sprite
Gemeente Zemst

Adviesraden

Bibliotheekadviesraad

Bibliotheekadviesraad

Taken
Dit beheersorgaan heeft een algemene adviserende bevoegdheid naar het beleid toe voor alle aspecten van het bibliotheekwerk. Dit advies kan gaan over openingstijden, samenstelling van de collectie, huisvesting, dienstreglement enz.
De adviesraad verleent ook zijn medewerking bij activiteiten zoals opendeurdagen en de verkoop van afgevoerde boeken.
Een andere belangrijke taak wordt het opstellen van een beleidsplan samen met de bibliothecaris en dit beleidsplan concreet vorm geven en helpen uitvoeren.

Nieuw beheersorgaan van de bibliotheek: 
BIBLIOTHEEKADVIESRAAD
De Bibliotheekadviesraad is samengesteld als volgt:

 • voor de CD&V-fractie:
  • Cindy Muller, Fabiolalaan 25 in 1982 Zemst-Elewijt;
  • Rosa Andries, Schoolstraat 35 in 1980 Zemst;
  • Martine De Vos, Leliestraat 28 in 1982 Zemst-Elewijt;
 • voor de N-VA-fractie:
  • Greta De Grave, Zemstsesteenweg 159 in 1981 Zemst-Hofstade;
  • Ilse Hendrickx, Pastoor Primstraat 49 in 1982 Zemst-Weerde;
 • voor de VLAM-fractie:
  • Chris Verloo, Kleine Baan 14 in 1980 Zemst;
 • voor de sp.a-fractie:
  • Jeroen Van der Auwera, Eikstraat 49 in 1981 Zemst-Hofstade;
 • voor de Open VLD-fractie:
  • Jeannette Creswell, Vogelzang 54 in 1982 Zemst-Weerde;
 • voor de Vlaams Belangfractie:
  • Dirk Poels, Spiltstraat 124 in 1980 Zemst-Laar;
 • voor de gebruikers en de vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen uit het socio-culturele veld:
  • Paul Verdickt, Elewijtsesteenweg 158 in 1980 Zemst-Eppegem;
  • Dave Nauwelaerts, Schoolstraat 12 in 1980 Zemst;
  • Willy Tollebeek, Stationslaan 3 in 1980 Zemst;
  • Lieve De Broeck, Weerdesteenweg 27 in 1982 Zemst-Elewijt;
  • Maria (Mieke) Pollers, Tervuursesteenweg 555 in 1982 Zemst-Elewijt;
  • Ellen Adam, Tervuursesteenweg 549 in 1982 Zemst-Elewijt;
  • Anny De Broeck, Weerdesteenweg 17A in 1982 Zemst-Elewijt;
  • Anita Sak, Zemstsesteenweg 86 in 1981 Zemst-Hofstade;
  • Monique Van Doorselaer, Bosstraat 10 in 1980 Zemst.

Cultuurraad

De cultuurraad heeft als opdracht: het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. Al zijn initiatieven en activiteiten worden in wederzijds loyaal overleg en met goedkeuring van het College van burgemeester en schepenen uitgevoerd.

 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de cultuurraad:

 • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, met uizondering van het jeugd-, het senioren- en het sportbeleid, waarvoor andere raden bevoegd zijn;
 • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
 • onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het culturele leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied; op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie, bevordering van het culturele welzijn en kaderopleiding;
 • deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke gemeentelijke raden en informatie uitwisselen met de andere adviesraden;
 • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele patrimonium overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.

 

Cultuurraad

Voorzitter cultuurraad
Mark Driesen
Zijpstraat 12
1982 Zemst- Elewijt

 

Secretariaat cultuurraad
Cultuurdienst
De Griet 1
1980 Zemst

GROZ

GROZ

De Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst werd opgericht op 26 april 1990 en is een erkend adviesorgaan van het gemeentebestuur van Zemst. De leden zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties en initiatieven of geïnteresseerde inwoners in Zemst be­gaan met ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. De aangesloten verenigingen en individuele leden van de GROZ bundelen hun krachten op evenementen als Verrekijker. Aanvullend organiseert de GROZ jaarlijks enkele ‘Open Avonden’ met een informatieaanbod om de dagelijkse werking van haar eigen verenigingen te overstijgen en een ruimer publiek aan te spreken. Tenslotte volgen zij de Agenda 2030, FairTradegemeentecampagne, Vredesgemeente, en de stedenband Zemst-Sokone op.

 

Verrekijker

Verrekijker is een zinnenprikkelend feest dat bruist van wereldse ontmoetingen in een groen en eerlijk jasje. De gemeente zet zijn burgers hiermee onder meer aan tot een breed wereldbeleid waarbij ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit een inbreng heeft. Wens je hieraan mee te werken, geef dan een seintje aan vt@zemst.be (tel. 015 61 88 96).

 

Agenda 2030

De gemeente Zemst ondertekende in 2016 de engagementsverklaring ‘Global Goals Local Focus’ om werk te maken van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030, de SDGs (Sustainable Development Goals) of de ‘Agenda 2030’. De 17 duurzame doelstellingen, opgesteld door de VN, hebben als doel om armoede en onrechtvaardigheid op een structurele manier te bestrijden en te evolueren naar een duurzame en solidaire samenleving hier én in de wereld. 

 


Leden

11.groep Zemst

De Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

11.groep is één van de 340 vrijwilligersgroepen die samen de 11.11.11-koepel vormen. 11.11.11 zet zich in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden steunt 11.11.11 organisaties met goed doordachte ontwikkelingsinitiatieven en stimuleert samenwerking.

www.11.be

Contact: kris.destaercke@gmail.com

Jan Colebrants Tel.: 015 61 30 52

Jan De Broeck Tel.: 015 62 16 26

Karen De Broeck Tel.: 015 61 20 61

AZIZ vzw

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default qualityDe vrijwilligersvereniging AZIZ is één van de 50 leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij geeft humanitaire hulp aan asielzoekers en vluchtelingen. AZIZ werkt aan integratie van vluchtelingen en aan internationale solidariteit en organiseert regelmatig informatieavonden in Zemst rond thema’s die met asiel, migratie en integratie te maken hebben.

www.aziz.be

Contact: josee.goethals@skynet.be

 Mali-Kanu

Mali-Kanu wil in het Afrikaanse land Mali lokaal verankerde initiatieven on­dersteunen. Het gaat om initiatieven die een duurzame verbetering van de levens­omstandigheden beogen op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, leefmilieu en mensenrechten. 

http://mali-kanu.be

Contact: info@mali-kanu.be

Missiekring Zemst Sint-Pieter

De missiekring Zemst Sint-Pieter is een christelijk geïnspireer­de vereniging en zij verleent financiële en materiële steun aan sociale projecten in Brazilië, Chili en Congo. De steun gebeurt in samenwerking met en ten dienste van de plaatselijke be­volking. Er vinden heel wat activiteiten in Zemst plaats. Er is namelijk een breikring, het jaarlijks restaurant op de laatste zondag van september en sterzingen in samenwerking met de +13 jongerenwerking van de parochie.

www.wmhelp.be

Contact: hvandersmissen@hotmail.com

Oxfam Wereldwinkel Zemst vzw

Oxfam Wereldwinkels zijn al meer dan 40 jaar de voornaamste organisatie en referentie voor eer­lijke handel in België. Zij willen met de verkoop van producten van eerlijke handel een alternatief aanbieden voor de vaak onrechtvaardige wereldhandel. In Eppegem vind je de plaatselijke wereldwinkel terug.

www.oww.be/zemst

Contact: zemst@oww.be

Adres: Kreupelstraat 32, 1980 Eppegem

Openingsuren: woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur 

XARITOO

XARITOO is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die de Zemstse leefgemeenschap sensibiliseert. Ze engageert zich ook voor het uitwerken van kleinschalige concrete projecten rond ontwikkelingssamenwerking met een maatschappelijk draagvlak.

Omdat basishygiëne één van de hoekstenen van ontwikke­lingswerk is, gaat Xaritoo een nieuw duurzaam, lange ter­mijn-project ‘SOKO-Lat’ aan. SOKO-lat houdt het bouwen van latrines (WC’s) in Sokone (Senegal) en omgeving in. Omdat toegang tot een WC een recht is van elkeen!

Contact: geert.deroo@scarlet.be

Adviesrol

De GROZ geeft advies aan de gemeente over het be­leid voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationa­le Solidariteit.

 

Zet jij je in voor een project in het Zuiden?

Dan kan je aanspraak maken op een subsidie. De GROZ geeft advies op basis van het reglement ‘Inleef­reizen, studentenstages of ontwikkelingsprojecten in OESO-DAC landen’. Reglement en formulieren zijn te­rug te vinden onder de rubriek ‘Zuiders engagement’.

Stedenband Zemst – Sokone

De gemeente Zemst wisselt met de Senegalese ge­meente Sokone ‘gemeentehuiservaring’ uit. Het doel is de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren. De GROZ volgt de ontwikkelingen van de stedenband op. Voor meer informatie neem je een kijkje onder de rubriek Sokone of op www.zemstinsokone.blogspot.com.

Fair Trade

De GROZ ondersteunt de gemeente Zemst in haar en­gagement van FairTradeGemeente. Voor meer informatie neem je een kijkje onder de rubriek Fair Trade Gemeente of http://fairtradegemeenten.be/Zemst.

Kalender

Verrekijker

Iedereen welkom

Iedereen is van harte welkom op de GROZ- bijeenkomsten. Wil je een overlegmoment bij wonen? Geef dan een seintje via ontwikkelingssamenwerking@zemst.be.

Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.

Gezondheids- en Welzijnsraad

Wat?
De Gezondheids- en welzijnsraad Zemst is een gemeentelijke adviserende raad die gezondheids- en welzijnsaangelegenheden ter harte neemt.
De opdracht van de Gezondheids- en welzijnsraad:
• de stimulering (gezondheidsbevordering, ziektepreventie en welzijnswerking) en coördinatie van gezondheids- en welzijnsaangelegenheden
• het opsporen van noden in verband met lokale gezondheids- en welzijnsproblemen en hier oplossingsgericht op inspelen
• het lokale beleid adviseren in verband met gezondheids- en welzijnsthema’s in het algemeen
• vertegenwoordiging in het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Zenneland


Geschiedenis
In 1998 werd de Gezondheidsraad opgericht.
Sindsdien is deze adviesraad ononderbroken begaan met het gezond leven van de Zemstenaren, wat zich geuit heeft in talrijke informatie- en preventiecampagnes:
• gezondheids- en welzijnsbeurzen
• benefietconcerten ten voordele van goede doelen
• gezondheidsdagen voor de Zemstse basisscholen
• infoavonden over allerlei gezondheidsthema's
In 2014 besliste de Gezondheidsraad om breder te werken dan alleen gezondheid en wijzigde zijn naam in Gezondheids- en welzijnsraad.

Lid worden?
Alle inwoners die begaan zijn met gezondheids -en welzijnszorg
zijn van harte welkom op de vergaderingen.
Contact:
Clem Vandenbrandt, voorzitter: clemvdb@skynet.be
Verantwoordelijk van het schepencollege:
Dirk Van Roey, schepen van Gezondheid: dirk.vanroey@zemst.be

Gemeentelijke dienst Welzijn, De Griet 1, 1980 Zemst, 015 61 88 91, welzijn@zemst.be

 

Gezondh

Gecoro

Inleiding

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw verplicht elke gemeente om een GECORO op te richten. Hetzelfde decreet geeft de GECORO ook allerlei opdrachten inzake het lokaal ruimtelijk beleid.

Doelstelling

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp van deze plannen en verordeningen.

Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Samenstelling

De wetgever heeft met de GECORO een adviesorgaan willen creëren waarin enerzijds deskundigheid en anderzijds maatschappelijke verwevenheid samengaan en dit los van elke politieke inmenging of vertegenwoordiging, ook in Zemst. Leden van het college of de gemeenteraad kunnen geen lid zijn van de commissie. Zij kunnen wel worden uitgenodigd om een bepaald agendapunt toe te lichten. In ieder geval kunnen enkel de effectief zetelende leden deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over het advies. Toch is de GECORO verplicht om voor elke vergadering elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad een uitnodiging te sturen. Het aantal effectieve leden (en plaatsvervangende leden) is afhankelijk van het aantal inwoners. Ze worden voor 6 jaar benoemd door de gemeenteraad.

In Zemst bestaat de GECORO uit 12 leden: 5 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 7 vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen. Elk lid (behalve de voorzitter) heeft een plaatsvervanger.

Vergaderingen

De vergaderingen gaan in principe door op het gemeentehuis. De GECORO vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De volgende vergaderdatum wordt per vergadering vastgelegd. De vergaderingen zijn in principe openbaar kunnen dus door iedereen bijgewoond worden. Sommige agendapunten kunnen wel in ‘gesloten’ zitting behandeld worden. Dan gelden er andere regels.

 

Voor meer info:

GECORO secretariaat
De Griet 1
1980 Zemst
Contactpersoon: Caroline Boers T: 015 62 71 69

Jeugdraad

De gemeentelijke Jeugdraad versterkt de stem van kinderen en jongeren zodat het gemeentebestuur weet waar zij nood aan hebben.

De leden adviseren het gemeentebestuur over ‘jeugdige’ zaken zoals subsidies aan jeugdverenigingen, organisatie van fuiven, jeugdvakantieaanbod, kampvervoer enz. Maar ook mobiliteit en milieu kunnen aan bod komen. De organisatie van het Jeugdraadweekend en andere activiteiten zal zeker ook op het programma staan. Via de Jeugdraad ontstaat eveneens een goede onderlinge communicatie tussen de Zemstse jeugdverenigingen. Om al deze taken waar te nemen, staat een aantal enthousiaste jongeren paraat. Elke jeugdvereniging vaardigt twee leden af maar ook onafhankelijke jongeren kunnen elke maand mee vergaderen. Daarvoor moet je wel tussen 16 en 35 jaar oud zijn en in Zemst wonen.

Milieu en Natuur

milieu en natuur

Algemeen
De zetel van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur is gevestigd in het gemeentehuis van Zemst.

Doelstellingen
Ze heeft als voornaamste opdracht & bevoegdheden:

De adviesraad heeft als opdracht het bevorderen van een integraal milieu- en natuurbeleid.
Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

 • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van
  milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen,
  of in de toekomst kunnen voorkomen, en die de gemeente aanbelangen;
 • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het
  grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten de gemeente aanbelangen;

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

 • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over
  aangelegenheden met betrekking tot dit milieu- en natuurbeleid. In elk geval wordt de raad
  om advies gevraagd over de jaarlijkse milieubeleidsnota inzake milieu en natuur en over het
  gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.
 • de plaatselijke milieuzorg stimuleren door overleg, coördinatie en samenwerking tot stand te brengen tussen de gemeentelijke organisaties, verenigingen en instellingen die actief zijn op
  het vlak van het milieu- en natuurbeleid en de belangstellende inwoners.
 • de bevolking informeren en sensibiliseren over het milieu- en natuurbeleid van de gemeente;
 • eigen initiatieven nemen ten gunste van het leefmilieu;
 • deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg en de uitwisseling van informatie met de
  andere bestaande gemeentelijke adviesraden.
  Al deze initiatieven en activiteiten worden in wederzijds loyaal overleg en met goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen uitgevoerd

Landbouwraad

De belangrijkste doelstellingen van de gemeentelijke landbouwraad zijn om goede contacten te leggen tussen de landbouwers en het gemeentebestuur en om, in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen, te zoeken naar oplossingen voor de problemen van de landbouw. Ben je landbouwer of professioneel actief in de landbouwsector, dan ben je meer dan welkom. Meer informatie kan u bekomen bij de landbouwambtenaar Katleen Delbeke (015/627143 – katleen.delbeke@zemst.be).

 

Seniorenadviesraad

De Seniorenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad samengesteld uit afgevaardigden van alle seniorenverenigingen en geïnteresseerde inwoners van Zemst. Zij behartigt sinds 1995 alle gemeentelijke kwesties die senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.

De Seniorenadviesraad heeft als opdracht het bevorderen van een integraal seniorenbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De bevoegdheid van de Seniorenadviesraad is schriftelijk adviezen uitbrengen en bezorgen aan het gemeentebestuur.

 

Voorzitter
Dhr. Peter Mergits

0496 61 74 99

peter.mergits1@telenet.be

 

 

De Seniorenweek, een week waarin traditioneel veel te beleven valt. En ook in 2017 maken we hier geen uitzondering op!

 

Van 11 oktober t.e.m. 20 oktober organiseren de gemeente, de Seniorenadviesraad en de seniorenverenigingen de vierde editie van de Seniorenweek in Zemst.

We willen op die manier de vele senioren in de watten leggen met uiteenlopende activiteiten zoals een wandeling, dansnamiddag, fotozoektocht, kaartnamiddag, hoevebezoek, bingo, workshop over de dode hoek,… Afsluiten doen we de laatste dag met een feestelijk optreden.

 

Voor de activiteiten waar inschrijven nodig is, vragen wij om dit te doen via 015 61 88 91 of vtw@zemst.be

Download hier de folder

Sportraad Zemst

De Sportraad is een gemeentelijke adviesraad die voorstellen advies over alles wat de sport aanbelangt op vraag van het college of op zelfstandige basis.

De gemeentelijke Sportraad bestaat sinds 1978.

 

Doelstellingen
De Sportraad heeft als opdracht: Het bevorderen van een integraal sportbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeenten.
Er zijn +/- 54 sportverenigingen, waaronder competitie- en recreatiesporten, aangesloten bij de Sportraad.

Daarnaast werkt de sportraad actief mee aan het uitwerken van het sportbeleid via het sportbeleidsplan. Het huidige sportbeleidsplan loopt van 2014 tem 2019.

 

Samenstelling

De Sportraad wordt bij het begin van elke legislatuur samengesteld. De leden zijn vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesporten en geïnteresseerde inwoners. Je kan de samenstelling van het dagelijks bestuur van de Sportraad hier downloaden.

 

Statuten
Je kan de statuten van de Sportraad hier downloaden

 

Sportregio Noord
De gemeente is lid van de Provinciale Sportregio Noord. De  Sportregio Noord bestaat uit de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Machelen, Tremelo, Keerbergen, Haacht en Zemst. De sportfunctionarissen van deze gemeenten organiseren gezamelijk activiteiten voor de acht gemeenten samen. Ook de voorzitters van de sportraden worden uitgenodigd op deze vergaderingen.

 

Allerlei:

Op gemeentelijk vlak worden jaarlijks ondermeer volgende sportactiviteiten georganiseerd:

 • Sportweek eind augustus (voor de jeugd van 8 tot 17 jaar) De organisatie is in handen van de Sportraad en de sportfunctionaris. De gemeente stelt gratis een deel van de accommodatie ter beschikking.
 • Vlaamse Veldloopdag voor scholen ism SVS (basisscholen Zemst)
 • De sportraad staat ook in voor de begeleiding van de Zemstse senioren op de Senior Spelen te Blankenberge
 • Ondersteuning jaarlijkse andersvalidensportdag
 • De Sportraad werkt jaarlijks mee aan de actie "Sportpromotionele werking Vlaams-Brabant" en ontvangt hiervoor een toelage van de Provincie Vlaams-Brabant.
 • In de begroting wordt jaarlijks een bedrag ingeschreven voor de gemeentelijke toelagen aan verenigingen.
 • Jaarlijks vindt er een "Kampioenenviering" plaats. Hier worden de individuele en groepskampioenen gehuldigd. Op deze viering wordt door de Sportraad de trofee van "sportlaureaat" en "sportverdienste" uitgereikt.

 

Sportraad
Hans Vandenbohede (Voorzitter)
Tervuursesteenweg 261 bus 1
1982 Zemst/Elewijt

 

Briefwisseling
Marcus Van Roosbroeck (sportfunctionaris)
De Griet 1
1980 Zemst