sprite
Gemeente Zemst

Sport

vind hier alles over sport

Erkenning Zemstse verenigingen

Een vereniging kan een aanvraag indienen tot erkenning als Zemstse vereniging of als Zemstse jeugd-, cultuur-, sport-, derdewereld- of ouderenvereniging. De aanvraag moet ingediend worden bij de afdeling Vrije Tijd en Welzijn. De aanvraag tot erkenning zal door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden aan de bevoegde adviesraad, waarna het college een beslissing neemt.

 

Indien de aanvrager niet direct tot een adviesraad behoort, beslist het college onmiddellijk.

 

Deze erkenning geeft verenigingen het recht gebruik te maken van bepaalde voordeeltarieven, die gelden voor het Zemstse verenigingsleven in de gemeentelijke zalen en de gemeentelijke uitleendienst. Zij komen ook in aanmerking voor de subsidies ten behoeve van jeugd-, cultuur-, sport-, derdewereld- of ouderenverenigingen.  Zij kunnen ook aanspraak maken op gemeentelijke investeringssubsidies of subsidie voor erkende security op evenementen.

 

Hier kan u het reglement downloaden.

Investeringssubsidie erkende verenigingen

De gemeente keert een subsidie uit voor nieuwbouw, verbouwingswerken of grote renovatiewerken aan de gebouwen van verenigingen. Deze subsidie is niet van toepassing op de aanleg of renovatie van terreinen. De subside bedraagt:

  • 1/3 van de geraamde kostprijs
  • of 2/3 van de geraamde kostprijs voor het nemen van milieuvriendelijke maatregelen (o.a. zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing ...)
  • of 2/3 van de geraamde kostprijs voor toegankeljkheidsbevorderende ingrepen (o.a. plaatsen hellend vlak, mindervalidentoilet, ...)

De aannemingskosten moeten minimum 6000 euro bedragen.

De aanvraag voor het bekomen van de subsidie dient:

  • gericht te zijn aan het college van burgemeester en schepenen;
  • moet een gedetailleerde omschrijving van de werken en een kostenraming bevatten en;
  • moet ingediend worden voor de aanvang van de werken.

 

Hier kan u het reglement downloaden.