sprite
Gemeente Zemst

Cultuurraad

De cultuurraad heeft als opdracht: het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. Al zijn initiatieven en activiteiten worden in wederzijds loyaal overleg en met goedkeuring van het College van burgemeester en schepenen uitgevoerd.

 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de cultuurraad:

  • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, met uizondering van het jeugd-, het senioren- en het sportbeleid, waarvoor andere raden bevoegd zijn;
  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
  • onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het culturele leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied; op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie, bevordering van het culturele welzijn en kaderopleiding;
  • deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke gemeentelijke raden en informatie uitwisselen met de andere adviesraden;
  • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele patrimonium overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.

 

Cultuurraad

Voorzitter cultuurraad
Mark Driesen
Zijpstraat 12
1982 Zemst- Elewijt

 

Secretariaat cultuurraad
Cultuurdienst
De Griet 1
1980 Zemst