sprite
Gemeente Zemst

Bestuur

Besluitenlijsten

Besluitenlijsten gemeenteraad

Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn

Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

 • 07-01-2019

Besluitenlijst vast bureau

 • 07-01-2019

Besluitenlijst burgemeester

Besluitenlijst AGB

 • datum

Commissies

In de schoot van de gemeenteraad kunnen er een of meer commissies opgericht worden. De commissievergaderingen hebben plaats vóór de zitting van de gemeenteraad (meestal de week voordien) en hebben tot doel de dossiers vooraf te bespreken. De commissies bieden zo de mogelijkheid aan de raadsleden om aan het college bijkomende vragen te stellen over de dossiers die op de agenda van de gemeenteraad staan.

De commissievergaderingen zijn openbaar.

AGB

agb@zemst

Met het oog op een optimale dienstverlening en flexibele besluitvorming over de infrastructuur, is het gemeentebestuur op zoek gegaan naar een manier om de vrijetijdsinfrastructuur van Zemst op een soepele wijze te kunnen aanbieden aan de Zemstenaren. Het gaat in de eerste plaats om het Gemeenschapscentrum de Melkerij.
Hiervoor is een zekere vorm van verzelfstandiging aangewezen. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).
Op 10 september 2015 besloot de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf agb@zemst op te richten en stelde de statuten ervan vast. Met het besluit van 14 december 2015 heeft Vlaamse minister Liesbeth Homans dit gemeenteraadsbesluit goedgekeurd.

Beheersovereenkomst

U kan de beheersovereenkomst van agb@zemst hier downloaden.

Logo

logo autonoom gemeentebedrijf agb@zemst


Samenstelling Raad van Bestuur

De raad van Bestuur van agb@zemst is als volgt samengesteld:

 • CD&V-fractie:
  Koen Vandermeiren
  Erik Moens
  Ilse Verhoeven
 • N-VA-fractie:
  Kathleen Goovaerts
  Roger De Lentdecker
  Ilse Van de Velde
 • sp.a-fractie:
  Bob Van Steenbergen
 • Vlam-fractie:
  Chris Verloo
 • Open Vld-fractie:
  William Lauwers
 • Vlaams Belang-fractie:
  Billy Debacker
 • CVBA De Melkerij:
  Paul Verdoodt
  Dirk Van Nuffel

Verslagen Raad van Bestuur

Zodra het verslag van een vergadering van de Raad van Bestuur beschikbaar is, kunt u het hier doornemen. Klik gewoon op de link bij de datum van de vergadering die u interesseert.

Publicaties

Strategische Meerjarenplanning

Download hier de Strategische Meerjarenplanning van de gemeente Zemst.

Download hier de presentatie over de Strategische Meerjarenplanning van de gemeente Zemst.

Individueel financieel profiel

Download hier het Individueel Financieel Profiel 2013 van gemeente Zemst

Zemst Info

Zemst Info is het informatieblad van het gemeentebestuur. Het verschijnt maandelijks (behalve augustus) en valt tijdens de laatste week van de maand in alle Zemstse brievenbussen. Klik op de afbeelding hieronder om het meest recente nummer te downloaden (PDF). Vorige edities vind je in de lijst eronder. Alvast veel leesgenot!

De edities van de voorbije jaren (2007 tot en met 2015) vind je hier.

 

Zemst Info december 2018:

Voorpagina Zemst Info december 2018

2018

januari 2018

februari 2018

maart 2018

april 2018

mei 2018

juni 2018

juli-augustus 2018

september 2018

oktober 2018

november 2018

december 2018

2017

januari 2017

februari 2017

maart 2017

april 2017

mei 2017

juni 2017

juli-augustus 2017

september 2017

oktober 2017

november 2017

december 2017

2016

januari 2016

februari 2016

maart 2016

april 2016

mei 2016

juni 2016

juli-augustus 2016

september 2016

oktober 2016

november 2016

december 2016

Nieuwsbrieven

Overzicht van de elektronische nieuwsbrieven van het gemeentebestuur van Zemst.

Intergemeentelijke samenwerking

Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur voert één regeling in voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Zo geldt het onder andere voor het ministerie van de Vlaamse Ge­meenschap, de provincies, de gemeenten, de gemeentelijke vzw’s, de gemeentescholen, de OCMW’s en de kerkfabrieken. De nieuwe regelgeving voert ook het Verdrag van Aarhus en de Europese Richtlijn inzake vrije toegang tot milieu-informatie uit.

Welke rechten houdt passieve openbaarheid van bestuur in?

Onder passieve openbaarheid van bestuur wordt verstaan dat u zelf het initiatief moet nemen om bepaalde informatie te krijgen. Zoals voorheen is elke instantie waarop het decreet van toepassing is, verplicht om aan iedereen (natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering) die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er:

 • inzage in te verlenen
 • uitleg over te verschaffen
 • een afschrift van te overhandigen.

Wat is een bestuursdocument?

Een bestuursdocument is “de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instan­tie beschikt.” Het kan dus gaan om schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's enzovoort.

Het gewenste document moet niet noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door de in­stantie waarbij het wordt opgevraagd. Als ze het bezit, valt het onder de openbaarheid. Wel is ze helemaal niet verplicht een document dat ze niet zelf maakte, te ontleden, samen te vatten en dergelijke.

Hoe aanvragen?

Als u een bestuursdocument wilt raadplegen, vraagt u dat schriftelijk aan (brief, fax, e-mail) en vermeldt daarbij duidelijk welk dossier of document u wilt zien of krijgen. Als de ge­vraagde informatie een beoordeling, waardeoordeel of gedragbeschrijving van een persoon inhoudt, moet u ook aantonen dat u belang hebt bij de openbaarmaking.

De bestuursinstantie registreert uw aanvraag. Uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na die registratie moet de instantie u schriftelijk antwoorden. Als ze oordeelt dat het verzoek te vaag geformuleerd is, kan ze wel vragen dat u uw aanvraag verduidelijkt.

Als de bestuursinstantie het gevraagde document zelf niet bezit, stuurt ze uw aanvraag door naar de instantie die het wel heeft en deelt ze u die doorzending mee.

Mogen alle bestuursdocumenten openbaar gemaakt worden?

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. In het decreet zijn echter een aantal redenen opgenomen waarom een bestuursinstantie de openbaarmaking van een bestuursdocument mag weigeren, om andere belangen te beschermen. Daartoe behoren onder andere:

 • kennelijk onredelijke verzoeken;
 • documenten die niet af of onvolledig zijn;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • bestaande geheimhoudingsverplichtingen;
 • informatie die derden vrijwillig verstrekt hebben en die door hen als vertrouwelijk werd bestempeld;
 • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie.

Beroep tegen een beslissing

Tegen een weigering van inzage, kopie of uitleg of het niet nemen van een beslissing over uw verzoek binnen de wettelijke termijn kunt u beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Boudewijnlaan 30 bus 20 in 1000 Brussel (tel. 02 553 57 03, fax 02 553 57 02, e-mail openbaarheid@vlaanderen.be). Dat is een commissie van ambtenaren, die haar taak in volledige onafhankelijkheid en neutraliteit uitoefent.

Bekendmaking reglementen en verordeningen

Het gemeentebestuur maakt op deze pagina haar nieuw goedgekeurde reglementen en verordeningen bekend.