ondertekend door een ontvanger, een erkend boekhouder of een accountant.

Terug naar boven

Ambtenaar Lokale Economie

Bij de ambtenaar Lokale Economie kan je als handelaar, horeca-uitbater, zelfstandige of ondernemer terecht met vragen over ondernemen in Zemst. Afhankelijk van de vraag zal hij je verderhelpen of doorverwijzen naar de bevoegde dienst(en). 

De ambtenaar Lokale Economie behandelt dossiers inzake tapvergunningen, brandveiligheid in de horeca, ambulante handel, braderij, openingsuren en wekelijkse rustdagen, nachtwinkels, kansspelen, taxi en verhuurvoertuigen. Hij is secretaris van de gemeentelijke KMO-stuurgroep en beheert de gemeentelijk online bedrijvengids Wie zemst, die vindt! 

De dienst Lokale Economie vind je in het gemeentehuis, eerste verdieping, midden links in de gang (loket Secretariaat) 

 

Hoe kan je ons contacteren?

Jacques Joris

Dienst Lokale economie

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 74

F 015 62 71 77

E jacques.joris@zemst.be

Postadres

College van Burgemeester en Schepenen

De Griet 1

1980 Zemst

F 015 62 71 77

E gemeente@zemst.be

 

 Terug naar boven

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in de detailhandel

(Wet van 10 november 2006) Het college van burgemeester en schepenen kan elk jaar een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag in de detailhandel toestaan. In het kader van deze regelgeving wordt Zemst ingedeeld in drie deelgebieden: 'centrum', 'noord-oost' en 'zuid-west'. Op het plan dat je hier kan downloaden (PDF), zijn deze deelgebieden aangeduid en kan je zien in welk deelgebied je handelszaak gevestigd is.

Het college kan maximaal 15 afwijkingen per jaar per deelgebied toestaan.

Een aanvraag voor afwijking(en) op de wekelijkse rustdag doe je schriftelijk (per brief, e-mail of fax) en richt je aan het College van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst. De vraag kan gesteld worden door een of meer handelaars of door een handelaarsvereniging of belangengroepering. De aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’ met dien verstande dat alle aanvragen ontvangen vóór 1 oktober - van het voorafgaande jaar - worden beschouwd als 'tegelijk ontvangen'.

 

Een afwijking geldt telkens voor één week en voor alle handelszaken binnen hetzelfde deelgebied: 

 

 

 

 

nr.

deelgebied

week (maandag > zondag)

info

1

CENTRUM

25-06-2018 > 01-07-2018

braderij

2

CENTRUM

01-10-2018 > 07-10-2018

Weekend v/d Klant

3CENTRUM10-12-2018 > 16-12-2018
5CENTRUM17-12-2018 > 23-12-2018kerstperiode
6CENTRUM24-12-2018 > 30-12-2018kerstperiode

1

NOORD-OOST

12-03-2018 > 18-03-2018

 

2

NOORD-OOST

02-04-2018 > 08-04-2018

 

3

NOORD-OOST

30-04-2018 > 06-05-2018

 

4

NOORD-OOST

04-06-2018 > 10-06-2018

 

5

NOORD-OOST

25-06-2018 > 01-07-2018

braderij

6

NOORD-OOST

16-07-2018 > 22-07-2018

 

7

NOORD-OOST

01-10-2018 > 07-10-2018

Weekend v/d Klant

1

ZUID-WEST

01-01-2018 > 07-01-2018

Nieuwjaar

2

ZUID-WEST

12-02-2018 > 18-02-2018

krokusvakantie

3

ZUID-WEST

26-03-2018 > 01-04-2018

Pasen

4

ZUID-WEST

02-04-2018 > 08-04-2018

paasvakantie

5

ZUID-WEST

09-04-2018 > 15-04-2018

paasvakantie

6

ZUID-WEST

16-04-2018 > 22-04-2018

 

7

ZUID-WEST

23-04-2018 > 29-04-2018

 

8

ZUID-WEST

07-05-2018 > 13-05-2018

O-H-Hemelvaart

9

ZUID-WEST

25-06-2018 > 01-07-2018

braderij

10

ZUID-WEST

02-07-2018 > 08-07-2018

zomersolden

11

ZUID-WEST

13-08-2018 > 19-08-2018

O-L-V-Hemelvaart

12

ZUID-WEST

24-09-2018 > 30-09-2018

13

ZUID-WEST

01-10-2018 > 07-10-2018

Weekend v/d Klant

14

ZUID-WEST

29-10-2018 > 04-11-2018

Allerheiligen

15

ZUID-WEST

17-12-2018 > 23-12-2018

kerstperiode

 Terug naar boven

Ambulante Handel

Machtigingen ambulante handel (leurkaart) en kermisactiviteit (kermiskaart)

Het aanvragen en afleveren van leur- en kermiskaarten gebeurt niet meer via de gemeente. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket.


Standplaats ambulante handel

Wie als ambulante handelaar een standplaats wenst in te nemen in Zemst, moet daarvoor aanvraag doen bij het gemeentebestuur. Er zijn in Zemst geen vaste of voorbehouden standplaatsen voorzien. Bij je aanvraag stel je zelf de gewenste locatie voor. Een gemeentelijke standplaatsvergunning is vereist voor standplaats op openbaar domein of op privédomein dat onmiddellijk grenst aan openbaar domein (bv. op de parking van een supermarkt ter hoogte van de inrit). Als je twijfelt, contacteer dan de dienst Lokale Economie.

Het verlenen van de vergunning en het innemen van de standplaats zijn gratis. Het gemeentelijk reglement voor de inname van een standplaats voor ambulante activiteiten op openbaar domein of privédomein grenzend aan de openbare weg, buiten een openbare markt, kan je aanvragen bij de dienst Lokale Economie of hier downloaden (PDF).

De aanvraag richt je schriftelijk per gewone brief aan het College van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst. Vermeld de volgende gegevens:

 • de exacte locatie van de gewenste standplaats. Voeg een plannetje bij;
 • dag(en) en uren waarop je de standplaats wenst in te nemen;
 • aard van de aangeboden (eet)waren;
 • volledig adres en contactgegevens;
 • ondernemersnummer;
 • duid aan of er een elektrische aansluiting nodig is.

Voeg een kopie bij van je machtiging ambulante handel (leurkaart).


Openbare wekelijkse markt

Er is geen openbare wekelijkse markt in Zemst.


Meer informatie over ambulante handel

Alles wat je moet weten over de regelgeving inzake ambulante handel vind je op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Terug naar boven

 

 

Nachtwinkels

Nachtwinkels maken een deel uit van het hedendaagse winkelaanbod. Hun succes bewijst dat ze beantwoorden aan een economische noodzaak. Door onze steeds toenemende flexibiliteit en mobiliteit verspreidt dit fenomeen zich vanuit de centrumsteden naar andere gemeenten. De vestiging van nachtwinkels houdt evenwel een verhoogd risico in op vlak van veiligheid, openbare orde, nachtlawaai, alcoholverbruik en reinheid van het openbaar domein. Gelet op de ervaringen met dit soort handelszaken in de steden, is het aangewezen om een vorm van specifieke controle uit te oefenen.

Reglement

De wet op de openingsuren voor kleinhandelszaken laat toe dat gemeenten een aanvullend reglement opstellen. In 2008 keurde de gemeenteraad het politiereglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie goed.

Het reglement legt zowel de verplichting van een vestigings- als van een uitbatingsvergunning op, die pas worden uitgereikt na uitgebreid onderzoek. Binnen het bestaande wettelijke kader, worden in Zemst de openingsuren (tot 2 uur ’s nachts) en de nachtelijke alcoholverkoop (verboden vanaf 22 uur) beperkt. Het reglement regelt meteen ook de vestiging en uitbating van zogenaamde 'private bureaus voor telecommunicatie', beter bekend als phoneshops of internet-café's.

Opgelet! Er is ook een eenmalige gemeentelijke openingsbelasting en jaarlijkse gemeentebelasting te betalen. De verschuldigde bedragen vind je in het betreffende reglement.

Aanvraag

Wie in Zemst een nachtwinkel wenst te openen, moet een schriftelijke aanvraag indienen. Op eenvoudig verzoek kan je bij de dienst Lokale Economie de nodige aanvraagformulieren bekomen.

Eerst wordt de vestigingsaanvraag onderzocht. Er wordt nagegaan of er bezwaren zijn tegen het vestigen van een nachtwinkel op de gevraagde locatie. Verschillende facetten komen aan bod: de ruimtelijke ligging, parkeergelegenheid en de impact op de verkeersveiligheid en de openbare orde. Daartoe worden adviezen ingewonnen bij de politie en de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Pas als de vestiging is toegestaan, wordt de uitbatingsaanvraag ingediend. Identiteit en strafregister van de aanvrager worden onderzocht. De winkel wordt gecontroleerd op vlak van o.a. brandveiligheid en milieu-hygiëne.

Reken op 4 tot 6 weken tijd tussen de indiening van de volledige, initiële vestigingsaanvraag en de uiteindelijke aflevering van de uitbatingsvergunning.


Handelsvestigingen >400m²

Vanaf 1 augustus 2018 is de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Meer info vind je hier.

Terug naar boven

 

Taxi en VVB

Taxi

Wie op het grondgebied van Zemst een taxidienst wil exploiteren, moet over een gemeentelijke vergunning beschikken. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden rond moraliteit, beroepsbekwaamheid, solvabiliteit e.d. Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden vind je in het gemeentelijk reglement. Je betaalt per ondeelbaar jaar per voertuig een gemeentebelasting volgens het gemeentelijk belastingsreglement taxi en vvb.

Als kandidaat-exploitant kan je de vergunning aanvragen bij de ambtenaar Lokale Economie.

VVB

Wie op het grondgebied van Zemst een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) wil exploiteren, moet over een gemeentelijke vergunning beschikken. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden rond moraliteit, beroepsbekwaamheid, solvabiliteit e.d. Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden vind je in het gemeentelijk reglementJe betaalt per ondeelbaar jaar per voertuig een gemeentebelasting volgens het gemeentelijk belastingsreglement taxi en vvb.

Als kandidaat-exploitant kan je de vergunning aanvragen bij de ambtenaar Lokale Economie.

Terug naar boven

 

Horeca

Brandveiligheid horeca

In 2002 stemde de gemeenteraad een reglement om de brandveiligheid te bevorderen in horecazaken. Aanleiding was de rampzalige brand in een danscafé in Volendam (NL). Het reglement legde een globale overgangstermijn op die liep tot 31 december 2008. Vanaf die dag moeten alle nieuwe of heropende horecazaken in orde zijn. Het reglement brandveiligheid horeca maakt deel uit van de algemene politieverordening (hoofdstuk 5.4).

Belang van brandveiligheid

Brandveiligheid in de horeca is niet alleen belangrijk voor de klanten maar ook voor het personeel en de uitbater zelf. Als horeca-uitbater kan je inzake brandveiligheid advies vragen aan een binnenhuisarchitect, een beveiligingsfirma en/of de dienst Preventie van de brandweer. In het belang van de openbare veiligheid kan de burgemeester de sluiting opleggen van een horecazaak die niet in orde is inzake brandveiligheid.

Exploitatievergunning inzake brandveiligheid horeca

Aan een horecazaak die in orde is op vlak van brandveiligheid wordt een exploitatievergunning inzake brandveiligheid horeca afgeleverd, hierna kortweg exploitatievergunning genoemd. Verwar deze vergunning niet met de tapvergunning! Zij bestaat naast de tapvergunning en is bovendien een vereiste voor het verkrijgen (of behouden) van een tapvergunning. De exploitatievergunning wordt bewaard in het veiligheidsregister in de horecazaak.

Wie wel?

Er is een exploitatievergunning vereist voor alle horecazaken waar binnen gelegenheid is tot verbruik van eten of drinken door de bezoekers, waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft:

 • drankgelegenheden: cafés, taveernes, bars, kantines, jeugdhuizen…
 • eetgelegenheden: restaurants, snackbars, frituren met tafeltjes…
 • zalen: feest- en fuifzalen, parochiezalen, jeugdhuizen, verbruikszalen…

Als je niet zeker bent of het reglement van toepassing is op jouw uitbating, neem dan contact met de ambtenaar Lokale Economie.

Wie niet?

Er is geen exploitatievergunning vereist voor volgende uitbatingen:

 • Tijdelijke uitbatingen: kermisinrichtingen, feesttenten, kerstmarkten…
 • Horecazaken waar geen mogelijkheid is om ter plaatse te verbruiken: meeneemrestaurants, frituren zonder tafeltjes…
 • Horecazaken waar enkel wordt verbruikt op een terras, tuin of andere niet overdekte ruimte.

Procedure aanvraag exploitatievergunning

De aanvraag verloopt in volgende stappen:

 1. De kandidaat-uitbater vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de ambtenaar Lokale Economie.
 2. De gemeente stuurt een kopie van de aanvraag naar de brandweer (Zone Vlaams-Brabant West). De brandweer contacteert daarop de uitbater om een tijdstip af te spreken waarop de controle van de zaak kan gebeuren. Bedenk dat de zaak voor controle helemaal af en aangekleed moet zijn. De brandweer controleert immers ook meubelen, gordijnen, gebruikte aankledingsmaterialen e.d.
 3. Na controle stuurt de brandweer een inspectieverslag naar de uitbater, met kopie aan de gemeente. De conclusie van het verslag kan zijn:
  (a) gunstig: de zaak is helemaal in orde.
  (b) voorwaardelijk gunstig: de zaak is niet in orde maar mag van de brandweer worden uitgebaat op voorwaarde dat de vastgestelde (meestal lichte) gebreken binnen een welbepaalde termijn worden verholpen.
  (c) ongunstig: de zaak is gevaarlijk brandonveilig, er is geen uitbating mogelijk.
 4. Op basis van een gunstig brandweerverslag levert de burgemeest af:
  (a) een exploitatievergunning (
  10 jaar geldig). 
  (b) een voorwaardelijke explooitatievergunning (beperkte geldigheidsduur): de verplichting om een of meerdere gebreken binnen een aanvaardbare termijn te verhelpen wordt opgelegd.
  (c) geen vergunning: weigering, er is geen uitbating toegestaan.

Stappenplan

Ingeval van weigering of voorwaardelijke uitbating, kan de burgemeester de uitbater-aanvrager vragen een stappenplan op te stellen. Daarin wordt chronologisch vermeld wanneer en hoe de vastgestelde gebreken zullen worden verholpen. Dit stappenverslag wordt voorgelegd aan de brandweer.

Wat met mijn uitbating?

Als uitbater bevind je je in een van de volgende gevallen:

 • Je hebt een geldige definitieve exploitatievergunning. Er is geen probleem, je vergunning is 10 jaar geldig.
 • Je hebt een voorwaardelijke exploitatievergunning. In die vergunning is een termijn gesteld waarbinnen je de brandonveilige gebreken moet verhelpen. Zodra dat is gebeurd, vraag je opnieuw brandweercontrole aan.
  Als de termijn verloopt vóór je de vastgestelde gebreken hebt verholpen, moet je de uitbating stoppen.
 • Je hebt een aanvraag voor exploitatievergunning ingediend maar de brandweer nam nog geen contact. Neem contact met de ambtenaar Lokale Economie.
 • Je hebt geen exploitatievergunning en deed nog geen aanvraag. Je mag niet uitbaten.
 • Je hebt geen exploitatievergunning en bent niet zeker of er voor je horeca-zaak dergelijke vergunning vereist is. Neem contact met ambtenaar Lokale Economie.

Enkele belangrijke opmerkingen

 • de exploitatievergunning wordt afgeleverd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de horecazaak uitbaat. Dat is niet noodzakelijk de eigenaar van het pand.
 • de exploitatievergunning is niet overdraagbaar. Als je een horecazaak overlaat aan een andere uitbater kan je de exploitatievergunning dus niet aan die nieuwe uitbater 'doorgeven'. De nieuwe uitbater moet zelf een nieuwe aanvraag indienen.
 • de aanvraag voor een exploitatievergunning wordt gericht aan de burgemeester, niet aan de brandweer. Het aanvraagformulier bezorg je aan de ambtenaar Lokale Economie.
 • elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater…) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuwe exploitatievergunning!
 • je kan, voordat je aan (dure) verbouwingen of andere aanpassingen begint, de brandweer raadplegen over brandpreventie. Opgelet: de controles en adviezen van de brandweer zijn niet gratis. Vraag aan de brandweer het geldende tarief. De brandweer raadt sowieso aan om bij infrastructurele verbouwingen hulp van de architect of een bouwkundige te vragen.
 • voor drankgelegenheden is de exploitatievergunning inzake brandveiligheid een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een tapvergunning.
 • Zemstse verenigingen en privé-eigenaars van feest- en fuifzalen kunnen voor aanpassingswerken inzake brandveiligheid, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een gemeentelijke subsidie. Voor informatie hierover contacteer je de dienst Vrije Tijd en Welzijn.

Logiesverstrekkende bedrijven

Voor logiesverstrekkende bedrijven (hotels, gastenkamers e.d.) gelden afwijkende brandveiligheidsregels en -procedures. Indien u uitbater bent van zo een bedrijf en u hebt (nog) geen brandveiligheidsattest neem dan contact met de ambtenaar Lokale Economie.


Contact brandweer
Brandweer ZVBW
Luchthavenlaan 4

tel. 02 451 49 11

contact@zvbw.be

www.vlaamsbrabantwest.be

Terug naar boven

Tapvergunning

Noot vooraf:

De hieronder gegeven informatie betreft voorschriften en verplichtingen zoals die in Zemst gelden. Deze kunnen verschillen in andere gemeenten. Kandidaat-uitbaters moeten voor de opening van hun drankgelegenheid ook diverse andere overheden en instanties aanspreken (bv. de btw-administratie, de brandweer, het FAVV, een ondernemingsloket enz.). Informeer je zo volledig mogelijk en bereid je goed voor alvorens een drankgelegenheid te openen! Zie ook de startersbrochure horeca.

Let op! Naast de tapvergunning is voor de uitbating in de meeste gevallen ook een exploitatievergunning brandveiligheid vereist!

Algemeen

De burgemeester levert de vergunning af voor het schenken van gegiste (en geestrijke dranken), de zogenaamde tapvergunning of drankvergunning. In het algemeen verstaan we onder gegiste dranken bieren en wijnen. Geestrijke dranken zijn sterkedranken met een alcoholgehalte van >22 %-vol of gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 %-vol gedistilleerde alcohol bevatten.

Je moet in het bezit zijn van een tapvergunning vóór het openen van je drankgelegenheid. Een tapvergunning wordt uitgereikt op naam van een natuurlijke persoon (dus niet aan een rechtspersoon). Logischerwijze is die persoon de uitbater van de drankgelegenheid – de cafébaas, hij/zij die de aanvraag indient. In de tapvergunning worden tevens alle personen vermeld die deelnemen aan de exploitatie, de helper-tappers. Personen die niet zijn vermeld in de tapvergunning, mogen onder geen beding dranken tappen – ook niet occasioneel! Een tapvergunning is niet overdraagbaar, noch op een andere persoon noch op een andere uitbating. Ze blijft dus gebonden aan bepaalde perso(o)n(en) en een bepaalde uitbating. Je kan met een tapvergunning voor café X niet gaan tappen in café Y of een tweede café Z openen.

In Zemst verloopt de afhandeling van de aanvraag en afgifte van een tapvergunning zonder kosten voor de aanvrager. Er is geen openingsbelasting verschuldigd. Let wel: voor bepaalde documenten en controlestukken, af te geven door andere instanties, zijn mogelijk wél kosten te betalen. Vraag dit na bij die instanties.

Een tapvergunning is in principe onbeperkt geldig in tijd. Ze vervalt als:

 • de uitbater stopt met de uitbating;
 • de uitbater niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor uitbating (bv. moraliteit, verzekering, brandveiligheid,...);

Een tapvergunning moet worden gewijzigd:

 • bij toevoeging van (hulp)tappers;
 • bij wijziging van de naam van de uitbating;
 • bij uitbreiding van het schenken van enkel gegiste dranken naar ook geestrijke dranken;

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van een drankgelegenheid opleggen.

Enkel voor vaste inrichtingen is een tapvergunning vereist. Organisatoren van tijdelijke evenementen hebben enkel een meldingsplicht. Wend je hiervoor tot de dienst Vrije Tijd.

Voor restauranthouders is een tapvergunning enkel vereist als zij ook dranken zonder maaltijd verstrekken.

Procedure

De aanvraag voor een tapvergunning gebeurt bij de gemeentelijke dienst Lokale Economie. Na ontvangst van het aanvraagformulier en andere vereiste bewijsstukken, wordt het aanvraagdossier geopend. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, levert de burgemeester de tapvergunning af. De aanvrager haalt de tapvergunning af bij de lokale politie.

We raden aan de aanvraag tijdig in te dienen want heel wat documenten en adviezen zijn vereist:

 • Aanvraagformulier, ook te verkrijgen bij de dienst Lokale Economie.
 • Kopie voor- en achterzijde identiteitskaart(en) van de aanvrager-uitbater, eventuele helper-tapper(s) en eventueel inwonende personen (op adres van de horecazaak) die kunnen deelnemen aan de uitbating.
 • Een recent moraliteitsattest voor hoofd- en helper-tapper(s):
  Ben je inwoner van Zemst, dan vraag je dit (gratis) aan bij de dienst Burgerzaken of hier online. Vermeld bij  'andere reden' tapvergunning Zemst + naam drankgelegenheid;
  Inwoners van andere gemeenten vragen het moraliteitsattest bij het stads- of gemeentebestuur van hun woonplaats.
 • Bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979) - vraag dit na bij je verzekeraar.
 • Positief controlecertificaat, niet ouder dan vijf jaar, voor de elektrische laagspanningsinstallatie.
 • Positief milieuhygiënisch attest. De gemeentelijke milieuambtenaar maakt een afspraak voor een plaatsbezoek.

Een tapvergunning is in principe onbeperkt geldig in tijd. Ze vervalt van rechtswege als:

 • de uitbater stopt met de uitbating;
 • de uitbater niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor uitbating (bv. moraliteit, verzekering, brandveiligheid,...);

Ze moet worden gewijzigd:

 • bij toevoeging van (hulp)tappers;
 • bij wijziging van de naam van de uitbating;
 • bij uitbreiding van het schenken van enkel gegiste dranken naar ook geestrijke dranken;

Een tapvergunning is niet overdraagbaar op een andere persoon of op een andere uitbating. Je kan met een tapvergunning voor café X niet gaan tappen in café Y of een tweede café Z openen.

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van drankgelegenheden opleggen. 

Terug naar boven

Starten en bijscholen

Een horecazaak uitbaten is tegenwoordig (vergeef ons de uitdrukking) geen klein bier. Eraan beginnen al evenmin. De sector is onderworpen aan een heleboel wetgeving en reglementen waarvan je misschien niet altijd op de hoogte bent (en die bovendien voortdurend wijzigt).

 

STARTERSBROCHURE

 

In de Startersbrochure horeca Zemst van a tot z vind je alle informatie die relevant is bij het opstarten én uitbaten van een horecazaak. Van inschrijving bij de Kruispuntbank Onderneming tot het aanwerven van een portier, werkelijk alles komt aan bod. Deze brochure is ook een informatief naslagwerk voor wie al een horecazaak uitbaat.

 

Download de brochure.

 

Deze brochure kwam tot stand via een samenwerking tussen Horeca Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De bijdrage van de VVSG werd gerealiseerd in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’, met steun van het Agentschap Ondernemen. De aanpassingen op maat van Zemst werden doorgevoerd door de dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur van Zemst.

 

HORECA ACADEMIE

 

Horeca Vlaanderen biedt opleidingen aan voor beginnende en bestaande horeca-uitbaters. Zie www.horecavlaanderen.be/academie-opleidingen.Terug naar boven

Z-cheque

De Z-cheque is een waardebon van € 5 of € 10, geschonken door de gemeente. Meer info vind je hier!

Terug naar boven

KMO-stuurgroep

Vanuit de gemeente kwam in 2001 de vraag naar een centraal aanspreekpunt voor de zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen in Zemst. Grote belangenverenigingen, zoals UNIZO of VOKA, hadden toen immers geen echt actieve afdeling in Zemst. Uit noodzaak richtte de gemeente zelf een overlegvergadering op. Na een rondschrijven naar alle ondernemers van Zemst, boden zich (toen) elf vrijwilligers aan om te zetelen in een stuurgroep: de KMO-stuurgroep. In november 2001 werd voor de eerste keer vergaderd: het KMO-forum.

Doel van de overlegvergadering

Kleine ondernemers ontmoeten tal van hindernissen op allerlei vlakken. De meeste problemen lossen ze zelf op. Toch kan het handig zijn om een ruggensteuntje te krijgen van een groep. Sommige problemen kunnen ook niet zo maar een-twee-drie worden opgelost. Dan kan de KMO-stuurgroep mee helpen zoeken naar een degelijke en duurzame oplossing.

Het doel van het KMO-forum is de actuele problemen die ondernemers en handelaars bezig houden, onderling te bespreken, een oplossing te zoeken en advies te verlenen aan het gemeentebestuur. Enkele dossiers die werden aangekaart, waren o.a. parkeermogelijkheden voor klanten van kleine zelfstandigen, belasting op de vestiging van rechtspersonen, bewegwijzering bij werken enz.

De KMO-stuurgroep heeft geen macht of bevoegdheid om het gemeentebestuur iets dwingend op te leggen. Ze kan wél het gemeentebestuur adviseren en bijstaan op vlak van het beleid Lokale Economie. Politiek gezien is de struurgroep kleurloos, en dat dient zo te blijven. Ze vertegenwoordigt een deel van de Zemstse bevolking dat veel inkomsten oplevert aan de Zemstse schatkist.

Verwezenlijkingen

Aan volgende projecten en initiatieven verleende de KMO-stuurgroep haar medewerking:

 • Met Belgerinkel naar de Winkel, een actie om klanten te belonen als ze met de fiets gaan winkelen;
 • realisatie van de jaarlijkse braderij;
 • opstarten campagne Wie zemst, die vindt!;
 • promoten van wiezemstdievindt.be, de nieuwe online bedrijvengids;
 • medewerking aan Dag van de Klant;
 • medewerking aan Open Bedrijvendag;
 • initiëren vormingsmomenten voor lokale ondernemers en zelfstandigen;
 • enz. 

Interesse?

Elke Zemstse ondernemer of zelfstandige kan toetreden tot de KMO-stuurgroep. Het beste woon je gewoon een vergadering bij om te kijken hoe het er aan toe gaat. Wanneer het volgende KMO-forum plaatsvindt, kom je te weten bij de ambtenaar Lokale Economie. Ongeveer om de drie maanden komt de KMO-stuurgroep samen. Een week op voorhand wordt per e-mail de agenda verzonden. Deze agenda wordt in beginsel door de gemeente samengesteld maar uiteraard kan elk stuurgroeplid punten ter bespreking op de agenda plaatsen.

De voorzitter van de KMO-stuurgroep is:

Dominique Van Haesendonck
Hoge Buizen 57
1980 Zemst-Eppegem
tel. 02 751 50 14
e-mail vanhaesendonck@telenet.be

Voor de gemeente zetelen in de KMO-stuurgroep:

de schepen bevoegd voor Lokale Economie
de ambtenaar Lokale Economie (secretaris van de vergaderingen)

Terug naar boven

Contact

Lokale Economie

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 74

E jacques.joris@zemst.be