sprite
Gemeente Zemst

Openbare Werken

Infrastructuur

Opgelet! Sinds 1 september 2016 behandelen de teams Omgeving en Infrastructuur, dossiers en vragen op afspraak.Zo kunnen zij jouw dossier beter voorbereiden en word je sneller en efficiënter geholpen. Zonder afspraak kunnen wij niet garanderen dat je vraag onmiddellijk wordt beantwoord aan het loket. De afspraak maak je telefonisch of per e-mail (zie telefoonnummers onderaan). Voor welke vragen is een afspraak nodig en voor welke niet? Vraag het na bij de betrokken dienst. Een medewerker laat weten of een afspraak nodig is. Of maak snel online een afspraak met de medewerkers van het gemeentebestuur. Zo verlies je minder tijd met wachten.
 • Infrastructuur: infrastructuur@zemst.be of tel. 015 62 71 37*
 • Omgeving: omgeving@zemst.be of tel. 015 62 71 31*

(* diensten telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 en 13.30 tot 16 uur)

 

Op de dienst Infrastructuur kan je onder andere terecht voor:

 • inzage van rooilijn- en onteigeningsplannen
 • inzage van riolerings- en wegenplannen
 • inzage van de atlassen van de buurt- en voetwegen en van de waterlopen
 • inzage van plannen van openbare werken door de gemeente en andere overheidsinstanties en vragen met betrekking tot de uitvoering van deze werken  
 • het aanvragen van een aansluiting op de openbare riolering (aanvraagformulier)
 • het aanvragen van een subsidie voor het scheiden van het privaat rioleringsstelsel n.a.v. wegen- en rioleringswerken: aanvraagformulier
 • het aanvragen van een overwelving van een gracht of waterloop: stedenbouwkundige vergunning nodig
 • het aanvragen van een oprit binnen openbaar domein (aanvraagformulier of webformulier)
 • het aanvragen van diverse werken (aanpassen boordstenen, andere aanpassingen, ... - uitgezonderd aanleg oprit) binnen openbaar domein (aanvraagformulier)
 • inlichtingen over het slopen van gemeentelijke gebouwen
 • inlichtingen over nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, ICS-infrastructuur, openbare verlichting, waterleiding,...); adressenlijst diverse nutsmaatschappijen voor particulieren;
 • het melden van een defecte straatlamp (kan ook rechtstreeks via website www.straatlampen.be)
 • verkeer en mobiliteit

Integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst

Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst kan je via deze link downloaden.

 

Info over het zoneringsplan van Zemst.

 

Gemeentelijk reglement voor de overwelving van grachten en de aanleg van opritten

Het Gemeentelijk reglement voor de overwelving van grachten en de aanleg van opritten kan je via deze link downloaden.

 

Keuring riolering

Aan de dienst Openbare Werken dien je ook een conformiteits- of keuringsattest te bezorgen betreffende de keuring van uw private riolering.  

Een keuring van de private riolering is immers verplicht in de volgende 4 gevallen:

 1. voor de eerste ingebruikname van de private riolering (meestal ingevolge nieuwbouw van een woning/gebouw);
 2. bij belangrijke wijzigingen aan het private rioolstelsel;
 3. na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant (= gemeente);
 4. bij de aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Verdere info over de keuring van de private riolering en een contact- en adreslijst van gecertificeerde keurders kan je terugvinden op (wij raden trouwens aan om contact te nemen en prijs te vragen aan enkele keurders):

 

Werken 

De dienst Openbare Werken organiseert regelmatig informatieavonden over geplande werken. De presentaties van deze infovergaderingen vindt u hier terug.

 

Voor meer informatie m.b.t. wegenwerken (oa. korte beschrijving van de werken, stand van zaken, wegomlegging, ...) kan je terecht onder de rubriek wegenwerken. Over werken aan gebouwen leest u hier meer.  

 

Indien u tijdelijk het openbaar domein wil innemen (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, een stelling, een werfafsluiting, een bouwkraan, enz.) dient u hiervoor toestemming te krijgen van de lokale politie. Meer informatie kan u terugvinden op de website van de politiezone KASTZE.

Voor signalisatie kan u terecht op de gemeentelijke Werkliedendienst. Formulier en catalogus vindt u op volgende link.

 

Info 

Contacteer team Infrastructuur: 

T 015 62 71 37, e-mail: infrastructuur@zemst.be

Afdelingshoofd Grondgebied: ing. Katrien Bilsen

 

Contacteer de dienst Verkeer & Mobiliteit: 
T 015 62 71 43 (contactpersoon: Katleen Delbeke), e-mail: verkeer@zemst.be

Wegen- en rioleringswerken

Werken uitvoeren aan het openbaar domein is vaak een noodzaak om het domein op een kwalitatieve en verkeersveilige manier in te richten. Uietraard gaan dergelijke werken ook vaak gepaard met hinder voor omwonenden en handelaars, maar ook voor de gebruikers die soms voor lange duur locaties niet kunnen bereiken.

Om zoveel mogelijk de hinder te beperken wil de gemeenten intensief inzetten op een uitgebreide communicatie, één van de onderdelen van een minder-hinderbeleid.

In het kader van preventieve maatregelen zijn oa volgende stappen gezet:

 • er worden infofolders aangemaakt en verspreid naar omwonenden, langswoners, handelaars
 • de infofolders komen ook op de website
 • er is een permanente en wekelijkse update van de opvolging van de werken, per werf vindt u die info hier online.

Mocht U alsnog vragen hebben, kan U zich richten tot de diensten of het bestuur.

Beter een snelle boodschap opdat we er iets aan kunnen doen, dan een sluimerende ergernis...

Kaart met wegeniswerken of neem een kijkje op Geopunt - Hinder in kaart

Raadpleeg hier het overzicht - en de stand van zaken - van de huidige wegenwerken.

Voetwegen, buurtwegen, trage wegen

Beleid rond trage wegen: Project trage wegen.

Ligging trage wegen: Google maps

Nieuws: lees hier de laatste nieuwtjes

Wat zijn buurt- en voetwegen?

Buurtwegen zijn officieel erkende wegen vastgelegd in de atlassen der buurtwegen.

Voetwegen zijn ook buurtwegen maar liggen meestal op private terreinen.

 

Wet op de buurtwegen
De buurtwegen hebben een juridisch statuut dankzij de "Wet op de buurtwegen" die dateert van 10 april 1841. Veel verder dan de definitie van een openbare doorgang, waarbij de bestemming van belang is, gaat de officiële definitie niet. In het spoor van die wet werden in de jaren 1843-1845 door de gemeenten atlassen van de buurtwegen opgemaakt. Deze atlassen vormen de basis voor een rechtzeker beleid.

 

In onze gemeente bestaan diverse buurtwegen die werden opgetekend in een atlas der buurtwegen. Voor elke deelgemeente bestaat er een atlas der buurtwegen, die nog steeds van kracht is. Deze atlassen der buurtwegen, alsook de aangebrachte wijzigingen (verleggingen, afschaffingen), kunnen steeds geraadpleegd worden op de dienst Openbare Werken (tijdens de openingsuren van het gemeentehuis).

U kunt deze ook raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Hierbij ook de tabellen uit de verschillende atlassen van onze gemeente met alle wegen.

Elewijt

1 - 13

tabel

   

Zemst

1- 15

tabel

14 - 33

tabel

 

 

16 - 29

tabel

34 - 51

tabel

 

 

30 - 46

tabel

52 - 70

tabel

 

 

47 - 65

tabel

71 - 75

tabel

 

 

66 - 86

tabel

Eppegem

1 - 12

tabel

 

 

87 - 105

tabel

13 - 31

tabel

 

 

106 - 114

tabel

32 - 50

tabel

 

Weerde

1 - 17

tabel

51 - 66

tabel

 

 

18 - 35

tabel

 

 

 

 

 

36 - 50

tabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info kunt u ook op de website van de provincie Vlaams-Brabant vinden.

Enkele afspraken bij het gebruik van trage wegen.

De trage wegen zijn er voor de trage weggebruikers: wandelaars, fietsers, ruiters. Het gemotoriseerd verkeer is uit den boze. 

Heel wat van deze trage wegen lopen ook door landbouwgebied. De akkers en de dieren zijn de broodwinning van de landbouwers. Wij hopen dan ook dat u respect hebt voor de fauna en flora. Lees ook even onze folder.

 

Met de hond op pad? Lees ook even dit.

 

Waterlopen

In onze gemeenten zijn ook diverse waterlopen gelegen. Sommige hiervan zijn ook zogenaamd "geklasseerd" en werden dan ook opgetekend in een atlas der waterlopen, eveneens per deelgemeente. Deze klassering gebeurde krachtens de wet op de waterlopen van 28 december 1967. Ook deze atlassen der waterlopen kunnen steeds geraadpleegd worden op de dienst Openbare Werken (tijdens de openingsuren van het gemeentehuis).

De atlas der waterlopen kan ook geraadpleegd worden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Wijzigingen

Voor elke wijziging aan een waterloop die opgenomen is in de atlas der waterlopen, dient een stedenbouwkundige vergunning gevraagd. De procedure voor de aanvraag van deze vergunning kan eveneens verkregen worden op de dienst Stedenbouw.

Grachten

Grachten

De grachten worden ingedeeld in bermgrachten en private grachten.
De bermgrachten bevinden zich naast de openbare wegen en buurtwegen. Zij horen bij de weg omdat ze zorgen voor de afwatering van het regenwater en van het afvalwater indien er geen riolering aanwezig is.
Het beheer van deze grachten wordt uitgevoerd door de werkliedendienst. Ook grachten van algemeen nut en grachten van derde categorie staan onder het beheer van het gemeentebestuur.

Vragen hierover kunt u richten aan:
College van burgemeester en schepenen
De Griet 1
1980 Zemst

U kan ook telefonisch contact opnemen met de Werkliedendienst.

De private grachten zijn de perceelsgrachten, die zich tussen de private eigendommen bevinden. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars op wiens grond ze zich bevinden.

Overwelven/inbuizen van grachten en waterlopen

Het overwelven en inbuizen van bermgrachten wordt in principe uitgevoerd door de gemeentelijke Werkliedendienst en de kosten vallen in principe ten laste van de aanvrager (uitgezonderd voor bouwloten uit een verkaveling waarvoor de verkavelaar reeds kosten betaalde aan de gemeente). In uitzonderlijke gevallen mag de aanvrager zelf een overwelving plaatsen (bijv. in landbouwgebieden).

Voor het overwelven of inbuizing van een gracht dient de burger steeds een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen bij de dienst Stedenbouw van het gemeentebestuur.

Hij gebruikt hiervoor het aanvraagformulier bij technische werken of terreinaanlegwerken.

Buiten de gebruikelijke documenten dient u volgende extra stukken bij te voegen in uw aanvraag:

Exemplaar 1

 • uittreksel uit de atlas der onbevaarbare waterlopen (exacte kopie)
 • uittreksel uit de beschrijvende tabel (exacte kopie)
 • Als de waterloop op die plaats de grens vormt tussen verschillende (deel)gemeenten, moet u een uittreksel bijvoegen uit de atlas en uit de beschrijvende tabel van elke (deel)gemeente.

Exemplaar 2

 • uittreksel uit de atlas der onbevaarbare waterlopen (werkelijke toestand)
 • uittreksel uit de beschrijvende tabel (werkelijke toestand)
 • met de relevante wijzigingen zoals tracéwijzigingen, vergunde en niet-vergunde overwelvingen, specifieke kunstwerken, ...
 • Op dezelfde kopie geeft u de plaats en aard der werken schematisch aan.

Deze kopie moet:

 • een gemakkelijke situering van de geplande werken toelaten,
 • de naam van de fusiegemeente, samen met de naam van de deelgemeenten vermelden, waaruit de uittreksels werden genomen,
 • naam, nummer en categorie van de waterloop vermelden,
 • het nummer van het detailblad van de atlas vermelden,
 • de schaal aanduiden en een legende bevatten (enkel voor de atlas).

De uittreksels uit de atlas en de beschrijvende tabel kan de aanvrager gemakkelijk binnenhalen van het geoloket waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant.

Politieverordening niet-geklasseerde waterlopen

Politieverordening niet-geklasseerde waterlopen