Milieuadviesraad

De zetel van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur is gevestigd in het gemeentehuis van Zemst.

Doelstellingen

De adviesraad heeft als opdracht het bevorderen van een integraal milieu- en natuurbeleid.
Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

  • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen, of in de toekomst kunnen¬†voorkomen, en die de gemeente aanbelangen;
  • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten de gemeente aanbelangen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over aangelegenheden met betrekking tot dit milieu- en natuurbeleid. In elk geval wordt de raad om advies gevraagd over de jaarlijkse milieubeleidsnota inzake milieu en natuur en over het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan;
  • de plaatselijke milieuzorg stimuleren door overleg, co√∂rdinatie en samenwerking tot stand te brengen tussen de gemeentelijke organisaties, verenigingen en instellingen die actief zijn op het vlak van het milieu- en natuurbeleid en de belangstellende inwoners;
  • de bevolking informeren en sensibiliseren over het milieu- en natuurbeleid van de gemeente;
  • eigen initiatieven nemen ten gunste van het leefmilieu;
  • deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg en de uitwisseling van informatie met de andere bestaande gemeentelijke adviesraden.
    Al deze initiatieven en activiteiten worden in wederzijds loyaal overleg en met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen uitgevoerd.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.