sprite
Gemeente Zemst

Veiligheid

Politie

  • Politiezone Kastze
  • Algemene politieverordening
  • Politieverordening Sport Vlaanderen Hofstade
  • Politieverordening niet-geklasseerde waterlopen
  • Politieverordening Weerdse Visvijver

Politiezone Kastze

We verwijzen je graag door naar de officiële website van politiezone Kastze.

Algemene politieverordening

De algemene politieverordening kan je hier downloaden

Nieuwe algemene politieverordening (van kracht vanaf 1 mei 2017)

Protocolakkoord betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties in geval van gemengde inbreuken

Politieverordening Sport Vlaanderen Hofstade

Politieverordening Sport Vlaanderen Hofstade

Politieverordening niet-geklasseerde waterlopen

Politieverordening niet-geklasseerde waterlopen

Politieverordening Weerdse Visvijver

Politieverordening Weerdse Visvijver

Brandweer

Brandweerzone Vlaams-Brabant West

We verwijzen je graag door naar de officiële website van Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Retributiereglementen Brandweer

Op sommige prestaties van de brandweer moet een retributie worden betaald. Dat is het geval voor technische hulpverlening en voor brandpreventieopdrachten. U vindt de retributiereglementen door te klikken op de links hiervoor.

Buurtinformatienetwerken

In de gemeente Zemst zijn 5 Buurt Informatie Netwerken actief. Elke deelgemeente heeft zijn eigen BIN (Zemst en Zemst-Laar vormen 1 BIN).
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie en heeft als doel de sociale controle in de buurt te verhogen, een hogere waakzaamheid te creëren, de criminaliteit in de wijk te verlagen en de leefbaarheid te vergroten. Door verdachte gedragingen of situaties te melden aan politie en medebuurtbewoners kan de veiligheid in de buurt verhogen.
Inwoners die interesse hebben in het BIN, kunnen zich te allen tijde inschrijven. Voor meer info kan u terecht bij de dienst vrije tijd en welzijn op het nummer 015 61 88 96 of bij de BIN coördinatoren. Hun contactgegevens vind je terug op onderstaande link.

Via deze link kom je op de website van de BIN-werking in groot Zemst. Hier vind je alle nuttige info en contactgegevens terug van de verschillende BIN’s in Zemst.

Veiligheidscel

Veiligheidscel

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Hij bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning, de commandant van de Vilvoordse brandweer, de federale gezondheidsinspecteur, de korpschef van de politiezone Kastze, een vertegenwoordiger van de civiele bescherming, de communicatieambtenaar, de schepen van Veiligheid, de voorzitter van het OCMW, het afdelingshoofd van de technische diensten en een vertegenwoordiger van de federale politie.

De cel staat in voor de redactie en de actualisering van de nood- en interventieplannen (zie noodplanning). Hij organiseert oefeningen om de noodplanning uit te testen en te evalueren. Dit kunnen zowel beperkte stafoefeningen als uitgebreide oefeningen met inzet van diensten en hun middelen op het terrein zijn. Regelmatig oefenen is nodig om de personen en diensten die bij een noodsituatie moeten optreden de nodige kennis bij te brengen en bewust te houden van hun taak.

Een bijzonder belangrijke taak van de gemeentelijke veiligheidscel is het analyseren en inventariseren van de risico’s. Dat houdt onder andere in dat hij ervoor zorgt dat de algemene noodplanning voldoende flexibel is opgebouwd. Enkel dan kan een gepast antwoord geboden worden op een brede waaier van diverse risico’s en kunnen de geëigende diensten of instanties zo vlug mogelijk de noodsituaties beheersen en bestrijden.

Bij het opmaken van de inventaris gaat de veiligheidscel na of er rekening is gehouden met de grote risico’s waarvoor de wetgever al noodplanmaatregelen verplicht heeft. Andere risico’s die méér dan gewone aandacht vragen worden ook onderzocht: rusthuizen, scholen, warenhuizen, evenementen met grote volkstoeloop, overstromingsgebieden, spoorwegen en autowegen met transport van gevaarlijke stoffen enz. Daarbij gaat de aandacht uiteraard naar gebouwen, gebouwencomplexen en installaties waar bij brand zeer grote risico´s ontstaan.

Contact: Interlokale coördinator integrale veiligheid - Noodplanambtenaar Tom Ketelslegers: gemeentehuis, De Griet 1, Zemst T. 02 254 19 14, noodplanning@zemst.be.

Noodplanning

Het gemeentebestuur en de hulpdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval...

Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld:

  • Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) regelt het gecoördineerd optreden van de verschillende hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
  • Een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied, zoals evenementen met grote volkstoeloop, industriële activiteiten...
  • Een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan voor elke discipline in de noodplanning. Hierin worden de afspraken vastgelegd over alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijk coördinatiecomité en de operationele commandopost. Verder duidt het de middelen aan die kunnen worden ingezet.

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Dit is een werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. Hij wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.

Contact: Interlokale coördinator integrale veiligheid - Noodplanambtenaar Tom Ketelslegers: gemeentehuis, De Griet 1, Zemst T. 02 254 19 14, noodplanning@zemst.be.

Rampen

Het gemeentebestuur en de hulpdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk of een zwaar ongeval. Die samenwerking werd vastgelegd in een algemeen nood- en interventieplan (ANIP). Dat beschrijft de werkwijze die de hulpdiensten volgen wanneer een ernstige noodsituatie ontstaat.

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Dit is een werkgroep met vertegenwoordigers van de hulpdiensten, die regelmatig vergadert onder de leiding van de burgemeester. Hij wordt daarin bijgestaan door de gemeentelijke noodplanambtenaar. Die werkt het ANIP administratief bij en verstrekt adviezen aan de beleidsverantwoordelijken over een gecoördineerde noodplanning.

Contact: Interlokale coördinator integrale veiligheid - Noodplanambtenaar Tom Ketelslegers: gemeentehuis, De Griet 1, Zemst T. 02 254 19 14, noodplanning@zemst.be.