sprite
Gemeente Zemst

Bouwen en Wonen

(Ver)bouwen en verkavelen

Als je een nieuwe woning wil bouwen – of een oude woning verbouwen – krijg je te maken met heel wat administratieve verplichtingen. Gebrek aan juiste informatie kan leiden tot misverstanden en ontgoochelingen.

Daarom wil het gemeentebestuur alle bouwlustigen zo goed mogelijk informeren. In dit deel komen de vele facetten aan bod die met het wonen en bouwen verband houden.

 

Sinds 15 april 2010 is Zemst ‘ontvoogd’. Dit betekent, kort samengevat, dat de gemeente nu zelfstandig stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen kan afleveren. Ook de beroepsprocedure is drastisch veranderd.

Om ontvoogd te worden, voldeed Zemst aan de vijf voorwaarden:

  1. een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan hebben;
  2. een gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar hebben;
  3. een plannenregister hebben;
  4. een vergunningenregister hebben en;
  5. een register onbebouwde percelen hebben.

 

Om op de hoogte te zijn van de stedenbouwkundige visie van de gemeente en om onaangename verrassingen te voorkomen, loont het beslist de moeite om de inhoud van de bouwgids 'Bouwen en wonen in Zemst 2012' even door te nemen. Deze kan je verkrijgen op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis.

Voor meer gedetailleerde informatie kan je altijd terecht bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw op tel. 015 62 71 31. We raden zelfs aan om altijd op voorhand contact op te nemen met de dienst bij aankoop van een grond of woning en bij bouw- of verbouwplannen.

Ruimtelijk beleid

In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 wordt bepaald dat er op 3 niveaus ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt: voor het gewest, voor de provincie en voor de gemeente. Onder de titel Ruimtelijk beleid kan u hierover meer informatie vinden.

Nutsvoorzieningen

Aansluiting nutsleidingen

Aansluiting op de riolering (dienst openbare werken)

Bij een nieuwbouw wordt er automatisch, na het verkrijgen van een bouwvergunning, door de dienst Openbare Werken een lozingsvergunning afgeleverd. Het privaat-rioolstelsel dient gescheiden uitgevoerd te worden. Dit betekent dat het regenwater apart van al het afvalwater dient afgevoerd te worden.

Bij verbouwingswerken dient u, indien de woning nog niet is aangesloten op het openbaar rioleringsnet, een vergunning voor het lozen van afvalwater aan te vragen bij de dienst Openbare Werken van de gemeente. Ook hier dient het privaat-rioolstelsel volledig gescheiden uitgevoerd te worden.

Het is in het algemeen niet toegelaten kelders en ondergrondse garages aan te sluiten op de openbare riolering.

Aansluiting op het waterleidingsnet:

Om een aansluiting op het waterleidingsnet aan te vragen, dient u zich te wenden tot De Watergroep, Sectoraal Dienstencentrum Noordwest, Twee Leeuwenweg 21 in 1800 Vilvoorde (tel.: 02 254 71 60 – fax: 02 254 71 80) of ga naar www.dewatergroep.be (zie onder klanten/elektronisch loket). Aanvraagformulieren (verhuis, nieuwbouw) kunnen ook aangevraagd worden via het gratis telefoonnummer 0800 40 244.

Aansluiting op het elektriciteits- of gasnet:

Na de vrijmaking van de energiemarkt (1 juli 2003) zijn er 2 mogelijkheden om een aansluiting voor elektriciteit en gas te bekomen. U kan hiervoor terecht bij ofwel:

Uw distributienetbeheerder:

Voor de gemeente Zemst is dit Eandis, te bereiken via het algemeen telefoonnummer 078 35 35 34. Voor het on-line ingeven van uw aanvraag kan u ook terecht op de volgende websites: www.eandis.be. Opgelet: Deze netbeheerder zorgt enkel voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring, wijzigingen of verplaatsing van de elektriciteits- of gasteller. Voor stroom- of gaslevering dient u steeds een contract af te sluiten met een door de VREG erkende leverancier van elektriciteit en/of gas (zie hieronder).

Uw energieleverancier:

Indien u tijdig een keuze maakt van leverancier, dan kan deze ook zorgen voor een aansluiting (de energieleverancier neemt dan zelf contact op met de netbeheerder). Een overzichtslijst van de diverse energieleveranciers (elektriciteit en/of gas) kan u vinden op de website van de VREG (ga naar www.vreg.be) of op de teletekst van de VRT (pagina 696) of door rechtstreeks contact op te nemen met de VREG via telefoonnummer 02 553 13 53.

Aansluiting op de kabeldistributie (TV) en internet:

Indien u zich wenst aan te sluiten op het teledistributienet of internet van Telenet, dan kan u zich wenden tot de klantendienst via de website www.telenet.be/klantendienst onder de rubriek televisie of internet, ofwel telefonisch via het nr. 015 66 66 66 (ook bijv. voor het melden van een verhuis of het melden van schadegevallen).
U kan ook schrijven naar Telenet, Liersesteenweg 4 in 2800 Mechelen of faxen op nr. 015 67 67 67.

Indien u zich wenst aan te sluiten op het teledistributienet of internet van Belgacom, dan kan u zich wenden tot de website www.belgacom.be (online support), ga naar het dichtsbijzijnde Belgacom verkooppunt in uw buurt of telefonisch via het gratis nummer 0800 22 800 (informatie over producten en diensten). Voor storingen en technische problemen kan u terecht op het gratis nummer 0800 22 700.

Aansluiting op een vaste telefoonlijn:

Indien u zich wenst aan te sluiten op het telefoonnet van Telenet, dan kan u zich wenden tot de klantendienst via de website www.telenet.be/klantendienst onder de rubriek telefonie, ofwel telefonisch via het nr. 015 66 66 66 (ook bijv. voor het melden van een verhuis of het melden van schadegevallen).
U kan ook schrijven naar Telenet, Liersesteenweg 4 in 2800 Mechelen of faxen op nr. 015 67 67 67.

Indien u zich wenst aan te sluiten op het telefoonnet van Belgacom, dan kan u zich wenden tot de website www.belgacom.be (online support), ga naar het dichtsbijzijnde Belgacom verkooppunt in uw buurt of telefonisch via het gratis nummer 0800 22 800 (informatie over producten en diensten). Voor storingen en technische problemen kan u terecht op het gratis nummer 0800 22 700.

Hieronder vindt u een beknopte lijst 'Contacten met nutsmaatschappijen'

Vervoerspijpleidingen

Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

In Zemst liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kan u terecht op de Fetrapi-website

Preventie voorop

Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.

Werken in het vooruitzicht? Meld uw plannen

U moet altijd uw plannen melden aan de netbeheerders als u werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van KLIM of KUP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoeft u geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.

Wat als u iets vreemds opmerkt?

Merkt u in de buurt van een leiding iets abnormaals (bvb. een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet) dan raden we dit aan:

  1. Rook niet en gebruik geen GSM in de onmiddellijke omgeving
  2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas)
  3. Bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies
  4. Verifieer via radio, tv, website en/of sociale media (officiële accounts!) of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden