Nieuws uit de gemeenteraad

Na de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn geven we een kort overzicht van enkele beslissingen die daar genomen zijn. In dit artikel blikken we terug op enkele beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 14 september 2023.

Ondertekening steunbrief erkenning Sint-Hubertus processie

Het processieteam van de Sint-Hubertusprocessie van Elewijt bereidt momenteel samen met Parcum, een expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, een dossier voor om de Sint-Hubertusprocessie te laten opnemen in de inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De processie is een belangrijke traditie die al eeuwenlang heel wat volk op de been brengt in Elewijt. Het is een dorpsfeest dat verschillende verenigingen samen brengt en waar jong en oud graag aan deelneemt en naar komt kijken.

De gemeenteraad besliste om de steunbrief te ondertekenen.

Wegenwerken

Uit studies blijkt dat mensen die de fiets vaak aan de kant laten staan, dat vooral doen omdat ze vinden dat er een gebrek is aan aangepaste fietsinfrastructuur. Daarom verbeteren we de fietsinfrastructuur in Molenveld Elewijt en richten we Molenveld tussen Dynastiestraat en Molenbeekstraat in als fietsstraat. Voordat deze wegenwerken zullen starten moeten enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen waarvan de watergroep en de gemeente een deel van de kosten op hun nemen. De gemeenteraad keurde de netaanpassing en de lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor de uitvoering van het project goed. Nu kan een aannemer worden gezocht voor de uitvoering van de werken.

Om de geplande riolerings- en wegenwerken in de Leopoldstraat en Armstraat te kunnen uitvoeren zijn er voor bepaalde percelen nog grondverwervingen nodig. De gemeenteraad stelt het rooilijnplan van de Leopoldstraat en Armstraat voorlopig vast en belast het college met de organisatie van een openbaar onderzoek. We doorlopen de procedure conform het decreet gemeentewegen zodat de werken zonder problemen kunnen opgestart worden.

Trage wegen

De gemeenteraad stelde het gemeentelijk rooilijnplan / grafisch plan tot opheffing voor buurtweg 21 volgens de Atlas der Buurtwegen van Elewijt, gelegen tussen Sweynbeerstraat – Rozenstraat – Diependaalstraat, definitief vast. De raad ging definitief akkoord om deze gemeentewegen gedeeltelijk te verplaatsen en gedeeltelijk op te heffen volgens het rooilijnplan / grafisch plan tot opheffing.

De gemeenteraad ging principieel akkoord met het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan voor buurtweg 32 uit de Atlas der Buurtwegen van Weerde, gelegen tussen de Dorpsstraat en Pastorijstraat. De raad ging ook akkoord om grondstroken zonder financiële vergoeding op te nemen in het openbaar domein.

De gemeenteraad keurde de overeenkomsten goed voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van openbaar nut binnen het vastgestelde rooilijnplan van buurtweg 63 in Elewijt, gelegen tussen de Roosbroekstraat, E19 en buurtweg 64, voor de loten 14, 15 en 16.

De gemeenteraad keurde de overeenkomsten goed voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van openbaar nut en aankoop binnen het vastgestelde rooilijnplan van buurtweg 31 in Elewijt, gelegen tussen buurtweg 33 (Kleine Achterstemolenweg) en buurtweg 30 (Grote Bergsevoetweg) voor de loten 1, 9, 10, 11, 12 en 13.

De gemeenteraad keurde de overeenkomsten goed voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van openbaar nut en aankoop binnen het vastgestelde rooilijnplan van buurtweg 47 in Eppegem, gelegen tussen Haverenblok en Rijkenhoek-Mechelbaan voor de loten 7 en 8.

Raadpleeg de volledige besluitenlijst

Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023 14.47 uur