Nieuws uit de gemeenteraad

De week na de gemeenteraad geven we een korte blik op enkele beslissingen die daar genomen zijn. In dit artikel blikken we terug op de beslissingen van donderdag 2 maart 2023 die genomen werden in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Zemst zet mee in op het klimaat

Onze gemeente zet in op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid. In 2020 onderschreef de gemeenteraad het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageerde Zemst zich om de uitstoot van CO2 (en eventuele andere broeikasgassen) op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011 en om stappen te zetten in het kader van de gevolgen van de klimaatverandering. Hiervoor keurde de raad nu het Energie- en Klimaatactieplan 2030 op maat van Zemst goed.

In uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 dat de gemeente al ondertekende in 2021 en 2022, zal ze ook rapporteren over de engagementen die ze lokaal moet nakomen op het vlak van het Vlaamse klimaat- en energiebeleid. In deze overeenkomsten ligt de focus op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Door die jaarlijkse rapportering kunnen de realisaties van de klimaatacties nauwgezet opgevolgd worden.

Nominatieve subsidies voor 2023

Zoals elk jaar keurde de raad een lijst van subsidies goed ter ondersteuning van de werking van diverse verenigingen in Zemst. Hieronder vallen onder meer de ouderverenigingen van de Zemstse scholen, de verenigingen die zich inzetten voor de zorg en begeleiding van zieken en bejaarden en de Zemstse focusgroepen.

Reglement burenbemiddeling

Sinds september 2016 loopt er binnen onze gemeente een project rond burenbemiddeling. Het doel is om de communicatie tussen buren te herstellen. De dienst burenbemiddeling van onze gemeente zal vanaf september 2023 deel uitmaken van een samenwerkingsverband met de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel. Om eenzelfde werking voor de 3 gemeenten te kunnen garanderen, werd een gezamenlijk reglement opgemaakt.

Reglement Pinksterjaarmarkt

Al meer dan vier decennia vindt elk jaar (uitgezonderd in 2020 en 2021) op pinkstermaandag de Pinksterjaarmarkt plaats in het centrum van Zemst. Dit jaar valt de Pinksterjaarmarkt op maandag 29 mei 2023. De gemeenteraad keurde een reglement goed om de organisatie in goede banen te leiden en met de organisator afspraken te maken over prijzen en andere voorwaarden.

Zonnepanelen d' Oude School en sporthal De Waterleest 

In uitvoering van een raamovereenkomst met Haviland voor het leveren en plaatsen van zonnepanelen en voor het leveren van energie met burgerparticipatie, besliste de gemeenteraad om zonnepanelen te laten installeren op de daken van d’ Oude School in Weerde en sporthal De Waterleest in Eppegem. Een studie toonde aan dat deze daken hiervoor geschikt zijn. De gemeenteraad keurde de overeenkomsten die nodig zijn voor deze installatie goed.

Steun aan de Verenigde Zemstse vissers

Gemeente Zemst ondersteunt de vereniging Verenigde Zemstse Vissers financieel bij de plaatsing van zonnepanelen op haar lokalen. Op basis van de raming en het ingediende dossier krijgt de vereniging een investeringssubsidie van € 6 360 voor de geplande plaatsing.

Buurtwegen

De gemeenteraad besliste om principieel akkoord te gaan met een gedeeltelijke opheffing van Buurtweg 76, gelegen tussen de Linterpoortenlaan en de Kleine Baan in Zemst. Het ontwerp van grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing werd goedgekeurd dus nu kan het openbaar onderzoek opgestart worden.

Wijzigingen aan het gemeentelijk patrimonium

Bij de aanleg van de Paardenstraat in Eppegem kon langs de achtertuinen van de woningen aan de Stijn Streuvelslaan een strook van een halve meter binnen de rooilijn nog niet worden gerealiseerd. In uitvoering van een eerdere overeenkomst tussen de verkavelaar en de gemeente worden nu enkele strookjes van een halve meter kosteloos afgestaan aan de gemeente. Op deze manier wordt de realisatie van de vooropgestelde rooilijnbreedte van 10 meter toch mogelijk.

Daarnaast was de gemeente eigenaar van een strook grond buiten de rooilijn van de Ketelveldweg in Weerde. Dit grondoverschot werd niet meer benut door de gemeente en werd daarom verkocht aan de eigenaars van een aanpalend perceel.

De gemeenteraad verklaarde zich hiermee akkoord.

Onderhoud gemeentewegen

De gemeente gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Haviland voor de onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen. De laatste jaren ondervond de gemeente dat deze werken door aannemers werden ingepland als opvulling van hun orderboek (dus tussen de grote wegeniswerken door) waardoor de uitvoering vaak op zich liet wachten. Door in zee te gaan met Haviland is er een grotere controle mogelijk en zullen de wegen op een vlottere manier een onderhoudsbeurt krijgen.

Leersteuncentrum voor gemeentelijke basisscholen

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs ondersteuning krijgen vanuit het leersteunnetwerk waarbij ze zijn aangesloten. Een leersteunnetwerk is een expertisecentrum dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leraren(teams) die met deze leerlingen werken ondersteunt. De gemeenteraad koos voor schooljaar 2023-2024 voor de drie gemeentescholen VONC als leersteunnetwerk. VONC staat voor ‘Vanuit Vilvoorde Ondersteunen Naar Inclusie'.

Aansluiting op het Serieregister

Gemeenten en OCMW's zijn verplicht om alle categorieën van bestuursdocumenten waarvoor ze verantwoordelijk zijn, bekend te maken in een centraal register van de Vlaamse Overheid. Digitaal Archief Vlaanderen heeft daartoe binnen haar aankoopcentrale het Serieregister ontwikkeld. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn keurden de toetreding tot dat verplichte Serieregister en tot de aankoopcentrale goed.

Raadpleeg de volledige besluitenlijst

Gepubliceerd op dinsdag 7 maart 2023 13.40 uur