sprite
Gemeente Zemst

Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur voert één regeling in voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Zo geldt het onder andere voor het ministerie van de Vlaamse Ge­meenschap, de provincies, de gemeenten, de gemeentelijke vzw’s, de gemeentescholen, de OCMW’s en de kerkfabrieken. De nieuwe regelgeving voert ook het Verdrag van Aarhus en de Europese Richtlijn inzake vrije toegang tot milieu-informatie uit.

Welke rechten houdt passieve openbaarheid van bestuur in?

Onder passieve openbaarheid van bestuur wordt verstaan dat u zelf het initiatief moet nemen om bepaalde informatie te krijgen. Zoals voorheen is elke instantie waarop het decreet van toepassing is, verplicht om aan iedereen (natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering) die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er:

  • inzage in te verlenen
  • uitleg over te verschaffen
  • een afschrift van te overhandigen.

Wat is een bestuursdocument?

Een bestuursdocument is “de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instan­tie beschikt.” Het kan dus gaan om schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's enzovoort.

Het gewenste document moet niet noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door de in­stantie waarbij het wordt opgevraagd. Als ze het bezit, valt het onder de openbaarheid. Wel is ze helemaal niet verplicht een document dat ze niet zelf maakte, te ontleden, samen te vatten en dergelijke.

Hoe aanvragen?

Als u een bestuursdocument wilt raadplegen, vraagt u dat schriftelijk aan (brief, fax, e-mail) en vermeldt daarbij duidelijk welk dossier of document u wilt zien of krijgen. Als de ge­vraagde informatie een beoordeling, waardeoordeel of gedragbeschrijving van een persoon inhoudt, moet u ook aantonen dat u belang hebt bij de openbaarmaking.

De bestuursinstantie registreert uw aanvraag. Uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na die registratie moet de instantie u schriftelijk antwoorden. Als ze oordeelt dat het verzoek te vaag geformuleerd is, kan ze wel vragen dat u uw aanvraag verduidelijkt.

Als de bestuursinstantie het gevraagde document zelf niet bezit, stuurt ze uw aanvraag door naar de instantie die het wel heeft en deelt ze u die doorzending mee.

Mogen alle bestuursdocumenten openbaar gemaakt worden?

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. In het decreet zijn echter een aantal redenen opgenomen waarom een bestuursinstantie de openbaarmaking van een bestuursdocument mag weigeren, om andere belangen te beschermen. Daartoe behoren onder andere:

  • kennelijk onredelijke verzoeken;
  • documenten die niet af of onvolledig zijn;
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • bestaande geheimhoudingsverplichtingen;
  • informatie die derden vrijwillig verstrekt hebben en die door hen als vertrouwelijk werd bestempeld;
  • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie.

Beroep tegen een beslissing

Tegen een weigering van inzage, kopie of uitleg of het niet nemen van een beslissing over uw verzoek binnen de wettelijke termijn kunt u beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Boudewijnlaan 30 bus 20 in 1000 Brussel (tel. 02 553 57 03, fax 02 553 57 02, e-mail openbaarheid@vlaanderen.be). Dat is een commissie van ambtenaren, die haar taak in volledige onafhankelijkheid en neutraliteit uitoefent.

Bekendmaking reglementen en verordeningen

Het gemeentebestuur maakt op deze pagina haar nieuw goedgekeurde reglementen en verordeningen bekend.

Contact

Interne zaken

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627140

E wilfried.deron@zemst.be