Nieuwe samenstelling gecoro

Voor de nieuwe legislatuur wordt de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) opnieuw samengesteld.

Eerder dit jaar besliste de gemeenteraad al over het aantal leden en de maatschappelijke geledingen die in de gecoro thuishoren.
Uit alle kandidaturen heeft de gemeenteraad nu tien effectieve leden, een voorzitter en tien plaatsvervangers aangeduid. Hierbij werd vooral gekeken naar wie er voeling heeft met wat leeft in Zemst en wie voldoende kennis heeft van ruimtelijke ordening door beroepservaring, opleidingen of andere ervaringen. Daarnaast werd gezocht naar deskundigheid op verschillende gebieden: architectuur, ruimtelijke planning, groen, milieu en water, erfgoed en mobiliteit van de zwakke weggebruiker. Qua woonplaats van de leden worden alle deelgemeenten vertegenwoordigd. Er is ook een goed evenwicht naar leeftijd en er is rekening gehouden met de wettelijk verplichte man-vrouwverhouding, waarbij ten hoogste twee derde van de effectieve leden van hetzelfde geslacht mag zijn.
De gecoro zal het gemeentebestuur adviseren bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en grotere stedenbouwkundige projecten. De gecoro kan ook, op vraag van het bestuur of uit eigen beweging, adviseren bij vergunningsaanvragen en over alles wat een band heeft met ruimtelijke ordening.

Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019 18.28 uur