Nieuws uit de raden – maart 2024

Na de gemeenteraad geven we een kort overzicht van enkele beslissingen die daar genomen zijn. In dit artikel blikken we terug op de zitting van donderdag 21 maart 2024.

Verkeersveiligheid

De gemeenteraad neemt kennis van het SAVE-rapport met de realisaties die de gemeente doet op vlak van veilig verkeer. De thema’s waarover gerapporteerd wordt zijn: de analyse van de verkeersveiligheid in Zemst, de implementatie van het STOP-principe, de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren, het handhavingsbeleid, de gemeente als voorbeeldfunctie, het sensibilisatie- en educatiebeleid en de optimalisatie van de opvang van verkeersslachtoffers. Bekijk dit artikel voor meer info over het SAVE-label.

Inrichting/aanpassing openbaar domein

De raad gaat principieel akkoord om de plaatsing van laadpalen aan de parkings van de NMBS stations te onderzoeken. Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om hiervoor de nodige samenwerking met de NMBS en/of Infrabel op te starten.

In de Humbeeksebaan in Zemst-Laar, tussen de Halvesteenstraat en waterzuivering Zemst-Larebeek en Halvesteenstraat, plant de gemeente de aanleg van een gescheiden riolering. Daarnaast gebeuren er rioleringswerken in de Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat en Vekeputtenweg. Deze werken worden gecombineerd met de aanleg van nieuwe fietspaden. Hiervoor is het nodig om de gronden binnen de rooilijn te verwerven en op te nemen in het openbaar domein. Bij de aanleg van nieuwe wegenis blijven soms grondoverschotten over die door langswoners aangekocht worden. In dit geval gaat de raad principieel (vóór opstart realisatie) akkoord om van de schattingsprijs voor deze strookjes grond af te wijken.

Binnen het domein Sport Vlaanderen in Hofstade liggen verschillende gemeentewegen, die opgetekend zijn in de atlas van de buurtwegen van Hofstade. Een aantal van deze wegen zijn al decennialang niet in gebruik. Sport Vlaanderen vraagt om de niet gebruikte buurtwegen administratief op te heffen op basis van het dertigjarig niet-gebruik door het publiek. De raad gaat akkoord: het dertigjarig niet-gebruik van deze buurtwegen is vastgesteld en een formele procedure wordt opgestart voor de (gedeeltelijke) opheffing van de gemeentewegen gekend als buurtwegen met nummers 5, 45, 47 en 51.

De Eikvoetweg in Hofstade is een trage weg die de Eikstraat met de Ambroossteenweg verbindt en loopt rond het kasteeldomein Nieuwenhuizen (aan de Ambroossteenweg). De Kompasnota Trage Wegen, waarin de visie van de gemeente over de trage wegen werd vastgelegd, voorziet het behoud en de bestendiging van deze trage weg. In 2022 is het dertigjarig gebruik vastgesteld, in 2023 is het gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vastgesteld en in deze zitting stelt de raad het rooilijnplan voor de Eikvoetweg definitief vast.

De Vinnestraat in Elewijt sluit aan op de riolering van de Driesstraat. Dit kadert in de uitvoering van het hemelwater- en droogteplan, dat de gemeenteraad vorig jaar goedkeurde. De raad gaat akkoord met het bestek voor de aanstelling van een ontwerper van dit rioleringsproject.

Subsidies

Het bestuur keert een investeringssubsidie van € 3 078,65 uit aan RekoRoller Club Zemst vzw voor de plaatsing van een ballenvanger op de omheining van het B-veld van FC Eppegem. 

Ondersteuning dierenopvangcentrum

Daarnaast geeft de raad haar principieel akkoord om een subsidie toe te kennen aan de toekomstige uitbater van het dierenopvangcentrum. De toekomstige uitbater moet het geld uiteraard wel gebruiken voor de inrichting van het dierenopvangcentrum en voor de aankoop van het nodige basismateriaal. Dit is beslist naar analogie met de vorige uitbatingsoproep.

Samenwerking met andere gemeenten, overheden of private partners

De gemeenten Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Londerzeel, VVSG, VDAB en Europa (Werk en Sociale Economie) werken samen om kennis en expertise te bundelen. Ze helpen werkzoekenden met allerlei profielen en met multiproblematieken beter te begeleiden en te ondersteunen in hun activatietraject. Het project heet Capacity Building voor Lokale Partnerschappen en vertrekt vanuit het samenwerkingsverband Tewerkstellingsloket H5 dat de gemeenteraad vorige maand goedkeurde. Intercommunale Haviland neemt de regierol op bij dit project.

 Raadpleeg de volledige besluitenlijst

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2024 13.19 uur