sprite
Gemeente Zemst

Milieu en Natuur

milieu en natuur

Algemeen
De zetel van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur is gevestigd in het gemeentehuis van Zemst.

Doelstellingen
Ze heeft als voornaamste opdracht & bevoegdheden:

De adviesraad heeft als opdracht het bevorderen van een integraal milieu- en natuurbeleid.
Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

 • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van
  milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen,
  of in de toekomst kunnen voorkomen, en die de gemeente aanbelangen;
 • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het
  grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten de gemeente aanbelangen;

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

 • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over
  aangelegenheden met betrekking tot dit milieu- en natuurbeleid. In elk geval wordt de raad
  om advies gevraagd over de jaarlijkse milieubeleidsnota inzake milieu en natuur en over het
  gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.
 • de plaatselijke milieuzorg stimuleren door overleg, coördinatie en samenwerking tot stand te brengen tussen de gemeentelijke organisaties, verenigingen en instellingen die actief zijn op
  het vlak van het milieu- en natuurbeleid en de belangstellende inwoners.
 • de bevolking informeren en sensibiliseren over het milieu- en natuurbeleid van de gemeente;
 • eigen initiatieven nemen ten gunste van het leefmilieu;
 • deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg en de uitwisseling van informatie met de
  andere bestaande gemeentelijke adviesraden.
  Al deze initiatieven en activiteiten worden in wederzijds loyaal overleg en met goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen uitgevoerd