Nieuws uit de raden – april 2024

Na de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn geven we een kort overzicht van enkele beslissingen die daar genomen zijn. In dit artikel blikken we terug op de zittingen van donderdag 25 april 2024.

Interne organisatie

Het bestuur besliste om een rioolreinigingsmachine op aanhangwagen aan te kopen. Tot nu werd telkens een beroep gedaan op een aannemer voor het ontstoppen en doorspuiten van rioleringen. Door deze aankoop en de uitvoering in eigen beheer, kunnen we efficiënter en sneller optreden.

Het bestuur doet voor de gemeente en het OCMW tijdelijk een beroep op de gemeenschappelijke preventiedienst van Haviland.

Inrichting/aanpassing openbaar domein

Het oude maar nooit uitgevoerde rooilijnplan Kleempoelstraat - ontsluiting binnengebied Singelweg wordt opgeheven. De louter juridisch bestaande gemeenteweg wordt dus afgeschaft. Het huidige bestuur geeft bij het verder ontwikkelen van Zemst de voorkeur aan een inbreiding en verdichting nabij het dorpshart en wil geen verdere aansnijding van het daar gelegen binnengebied.

Hetzelfde gebeurde voor het rooilijn- en onteigeningsplan Lindestraat - ontsluiting binnengebied Singelweg van 2008 voor een strook, gelegen dwars op de Lindestraat, tussen de woningen Lindestraat 31 en 33. Ook dat stukje weg werd dus afgeschaft.

Sport en spel

De gemeente wil de voetbalvelden in het sportpark van Hofstade herschikken. Een heraanleg van de twee voetbalvelden in natuurgras lijkt de meest geschikte optie. Op die manier wordt een eventuele verruiming van de sportmogelijkheden binnen deze site zo open mogelijk gelaten. De raad keurde hiertoe alvast het bestek goed.

Het bestuur keurde een nieuw huishoudelijk reglement goed voor de organisatie van speelpleinwerking Kaktus. Vooral de aanpak van inclusie, de gestelde verwachtingen rond het gedrag van jongeren en de privacybescherming gaven aanleiding tot de herziening van het reglement.

Verkiezingen van 9 juni en 13 oktober 2024

De vraag werd gesteld om in elk woonzorgcentrum een kiesbureau te organiseren maar dat is niet mogelijk omwille van praktische en organisatorische redenen. Voor minder mobiele kiezers wordt nog bekeken of er grote nood is aan vervoerondersteuning en hoe dit eventueel kan aangepakt worden. 

Door de werken die het Agentschap Wegen en Verkeer uitvoert aan de brug van de Rubenslaan over de E19 in Elewijt zal het voor de inwoners van het gedeelte van Elewijt ten zuiden van de brug mogelijks wat moeilijker zijn om hun gebruikelijke stembureau te bereiken. We hopen hiervoor op hun begrip te kunnen rekenen.

Uit de raad voor maatschappelijk welzijn

Het reglement Kinderopvang wordt aangepast door wijzigingen in de regelgeving en in het beleid van het agentschap Opgroeien op het vlak van de kindratio voor opvang, de voorrangsregeling en de verwerking van de persoonsgegevens.

Woonzorgcentrum Releghem en de site errond is aan vernieuwing en uitbreiding toe. De raad keurde het bestek voor de opmaak van een ruimtelijk masterplan voor site Releghem goed.

Raadpleeg de volledige besluitenlijst

Gepubliceerd op dinsdag 30 april 2024 13.44 uur